• Document: Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kan Gazı Nedir? Kanın a s i t ve b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gereki...
  • Size: 1.32 MB
  • Uploaded: 2024-06-29 11:39:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI / İKBÜ 7.3.2017 Anestezi Programı Ders Notları Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. www.ahmetemreazakli.com Kan Gazı Nedir ? • Kanın a s i t v e b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gerekir. • Ortaya çıkan verilerle sorunun solunumsal ya da metabolik yönü araştırılır. Durum, nedene yönelik tedavi edilmeye çalışılır. • Solunumsal sorunlar respiratuar olarak asidoz ya da alkaloz, metabolik sorunlar ise metabolik asidoz ya da metabolik alkaloz şeklinde isimlendirilir. www.ahmetemreazakli.com 1 Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI / İKBÜ 7.3.2017 Anestezi Programı Ders Notları Değerlendirilen Parametreler • Ph: Asidoz ya da alkalozun varlığını belirleyen parametredir. Kanın H + durumudur. – İdeal aralığı 7.35-7.45 ’tir. – Ph < 7.35 ise Asidoz – Ph > 7.45 ise Alkaloz • PaO2: Arteriyel kandaki oksijenin, parsiyel basıncıdır. Diğer bir deyişle, plazmada erimiş halde bulunan oksijenin basıncını temsil eder. Toplam oksijen içeriğinin % 2 ila 3’lük kısmıdır. Klinik pratikte temel faydası, oksijenasyon hakkında bilgi vermesidir. Minimum 80 mmHg olmasını bekleriz. – Eğer 60-79 aralığındaysa  Hafif hipoksemi – Eğer 40-59 aralığındaysa  Orta hipoksemi – Eğer 40 mmHg’nın altındaysa  Ağır hipoksemi www.ahmetemreazakli.com Değerlendirilen Parametreler • Oksijen Saturasyonu: Oksijenin saturasyonu, hemoglobinin oksijen ile doyma yüzdesidir. Bu toplam oksijenin içeriğinin % 97-98’ini yansıtır. Bir kan gazı analizinde % 95 ile 100 aralığında olması beklenir. – SaO2 ile SpO2 arasındaki fark nedir ? • PaCO2: Parsiyel arteriyel karbondioksit basıncıdır. Bu değer, alveoler ventilasyonun etkinliği hakkında fikir verir. – İdeal aralığı 35-45’tir. – PaCO2 < 35 ise  Alkaloz – PaCO2 > 45 ise  Asidoz www.ahmetemreazakli.com 2 Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI / İKBÜ 7.3.2017 Anestezi Programı Ders Notları Değerlendirilen Parametreler • Bikarbonat (HCO3-) – Bikarbonat iyonunun serum konsantrasyonunu ifade eder. – Birkarbonat, asit-baz dengesinde metabolik durumu değerlendirmede kullanılır. – Standart ve aktüel olmak üzere iki kısımda incelenir. • Standart Bikarbonat – Standart koşullarda kanda bulunması gereken bikarbonat değeridir. (37oC sıcaklık ve 40 mmHg parsiyel karbondioksit basıncı) – Yalnızca metabolik durumlarda değişir. – Normal değeri 22-26 mEq/L’dir. • Aktüel Bikarbonat – Kanda bulunan gerçek bikarbonat değeridir. – Aktüel bikarbonat, asit-baz dengesinin hem metabolik hem de solunumsal komponentleriyle ilişkilidir. – Normal değeri 22-26 mEq/L’dir. (>26 ise alkaloz, <22 ise asidoz) www.ahmetemreazakli.com Değerlendirilen Parametreler • Baz Açığı (Baz Fazlalığı) – Tam oksijenize kanın 37oC ve 40 mmHg PaCO2’de ph’ını 7.4’e getirmek için gereken asit veya baz miktarıdır. • Pozitif değerler fazla bikarbonat göstergesidir  Metabolik alkaloz

Recently converted files (publicly available):