• Document: SEMESTRALNA rok szkolny.
  • Size: 414.16 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 11:30:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny …………. Imię i nazwisko ……………………………………. klasa II …… data……………………………………. EDUKACJA SPOŁECZNA WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓWIEŚNIKAMI I OSOBAMI DOROSŁYMI  Solidnie wypełnia zadania w grupie i potrafi nią kierować.  Wypełnia powierzone zadania podczas pracy w grupie.  Częściowo wypełnia powierzone zadania w grupie.  Nie potrafi współpracować w grupie.  Nie przestrzega norm obowiązujących w grupie.  Zawsze zgodnie uczestniczy we wspólnej zabawie.  Zgodnie uczestniczy we wspólnej zabawie.  Nie zawsze zgodnie uczestniczy we wspólnej zabawie i pracy.  Zawsze przestrzega przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebie i innych podczas przerw, zabaw i czasu wolnego.  Przestrzega przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebie i innych.  Wymaga przypominania o konieczności przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.  Nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i jest zagrożeniem dla siebie i innych.  Szybko, sprawnie, w wyznaczonym czasie wykonuje zadania według instrukcji ustnej lub pisemnej.  Samodzielnie wykonuje powierzone zadania, mieści się w wyznaczonym czasie.  Pracuje wolno, często nie kończy pracy w wyznaczonym czasie.  Pracuje bardzo wolno, wykonuje tylko część powierzonych zadań. INNE UWAGI NAUCZYCIELA ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… EDUKACJA POLONISTYCZNA KORZYSTANIE Z INFORMACJI  Uważnie słucha i korzysta z przekazywanych informacji.  Na ogół uważnie słucha wypowiedzi innych, stara się korzystać z przekazywanych informacji.  Nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych, częściowo korzysta z przekazywanych informacji.  Nie potrafi w pełni skupić uwagi na słuchanej wypowiedzi, zapamiętuje nieliczne z przekazywanych informacji.  Czyta i interpretuje teksty o różnym stopniu trudności.  Czyta teksty przeznaczone dla dzieci.  Czyta proste teksty przeznaczone dla dzieci.  Nie czyta samodzielnie tekstów.  Wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników i encyklopedii.  Wyszukuje w tekście najważniejsze informacje zgodnie z poleceniem.  Z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje.  Nie potrafi wyszukać w tekście potrzebnych informacji. KOMUNIKOWANIE SIĘ  Porozumiewa się z rówieśnikami i z osobami dorosłymi, prowadzi dialog.  Porozumiewa się z rówieśnikami i z osobami dorosłymi w poprawnej formie.  Nie zawsze porozumiewa się z rówieśnikami i z osobami dorosłymi w poprawnej formie.  Ma problemy z właściwym porozumiewaniem się.  Opisuje przedmiot lub sytuację z podaniem wielu szczegółów. 1  Ogólnie opisuje przedmiot. Strona  Opisuje przedmiot z pomocą nauczyciela.  Nie potrafi opisać przedmiotów.  Formułuje wielozdaniową wypowiedź na zadany temat, logicznie uzasadnia swoją wypowiedź.  Formułuje wielozdaniową wypowiedź na zadany temat.  Wypowiada się na zadany temat, buduje proste zdania.  Nie wypowiada się na zadany temat.  Odtwarza z pamięci teksty poetyckie i prozę z odpowiednią interpretacją.  Odtwarza z pamięci teksty poetyckie i fragmenty prozy, wiersze i piosenki.  Odtwarza z pamięci teksty piosenek, wierszy popełniając błędy.  Ma trudności z zapamiętaniem i odtworzeniem tekstów wierszy i piosenek. CZYTANIE  Czyta głośno we właściwym tempie, wyraziście, z odpowiednią intonacją.  Czyta głośno, nie zawsze uwzględnia interpunkcję.  Ma trudności z czytaniem, popełnia błędy.  Nie odczytuje tekstów.  Czyta wybrane przez

Recently converted files (publicly available):