• Document: Teoria podejmowania decyzji program wykładu (18 h)
  • Size: 745.27 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 17:07:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Teoria podejmowania decyzji program wykładu (18 h) Wykład służy przekazaniu słuchaczom wiedzy o podejmowaniu decyzji przez jednostkę, przez grupę i w grupie oraz przez organizację i w organizacji. Poza omówieniem czynników wpływających na przebieg procesu decyzyjnego wskazane zostaną sposoby dokonywania wyboru decyzyjnego. Omówienie dorobku nurtu opisowo-wyjaśniającego współczesnej teorii podejmowania decyzji będzie więc uzupełnione przedstawieniem postulatów normatywnej teorii decyzji. Efekty uczenia (się) teorii podejmowania decyzji : Wysłuchanie wykładu poświęconego Interdyscyplinarnej analizie mechanizmów decyzyjnych, lektura wybranych pozycji literatury obowiązkowej, samodzielna analiza wskazanych sytuacji decyzyjnych oraz uzyskanie zaliczenia, winno owocować opanowaniem trzech umiejętności: 1. samodzielnej analizy rzeczywistych sytuacji decyzyjnych, 2. unikania typowych błędów w procesie podejmowania decyzji, 3. dokonywania wyboru oraz wdrażania podjętej decyzji. tpd wykład I_konspekt str. 1 Rygory dydaktyczne Uczestnictwo w wykładzie (18 godzin), przygotowanie się do kolejnych zajęć poprzez samodzielne rozwiązywanie zadań decyzyjnych (10 godzin) wraz z przygotowaniem się do pisemnego testu zaliczeniowego (12 godzin) oznacza 40 godzin, które należy przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się. Obowiązkowe przygotowanie się do zajęć na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie wykładowcy. Wymagania zaliczeniowe 1. opanowanie treści przekazywanych podczas wykładu, 2. znajomość wskazanych fragmentów pozycji literatury wymaganej, 3. samodzielna analiza przypadków decyzyjnych opisanych w materiałach dydaktycznych. Zaliczenie pisemne w formie testu zawierającego skrócone opisy sytuacji decyzyjnych omawianych i analizowanych w trakcie wykładu. Uzyskanie zaliczenia zależy od właściwego sformułowania problemu, utworzenia pełnej struktury tego problemu oraz podania poprawnego rozwiązania. Literatura obowiązkowa: 1. Kukułka K., 2000. Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarząd zania Uniwersytetu Warszawskiego 2. Ramus M., Szczepankowski P., Podejmowanie decyzji w organizacji /w:/ Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) 2005. Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 3. Strategor., 1995. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE 4. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., 2001. Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE tpd wykład I_konspekt str. 2 Literatura zalecana: 5. Klein G., 2011. Sztuka podejmowania decyzji, Helion 6. Sosnowska S.,(red.) 1999. Grupowe podejmowanie decyzji, SCHOLAR 7. Szapiro T.,1993. Co decyduje o decyzji, PWN Szczegółowy program wykładu – wykaz tematów oraz wybrane pozycje literatury obowiązkowej i zalecanej 1. Przedmiot i metoda teorii podejmowania decyzji: język dyscypliny i podstawowe kategorie pojęciowe; podejście opisowo- wyjaśniające i podejście normatywne; poziomy analizy procesów decyzyjnych. Literatura: Szapiro s.13- 48, 137- 144 2. Anatomia procesu decyzyjnego: idea racjonalnego wyboru - wartości, preferencje i cele decydenta; wybór w sytuacji wielorakości celów; problemy wielokryterialne; logika konsekwencji vs. logika właściwości. Literatura: Kukułka rozdz.1.3.5. 3. Uwarunkowania indywidualnego podejmowania decyzji: uwaga decydenta jako zasób - decyzja optymalna, decyzja zadowalająca, decyzja faworyzowana, decyzja rozpoznana; sposoby pokonywania ograniczeń poznawczych; nieodwracalność podjętej decyzji a redukcja dysonansu decyzyjnego; heurystyki i pułapki decyzyjne. Literatura: Klein, rozdz. 3, Kukułka rozdz. 1.3., 2.1., 2.2., 4.2., Ramus i Szczepankowski s.92-97, Tyszka i Zaleśkiewicz s.86-104, 213-240, 313-350 tpd wykład I_konspekt str. 3 4. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka: wartość oczekiwana i subiektywnie oczekiwana użyteczność; teoria perspektywy; zarządzanie ryzykiem. Literatura: Tyszka i Zaleśkiewicz s.72-90 5. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności (gra z Naturą oraz gra z Partnerem): kryteria wyboru strategii, kryterium wyboru kryterium wyboru strategii; wpł

Recently converted files (publicly available):