• Document: Pracovné listy pre praktikum z fyziky v ročníku ZŠ
  • Size: 1.45 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 15:43:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko – pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT RNDr. Jarmila Fašiangová Pracovné listy pre praktikum z fyziky v 6. – 9. ročníku ZŠ 2014 Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 01 Bratislava Autor UZ: RNDr. Jarmila Fašiangová Kontakt na autora UZ: Základná škola Sama Tomášika s materskou školou Lubeník, j.fasiangova@centrum.sk Názov: Pracovné listy pre praktikum z fyziky v 6. – 9. ročníku ZŠ Rok vytvorenia: 2014 Oponentský posudok PaedDr. Vladimír Gažúr vypracoval: ISBN 978-80-565-0101-6 Tento učebný zdroj bol financovaný z prostriedkov projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Text neprešiel štylistickou ani grafickou úpravou. Obsah: Úvod Pracovný list č. 1: Vlastnosti kvapalín (6. ročník) Pracovný list č. 2: Vlastnosti plynov (6. ročník) Pracovný list č. 3: Skúmanie vlastností pevných látok (6. ročník) Pracovný list č. 4: Meranie hmotnosti a dĺţky pevných telies a hmotnosti kvapalín a plynov (6. ročník) Pracovný list č. 5: Hustota pevných látok, kvapalín a plynov (6. ročník) Pracovný list č. 6: Opakovanie základných fyzikálnych pojmov zo 6. ročníka (7. ročník) Pracovný list č. 7: Kondenzácia (7. ročník) Pracovný list č. 8: Premena skupenstva látok (7. ročník) Pracovný list č. 9: Var (7. ročník) Pracovný list č. 10: Vedenie tepla (7. ročník) Pracovný list č. 11: Skúmanie vlastností svetla (8. ročník) Pracovný list č. 12: Lom svetla – pokus (8. ročník) Pracovný list č. 13: Odraz a lom svetla (8. ročník) Pracovný list č. 14: Sila – účinky, znázornenie a skladanie (8. ročník) Pracovný list č. 15: Rýchlosť a dráha pohybu telesa (8. ročník) Pracovný list č. 16: Magnetické vlastnosti látok (9. ročník) Pracovný list č. 17: Elektrické vlastnosti látok (9. ročník) Pracovný list č. 18: Elektrický obvod, elektrické vodiče a izolanty (9. ročník) Pracovný list č. 19: Ohmov zákon, elektrický odpor vodiča (9. ročník) Pracovný list č. 20: Elektrický obvod (9. ročník) ÚVOD Voliteļný predmet praktikum z fyziky nadväzuje na učivo fyziky a ostatných prírodovedných predmetov. Vedomosti získané v predmete fyzika si ţiaci overujú a dopĺňajú pri praktických cvičeniach pozorovaním, pokusmi, samostatnou prácou. Spoznávajú fyzikálne vlastnosti látok, telies, zoznamujú sa s fyzikálnymi pomôckami, meracími prístrojmi, fyzikálnymi súpravami a zostavujú fyzikálne zapojenia potrebné pri pokusoch. Ţiaci sa zoznamujú s vyuţitím fyzikálnych javov v prírode, v beţnom ţivote, priemysle a v iných oblastiach ļudskej činnosti. Ţiak nadobúda základné poznatky tak, aby zvládol robiť prírodovedné úsudky a snaţil sa pouţiť získané vedomosti a zručnosti na efektívne riešenie problémov. Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov praktikum z fyziky poskytne ţiakovi informácie o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom ţivota spoločnosti. Najväčšia pozornosť je venovaná samostatnej práci ţiakov – aktivitám zameraným na činnosti vedúce k novým poznatkom a formám práce. Pred kaţdou aktivitou je potrebné zopakovať si základné poznatky z učiva fyziky, na ktoré nadväzujú praktické cvičenia, pokusy a pozorovania. Na takéto zopakovanie základného učiva slúţia aj ponúkané pracovné listy s vypracovanými správnymi odpoveďami a s hodnotením ţiackych výkonov. Vyučujúci rýchlou formou získa spätnú väzbu o vedomostiach ţiakov, príp. sa môţe vrátiť k nepochopenému učivu. Ţiakom je citlivou formou ponúknuté vyhodnotenie kaţdého vypracovaného listu a sú nabádaní k tomu, aby si doplnili nedostatočné alebo chýbajúce vedomosti z daných tematických celkov. PRACOVNÝ LIST č. 1 Predmet: Praktikum z fyziky – 6. ročník Téma: Vlastnosti kvapalín V nasledujúcich úlohách budete dopĺňať vety, ktoré sa týkajú poznatkov o vlastnostiach kvapalín a využití týchto vlastností v bežnom živote. Odpoved

Recently converted files (publicly available):