• Document: 2. DACHY PŁASKIE, STROPODACHY
  • Size: 993.41 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 20:56:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1. TERMOIZOLACJA W niniejszym zeszycie 1.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporządzenia i Normy .. 2 znajdą Państwo m. in. 1.2. Podstawowe pojęcia i parametry oraz metodyka rozwiązania następujących obliczeń ........................................................................... 2 problemów: 1.3. Unikanie wad przegrody na etapie projektowym............. 5 ! Jaka jest izolacyjność 2. AKUSTYKA akustyczna dachu płaskiego 2.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporządzenia i Normy .... 7 izolowanego wełną 2.2. Izolacyjność akustyczna właściwa - wyniki badań .......... 7 mineralną ISOVER (str. 7-8) 3. OCHRONA OGNIOWA ! Jak izolować dachy płaskie, 3.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporządzenia i Normy .... 9 aby uzyskać oczekiwaną 3.2. Klasyfikacja ogniowa ...................................................... 9 odporność ogniową (str. 13) 3.3. Rozwiązania ppoż dachów płaskich z wełny ISOVER ...12 ! Jak rozwiązywać problemy izolowania detali 4. PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO.................................14 architektonicznych (str. 14) 4.1. Stropodach pełny na podłożu betonowym ................... 18 ! Rozwiązania ISOVER dla 4.2. Stropodach pełny na podłożu z blachy trapezowej ...... 20 dachów płaskich (str. 22-23) 4.3. Stropodach wentylowany ............................................. 21 4.4. Rozwiązania ISOVER do izolacji dachów płaskich ........22 2. DACHY PŁASKIE, STROPODACHY ISOVER - DACHY PŁASKIE, STROPODACHY 1. TERMOIZOLACJA 1. TERMOIZOLACJA 1.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporządzenia i Normy Lp. Numer Dziennika Ustaw Tytuł lub Polskiej Normy z 2002 r. Dz.U. Nr 75, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie [1] poz. 690, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich z późniejszymi zmianami usytuowanie. [2] PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. [3] PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. [4] PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe. [5] PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej [6] PN-EN ISO 13788: 2003 konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 1.2. Postawowe pojęcia i parametry oraz metodyka obliczeń Przykład obliczeniowy dla typowego przekroju stropodachu pełnego Rse opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni R7 pokrycie dachowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej

Recently converted files (publicly available):