• Document: Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Diklofenak İyontoforezi ve Fonoforezinin Etkinliği
  • Size: 361.4 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 15:42:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ORİJİNAL ARAŞTIRMA Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Diklofenak İyontoforezi ve Fonoforezinin Etkinliği Ayşe SARSAN,a ÖZET Amaç: Bu çalışmada, diz osteoartritinde diklofenak sodyum iyontoforezi ve fonoforezinin et- kinliklerinin karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Amerikan Romatoloji Birliği Hakan ALKAN,a tanı kriterlerine göre bilateral diz osteoartriti tanısı konan 60 hasta alındı. Hastalar her grupta 20 hasta Saadet DENİZ,b olacak şekilde randomize olarak üç gruba ayrıldı. I. gruba ev egzersizi ve diklofenak fonoforezi, II. Necmettin YILDIZ,a gruba ev egzersizi ve diklofenak iyontoforezi uygulandı. III. gruba ise yalnızca ev egzersiz programı verildi. Tüm gruplarda tedavi 2 hafta süreyle, haftada 5 gün, toplam 10 seans uygulandı. Hastaların ha- Oya TOPUZa reket ve istirahat ağrısı Visuel Analog Skala (VAS) ile, fonksiyonel durumları Western Ontario and Mc Master?s Unıversities Osteoarthritis (WOMAC) indeksiyle, duygudurumları Beck Depresyon Ölçeği a Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, (BDÖ) ile tedavi öncesi, tedavi sonrası ve tedaviden bir ay sonra tedaviye kör bir hekim tarafından de- Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, ğerlendirildi. Bulgular: Demografik ve klinik özellikler açısından tedavi öncesi gruplar arasında istatis- Denizli tiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Diklofenak fonoforezi yapılan grupta, sadece ev egzersiz b Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, programı verilen kontrol grubuna göre BDÖ ve WOMAC-tutukluk skoru dışında tüm parametrelerde Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptandı (p<0,017). Diklofenak iyontoforezi uygulanan grupta ise Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, WOMAC-tutukluk skoru dışında tüm parametrelerde, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı İzmir düzelme gözlendi (p<0,017). Diklofenak fonoforezi ve iyontoforezi uygulanan gruplar arasında ise hiç- bir değerlendirme parametresinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Diz osteoartriti Geliş Tarihi/Received: 16.01.2014 olan hastalarda diklofenak sodyum fonoforezi ve iyontoforezinin her ikisinin de ağrı ve fonksiyon üze- Kabul Tarihi/Accepted: 19.08.2014 rine etkili olduğu ancak etkinlik açısından birbirlerine arasında fark olmadığı gösterilmiştir. Bu çalışma, 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, diz; fonoforez; iyontoforez Kongresi (14-18 Mayıs 2008, Antalya)’nde poster olarak yayınlanmıştır. ABSTRACT Objective: In this study, it was aimed to compare the efficacy of diclofenac sodium ion- Yazışma Adresi/Correspondence: tophoresis and phonophoresis in osteoarthritis of the knee. Material and Methods: 60 patients diag- Hakan ALKAN nosed as having bilateral knee osteoarthritis according to American College of Rheumatology were Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, included in the study. Patients were randomly assigned into three groups including 20 patients in each Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, group. Group 1 received home-based exercises and diclofenac phonophoresis; Group 2 received home- Denizli, based exercises and diclofenac iontophoresis. For Group 3, only a home-based exercise program was TÜRKİYE/TURKEY given. Treatment was applied five times per week for 2 weeks with a total of 10 sessions in all groups. alkangsc@yahoo.com Patients were assessed for pain with mobility and resting pain with Visual Analogue Scale (VAS), for mood with Beck Depression Inventory (BDI) and for function with the Western Ontario and Mc. Mas- ter's Universities Osteoarthritis (WOMAC) index before treatment, at the end of treatment and one month after treatment by a physician blind to the type of treatment. Results: There was no statistically significant difference according to demographic and clinical characteristics between groups at baseline (p>0.05). There were statistically significan

Recently converted files (publicly available):