• Document: Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku
  • Size: 1.55 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 21:22:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Tomasz Andrzej Nowak Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku Cz. III: Księga ochrzczonych z lat 1779-1796 Radomsko 2014 Wersja z poprawkami Radomszczańska Biblioteczka Regionalna VIII Nazwa i adres wydawcy Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko www.pthradomsko.org Druk i oprawa Studio Poligraficzne „Soldruk” 97-500 Radomsko, ul. Klonowa 7 tel. 501495595 Wydanie I Nakład 200 egzemplarzy © Copyright by: Tomasz Andrzej Nowak © Copyright by: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku ISBN 978-83-936377-6-8 Spis treści Wstęp...................................................................................................... 5 Wykaz ochrzczonych w parafii św. Lamberta w Radomsku w latach 1779-1796 ..............................................................................15 Wstęp Zasób rejestrów metrykalnych parafii pod wezwaniem św. Lamberta w Radomsku rozpo- czyna się w 1735 r. księgą zaślubionych1. Prawie równolegle prowadzono wówczas księgę udzielo- nych chrztów (od 2 stycznia 1739 r. do 9 marca 1779 r.)2, kontynuowaną w osobnym tomie od 9 marca 1779 r. do 20 stycznia 1796 r.3 Zamieszczone poniżej tabele zawierają 3333 wpisy, w nich mieści się 48 chrztów bliźniąt (1,4% ogółu)4. Każdy przypadek chrztu bliźniąt umieszczam w jednej rubryce, tak jak to miało miejsce w oryginale (tylko raz chrzest każdego z dzieci umieszczono w osobnym akcie). Łącznie udzielono więc 3381 chrztów5. Daje to średnio 210,3 chrztów rocznie (pominąłem wpisy ze stycz- nia 1796 r.). Po połowie rozkładała się liczba ochrzczonych chłopców i dziewcząt, choć przy dobrze prowadzonych rejestrach dziewcząt powinno być nieco więcej. Parafia św. Lamberta była parafią miejsko-wiejską, stąd spotykamy tu przedstawicieli wszystkich ówczesnych stanów społecznych. Najliczniejsze były chrzty chłopskie (prawie 71,5%), dalej mieszczańskie (27%)6, szlacheckie (niespełna 1,5%) oraz jeden przypadek chrztu osoby doro- słej – neofity (nie podano z jakiego wyznania nastąpiła konwersja). Duchowny z obowiązku informował o pochodzeniu dziecka z nieprawego związku. Chrzty dzieci nieślubnych stanowiły 2,6% ogółu. Wśród nich zdecydowanie dominowały te z nieznanym ojcem (67,7%), co wynikało z konieczności otrzymania zgody ojca na podanie jego nazwiska 1 T. A. Nowak, Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku, cz. I: Księga zawartych małżeństw z lat 1735-1796, Radomsko 2012. 2 Tenże, Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku, cz. II: Księga ochrzczonych z lat 1739-1779, Radomsko 2013 – tu literatura przedmiotu. 3 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie (dalej AACz), Liber metrices baptisatorum ecclesiae parochialis Radomscensis caeptus anno 1779no die 9 martii, sygn. KM 4938. 4 C. Kuklo, Demografia Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 313. Odnotowana tu liczba bliźniąt z pewnością jest zaniżona. Jedno z bliźniąt mogło urodzić się martwe lub umrzeć przed chrztem, wów- czas zarejestrowano tylko jedno dziecko. 5 Liczba chrztów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 1779-123, 1780-181, 1781-176, 1782- 183, 1783-176, 1784-243, 1785-180, 1786-208, 1787-229, 1788-193, 1789-211, 1790-232, 1791-201, 1792- 203, 1793-202, 1794-208, 1795-169, 1796 (styczeń) - 15. Zaznaczyć trzeba, że liczba chrztów nie jest równa liczbie porodów. Nie wszystkie dzieci mogły zostać ochrzczone, np. ze względy na koszty lub szybką śmierć. - C. Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991, s. 103-104; tenże, Funkcjonowanie społeczności parafialnej na tle analizy rejestracji chrztów parafii Trzcianne 1600-1654, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. III, pod redakcją Andrzeja Wyczańskiego, Warszawa 1983, s. 192. 6 Tu niekiedy wliczałem również mieszkańców Stobiecka Miejskiego, określonych mianem sławetnych lub uczciwych. 5 w metryce7. W jednym przypadku duchowny odnotował, że ojciec jest nieznany, ale jednocześnie zapisał nazwisko podawane przez plotkę. Nie podawano, czy rodzice dziecka nieślubnego byli stanu wolnego, czy pozostawali w innych związkach. Tylko jeden raz zaznaczono, że dziecko urodziła wdowa. Dzieci nieślubnych najwięcej odnotowano wśród mieszkańców wsi (80,6%), pozostałe wśród radomszczan. W 6 przypadkach odnotowano chrzest dziecka nieznanych rodziców, czyli podrzutków8. Chrzest powinien się odbyć jak najszybciej po narodzinach. W analizowanych metrykach sporadycznie podawano datę urodzin, ograniczając się do podania daty udzielenia sakramentu chrztu. W ostatnich dwóch latach zdarzały się wpisy informujące, że narodziny

Recently converted files (publicly available):