• Document: De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, Arçelik'in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününü...
  • Size: 831.05 KB
  • Uploaded: 2021-09-14 23:35:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

De¤erli Müflterimiz, Modern tesislerde, Arçelik'in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas›n› istiyoruz. Bunun için, bu k›lavuzun tamam›n› ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice okuman›z› ve bir baflvuru kayna¤› olarak saklaman›z› rica ederiz. w w w. a r c e l i k . c o m . t r ‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R 1 . Bö l ü m: 4 . Bö l ü m: Te kn i k Öze l l i kl e r....................2 Pro g ra m se çi mi ve ma ki n e n i zi n ça l ›flt›r›l ma s›.......8 5 . Bö l ü m: 2 . Bö l ü m: Ba k›m ve te mi zl i k.............................................1 3 U ya r›l a r.................................3 6 . Bö l ü m: 3 . Bö l ü m: Mo n ta j ............................................................1 5 Ön h a z›rl ›k.............................4 7 . Bö l ü m: Pra ti k ve ya ra rl › b i l g i l e r...................................1 8 1 1. BÖLÜM Te k n i k Ö z e l l i k l e r S›kma devri ayar dü¤mesi S›cakl›k ayar dü¤mesi Yard›mc› fonksiyon tufllar› Ön kapak açma tuflu Açma/kapama tuflu Program seçme dü¤mesi Üst tabla Maksimum kuru çamafl›r kapasitesi (kg.) 6 50 40 Deterjan çekmecesi Önerilen Yükleme (kg.) 5.5 Yükseklik (cm.) 85 Genifllik (cm.) 60 Derinlik (cm.) 59 Net a¤›rl›k (kg.) 70 Ön kapak Elektrik girifli (V/Hz.) 220/50 Toplam ak›m (A) 10 Motor gücü (W) 350 Is›t›c› gücü (W) 1900 Toplam Güç (W) 2200 Y›kama/durulama devri (dev/dak) 52 Tekmelik Tekmelik açma vidas› S›kma devri (dev/dak)(max) (3650/4450) 1000 (3650Y/4450Y) 1100 2 (4900) 1200 2. BÖLÜM Uyar›lar Makinenizi kullan›ma haz›r duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi’ni ve tesisat›n›z uygun de¤ilse ehliyetli bir tesisatç›y› ça¤›r›n›z. Evinizdeki sigortan›n ak›m de¤eri 16 Amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 Amperlik bir sigorta ba¤lat›n›z. Çamafl›r makineniz 220 Volta göre ayarl›d›r. Transformatörlü ya da transformatörsüz kullan›mda, topraklama tesisat›n› ehliyetli bir elektrikçiye yapt›rmay› ihmal etmeyiniz. Topraklama yap›lmadan kullanma halinde, ortaya ç›kabilecek zarardan firmam›z sorumlu olmayacakt›r. ‹lk çal›flt›rma ifllemini makinenizi temizlemek için çamafl›r yüklemeden, deterjanl› olarak yap›n›z. Oto tamircis

Recently converted files (publicly available):