• Document: Türkçede Kullanılan Farsça Edatlar
  • Size: 508.13 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 22:12:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Kirkuk University Journal- Humanity Studies Türkçede Kullanılan Farsça Edatlar Hamdi Latif Khayrullah Arş. Gör. Kerkük üniversitesi Eğtim fakültesi Ozet Türkçede Kullanılan Farsça Edatlar Bu araştırmamda ,Türkçede edat olarak kullanılan Farsça kökenli kelimeleri ele aldım.Araştırmanın giriş kısmında özet olarak Türklerin müslüman olduktan sora diğer müslüman topluluk- Larla münasebetlerini ve bu münasebetler sonucu Arapça ve Farsçanın Türçe üzerindeki etkisinden bahsettim , Ve bu Etkinin Türk dilini bir dönemler halk tarafından anlaşılmaz Bir dil durumuna getirdiğini açıkladım. Bu duruma bir tepki olarak dilde sadeleştirme hareketi başla- dı ve bu hareket günümüze kadar devam etmektedir ama buna rağmen Türkçede bir süru edat olarak kullanılan Farsça kelimeler vardır. Bunları ela alarak elfabatik sırasına gore sıraladım ve onların anlamını açıklayarak cümledeki fonksiyonunu acikladi. Türkçede Kullanılan Farsça Edatlar AA İslam Medeniyeti çağlarında Türk Dili Ve Edebiyatı . 1 Vol:6 No:1 year:2011 Kirkuk University Journal- Humanity Studies İslam Medeniyeti , Türk milletinin fikri edebi ve ideolojik hayatı üzerinde büyük değiğiklik yapmıştır . yeni medeniyet bu milletin ilim , fikir ve edebiyat tarihinde hakiki bir dönüm noktasi yeni bir marhale olmuştur . ilk anda dikkatı çeken bir değışme dil sahasindadir . Bu asırlarda Türkçenin dil örgüsüne yabanci Kaaideler , mesela yabancı çoğul kaideleri ve terkibler girmiştir . (1) Türkler yeni medeniyete ait çok sayıda yeni kelime ile karşılaşmış bu kelimeleri dillerinde ve edebiyatlarında kullanmışlardır . yeni kelimeler Türk dili musikisine yeni sesler katmış . Türk dili yabancı vezınler ve şekillerle anlaşmaya yönelmiştir . Bilindiği gibi Türkler müslumanlığı Kabul ettikten sonra Türk milleti kısa bir zaman içinde yeni ülkelerde yabancı diller konuşan milletler üzerine hükümet kurmuşlardır . Türk sarayında çok zamanlar resmi dil olarak Farsçayı bazan da Arapçayı kullanmışlardır . Bu yüzden Arapça ve Farsça O çağlarda bugünkü batı dilleri Kadar gerekli bir kültür vasitası değerinde bulunmaktaydı . (( İslamiyetten sonra kurulan Türk Devletleri çağlarında " Türk Dili ve Edebiyatı . )) Bilindiği gibi Türklerin islam milleti camiasında güçlü devletler olarak meydana çıktıkları görülmektedir . Türklerin müslümanlığı kabul ettikten sonra kurdukları ilk devlet , karahanlı devletidir . (2) Geniş karahanlı toprakları üzerinde yaşayanların çoğu Türktü . yalnız bu Türklerin aynı zamanda Komşu iranlılar ve Araplar ile yakın ilişkileri vardı . Bu yüzden karahanlılar hem ilk islami Türk devleti kurdular , hem de islam kültürü etkisi altında yazılan ilk eserleri onlar verdiler . karahanlı edebiyatında eski Türk geleneğinin izleri görülür . Aynı zamanda karahanlı sanatçıları , İran edebiyatını örnek tuttular , biçim ve muhtavaca değişik eserler ortaya koydular . Aruz vezni mesnevi şekli ve az da olsa ilk Arap ve Fars kelimeleri onların zamanında Türk edebiyatına girmiştir . 10 . yüzyıldan başlayarak islamlığın Türkler arasında yoğun bir şekilde yayılması , buralarda kurulan Türk devletlerine yeni bir yön vermiş böylece Türk dilinin Eski Türkçe adını verdiğimiz islamiyetten önceki devrini kapatarak islam kültürünün etkisi altinda gelişmiş yeni bir devrini açmıştır (3) Bilindiğine göre ,Gök Türk Abideleri yani yolg Tiğinin eserlerinden sonra yazılmış olan bütün Türk edebiyatının en mühim mahsullerınden sayılan Divan u Lugat – it Türk ve Kutadgu Bilig Karahanlılar devrinde yazılmıştır . islam kültürü etkisi altında yazıldığına göre bu iki eserde çok sayıda Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır . Kutadgu Bilig , Acem aruzunun (( faülûn , faûlûn faül )) vezniyle yazılmıştır . Ayrica Kutadgu Bilige dil bakımından çoğu Türkçe olan 2 Vol:6 No:1 year:2011 Kirkuk University Journal- Humanity Studies mısralarda Arap ve Farsça sözlerinin de katıldığı ilkin bu eserde görülmektedir . kutadgu Biliğin Kapsadığı yabanci kelimelerin yüzde sekseni Arapça ve yüzde yirmisi ise Farsçadir (4) Görülüyorki Farsça ta karahanlilar döneminden beri Türk edebiyatini ve dilini etkilemistir . Karahanlilardan sonra kurulan Türk devletleri döneminde Farsçanin Türkçe üzerindeki etkisi devam eder ve gitgide artar . Türkler islam dinini Kabul ettikten sonra Türlü kavimlerin yasadiklari topraklar üzerinde hüküm sürdürmüslerdir . Bu devletlerini teskil eden kavimlere kültür yoluyla yaklasmak gerekini ((duymuşlar)) . Örneğin Gazneliler devletlini teşkil eden kavimlerin çoğu Farstı onun için Iran kültürünü desteklemek zorunda kaldılar . Ve yeni Far

Recently converted files (publicly available):