• Document: ZAGADNIENIA I KIERUNKI FILOZOFII
  • Size: 1.32 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 08:04:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ ZAGADNIENIA I KIERUNKI FILOZOFII (TEORIA POZNANIA, METAFIZYKA) ©1949-2008 2 WSTĘP, TEORIA POZNANIA I METAFIZYKA ORAZ POZOSTAŁE NAUKI FILOZOFICZNE 6 CZĘŚĆ PIERWSZA, TEORIA POZNANIA 9 I. KLASYCZNE ZAGADNIENIA TEORII POZNANIA 9 II. ZAGADNIENIE PRAWDY 11 KLASYCZNA DEFINICJA PRAWDY I ZARZUTY PRZECIW NIEJ PODNOSZONE 11 PRAWDA JAKO ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI 14 NIEKLASYCZNE DEFINICJE PRAWDY 16 WŁAŚCIWE SFORMUŁOWANIE KLASYCZNEGO POJĘCIA PRAWDY 23 SCEPTYCYZM I JEGO ODPARCIE 24 NIEKLASYCZNE DEFINICJE PRAWDY PROWADZĄ DO IDEALIZMU 28 III. ZAGADNIENIA ŹRÓDŁA POZNANIA 29 PSYCHOLOGICZNA I EPISTEMOLOGICZNA WERSJA TEGO ZAGADNIENIA 29 APRIORYZM I EMPIRYZM 33 APRIORYZM SKRAJNY 34 EMPIRYZM SKRAJNY 36 EMPIRYZM UMIARKOWANY 37 APRIORYZM UMIARKOWANY 38 SPÓR EMPIRYZMU I APRIORYZMU O CHARAKTER TWIERDZEŃ MATEMATYKI 41 MATEMATYKA CZYSTA I MATEMATYKA STOSOWANA 42 POGLĄD EMPIRYZMU UMIARKOWANEGO 48 POGLĄD EMPIRYZMU SKRAJNEGO 49 KONWENCJONALIZM 49 3 POGLĄD APRIORYZMU UMIARKOWANEGO. NAUKA KANTA. 52 ISTOTA POZNANIA APRIORYCZNEGO WEDŁUG FENOMENOLOGÓW 58 RACJONALIZM I IRRACJONALIZM 62 IV. ZAGADNIENIE GRANIC POZNANIA 68 DWA ROZUMIENIA TRANSCENDENCJI 68 EPISTEMOLOGICZNY IDEALIZM IMMANENTNY 71 SPOSTRZEŻENIE I JEGO PRZEDMIOT 74 EPISTEMOLOGICZNY IDEALIZM TRANSCENDENTALNY 77 KANT JAKO PRZEDSTAWICIEL TRANSCENDENTALNEGO IDEALIZMU 81 REALIZM 83 POZYTYWIZM 84 NEOPOZYTYWIZM 89 V. STOSUNEK TEORII POZNANIA DO INNYCH NAUK FILOZOFICZNYCH 93 CZĘŚĆ DRUGA, METAFIZYKA 95 I. POCHODZENIE NAZWY METAFIZYKA I PODZIAŁ ZAGADNIEŃ 95 POCHODZENIE WYRAZU METAFIZYKA 95 PODZIAŁ PROBLEMATYKI METAFIZYCZNEJ 97 II. ONTOLOGIA 98 ZADANIA ONTOLOGII 98 PRZYKŁADY POJĘĆ ANALIZOWANYCH PRZEZ ONTOLOGIĘ 100 TWIERDZENIA ONTOLOGICZNE 103 4 III. METAFIZYCZNE WNIOSKI Z REFLEKSJI NAD POZNANIEM 105 § I. ZAGADNIENIE PRZEDMIOTÓW IDEALNYCH. SPÓR O UNIWERSALIA 105 IDEE PLATOŃSKIE 105 UNIWERSALIA 106 WSPÓŁCZESNA POSTAĆ SPORU O UNIWERSALIA 108 § 2. ZAGADNIENIE IDEALIZMU METAFIZYCZNEGO 110 a) Idealizm subiektywny 110 KONSEKWENCJE IDEALIZMU EPISTEMOLOGICZNEGO 110 TEZA IDEALIZMU SUBIEKTYWNEGO 111 RZECZYWISTOŚĆ I JEJ POZORYW ŚWIETLE IDEALIZMU SUBIEKTYWNEGO 114 b) Idealizm obiektywny 118 POŁOWICZNOŚĆ IDEALIZMU SUBIEKTYWNEGO 118 SĄDY W SENSIE SĄDY W SENSIE PSYCHOLOGICZNYM I SĄDY SENSIE LOGICZNYM 120 ŚWIAT DUCHA OBIEKTYWNEGO 122 TEZA IDEALIZMU OBIEKTYWNEGO 123 PRZEDSTAWICIELE IDEALIZMU OBIEKTYWNEGO 125 DIALEKTYKA HEGLA 126 DIALEKTYKA HEGLA I DIALEKTYKA MARKSA 127 c) Metafizyczny realizm 129 REALIZM NAIWNY I KRYTYCZNY 129 IV. ZAGADNIENIA METAFIZYCZNE WYRASTAJĄCE Z ROZWAŻAŃ NAD PRZYRODĄ 131 § I. ZAGADNIENIE SUBSTANCJI I STRUKTURY ŚWIATA 131 § 2. ZAGADNIENIE DUSZY I CIAŁA 133 JAKIE SUBSTANCJE ISTNIEJĄ W PRZYRODZIE? 133 DUALIZM 133 5 DUALIZM SKRAJNY I UMIARKOWANY 134 MONIZM I JEGO ODMIANY 137 MATERIALIZM 137 MATERIALIZM MECHANISTYCZNY 137 MATERIALIZM DIALEKTYCZNY 138 MATERIALIZM W WALCE Z IDEALIZMEM 145 MATERIALIZM W WALCE Z DUALIZMEM 146 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIALIZMU 160 STOSUNEK ZJAWIS

Recently converted files (publicly available):