• Document: MOBBING. (2) polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,
  • Size: 401.31 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 20:30:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MOBBING 1. Definicja. Art. 943. § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. § 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. § 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. § 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy. Z legalnej definicji zawartej w art. 943 § 2 k.p. wynika, że mobbing to zachowania: (1) dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, (2) polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, (3) wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, (4) powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, (5) powodujące izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Treść tej definicji wskazuje, że określone w niej ustawowe cechy mobbingu muszą być spełnione łącznie. (wyrok SN z dnia 11 lutego 2014 r., I PK 165/13) 2. Pozew o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu. WYMOGI FORMALNE POZWU W pozwie należy wskazać datę i miejsce sporządzenia pozwu, 1. określić sąd, do którego składamy pozew - na właściwość sądu wskazuje art. 461 k.p.c. – sądem właściwym jest sąd właściwy dla pozwanego (gdzie pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibę) lub sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy 2. wskazać powoda (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL); 3. wskazać pozwanego (nazwa, siedziba pracodawcy); 4. wartość przedmiotu sporu (kwota, jakiej żądamy); 5. oznaczenie rodzaju pisma, np. pozew o odszkodowanie za stosowanie mobbingu; 6. treść (osnowę) pozwu, czyli dokładnie określone żądanie, np. kwota odszkodowania; 7. uzasadnienie, czyli opis faktów, zdarzeń, okoliczności i dowody na ich poparcie; 8. wnioski dowodowe (powołanie dowodu z dokumentów, świadkowie) 9. podpis powoda; 10. wykaz załączników. Literatura: Andrzej Świątkowski, Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1994. Wzór pozwu: Wrocław, dnia … 20…r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Podwale 30 50-040 Wrocław Powód: Jan Kowalski PESEL: 000000 ul. Matejki 3 52-119 Wrocław reprezentowana przez: adw. Jana Mądrego K.A. ul. Śliczna 3, 50-012 Wrocław Pozwany: Paweł Nowak ul. Piękna 4 53-00 Warszawa w.p.s.: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) POZEW O ZADOŚĆUCZYNIENIE Z TYTUŁU STOSOWANIA MOBBONGU Działając w imieniu Powoda, Pana Jana Kowalskiego, legitymowany pełnomocnictwem dołączonym do pozwu, niniejszym wnoszę o: 1) zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 2) zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego wg norm przepisanych, 3) przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność Powoda lub jego pełnomocnika, 4) wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. i nadanie temu wyrokowi z urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c.), 5) nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi zasądzającemu należność w kwocie nieprzekraczającej miesięcznego wynagrodzenia Powoda (art. 4772 § 1 k.p.c.), 6) przeprowadzenie dowodów: a. wskazanych w treści niniejszego pozwu, b. z przesłuchania Powoda, c. z dokumentu w postaci zaśw

Recently converted files (publicly available):