• Document: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wprowadzenie
  • Size: 1.25 MB
  • Uploaded: 2018-10-14 18:20:52
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wprowadzenie Ekonomia międzynarodowa • przedmiot analizy • 7 głównych tematów Teorie hz starają się odpowiedzieć na pyt.: • Jakie są przyczyny handlu? • Co decyduje o strukturze handlu? • Na czym polegają korzyści z handlu? Teorie hz odnoszą się do tendencji długookresowych Międzynarodowe stosunki gospodarcze Teorie handlu zagranicznego Wymiana międzynarodowa- przyczyny: • kraje różnią się między sobą • dążenie do wykorzystania korzyści skali produkcji – większa efektywność przy specjalizacji • Czynniki naturalne: - wielkość kraju - położenie geograficzne - klimat - zasoby ludzkie - zasoby naturalne • Czynniki społeczno – gospodarcze: - system społeczno – polityczny - poziom rozwoju - struktura gospodarki - polityka handlu zagranicznego - zasoby kapitałowe ( jakościowe i ilościowe) - nowoczesność gospodarki Polska w gospodarce światowej http://www.paiz.gov.pl Internacjonalizacja gospodarki - kalendarium • 1989 początek przemian gospodarczych w Europie Środkowej • 1991 otwarcie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie • 1995 przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu (WTO) • 1996 przystąpienie do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) • 1999 przystąpienie do Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) • 2004 przystąpienie do Unii Europejskiej (UE) • 2007 przystąpienie do Strefy Schengen http://www.paiz.gov.pl Polski import i eksport towarowy (dane w mld zł) http://www.michalstopka.pl Podstawowe teorie handlu Nazwa Twórca Baza handlu Model korzyści A. Smith Absolutna obfitość absolutnych zasobów Model korzyści D. Ricardo Różnica w wydajności komparatywnych pracy Teoria proporcji Heckscher, Różnice w relatywnym czynników produkcji Ohlin, wyposażeniu krajów w Samuelson czynniki produkcji Handel Grubel, Lloyd Zróżnicowanie dóbr, wewątrzgałęziowy korzyści skali Teoria luki Posner Nierównomierne technologicznej rozłożenie postępu technologicznego miedzy krajami (firmami) Teoria cyklu życia Vernon Produkcja dóbr produktu znajdujących się w różnych fazach cyklu życia Podział teorii handlu tradycyjne współczesne • Cel: interpretacja źródeł i • dotyczą różnych kierunków handlu w całej specyficznych warunków gospodarce światowej; handlu • Różnice w warunkach • Cel: wyjaśnienie źródeł i produkcji jako podstawa kierunków handlu, gdy kraje handlu dysponują podobnymi warunkami produkcji • „kraj” jako podmiot handlujący • Kraje dysponują podobnymi warunkami produkcji • Przedsiębiorstwa jako podmiot handlujący • merkantylizm • teoria klasyczna Tradycyjne • przewaga absolutna teorie hz • przewaga względna • teoria proporcji czynników produkcji • handel wewnątrzgałęziowy Współczesne • teoria luki technologicznej teorie hz • teoria cyklu życia produktu MERKANTYLIZM • Pieniądz jest miarą bogactwa tzn. posiadanie jak największej ilości kruszców szlachetnych (złota i srebra) decydowało o potędze gospodarczej i politycznej; • Eksport stanowił sposób na pomnożenie własnego bogactwa, natomiast import zmniejszał je, wzbogacając zagranicę; • Handel zagraniczny warto prowadzić po to, aby zwiększyć zasoby kruszców  dodatni bilans handlowy D. Hume – krytyka merkantylizmu • Odwoływał się do ilościowej teorii pieniądza; • Złoto i srebro napływające do kraju mającego nadwyżkę eksportu zwiększają podaż pieniądz i powodują wzrost poziomu cen a zatem pogorszą konkurencyjność towarów tego kraju na rynku międzynarodowym; • Merkantyliści mylili się, że jakiś kraj może przez długi okres utrzymać nadwyżkę eksportu oraz gromadzić w ten sposób nadwyżki złota i srebra; • Handel międzynarodowy jest grą o sumie zerowej; merkantylizm teorie klasyczne • handel • handel międzynarodowy grą o międzynarodowy grą o sumie zerowej sumie dod

Recently converted files (publicly available):