• Document: Türk Vergi Sistemi Ders Notu Özet
  • Size: 273.37 KB
  • Uploaded: 2019-05-18 03:48:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Türk Vergi Sistemi Ders Notu Özet Ünite 1- Gelir Vergisi: Konu, Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar (Bilanço Esası) Öşür: Müslümanlardan alınan toprak ürünü vergisidir. Elde edilen ürünün onda biri Haraç: Müslüman olmayanlardan alınan vergi ikiye ayrılır. -Harac-ı Mukassem: elde edilen üründen -Harc-ı Muvazzaf: toprak üzerinden Cizye: Müslüman olmayan erkeklerden askerlik görevi karşılığı olarak alınırdı Gelir vergisi (Dolaysız): Bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç. Gelir vergisi, kurumsal vergisi Harcama Üzerinden (Dolaylı): KDV, ÖTV, BSMV, Gümrük, damga, Özel iletişim vergisi, şans oyunları, harçlar Servet Vergisi (Dolaysız): MTV, Emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi Komanditer Ortak: Şirket alacaklarına karşı sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılan ortak Komandite Ortak: Sorumluluğu sınırsız ortaktır. Kazancı ticari kazançtır. Tahakkuk ilkesi: Gelirin hukuken elde edenin tasarrufuna geçmesidir. Ticari ve zirai kazanç. İrat: Sermayenin başkasına kullandırılması yoluyla sağlanan gelir Safi tutar: Gelirin elde edilmesi için yapılan masrafların, gayrisafi gelirden düşülmesi Tam mükellef: Hem Türkiye hem yurtdışı gelirleri vergilendirilir Dar Mükellef: Sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirler vergilendirilir Tam Mükellef: Türkiye’de yerleşmiş olanlar ile bir takvim yılında Türkiye’de altı aydan fazla oturanlar 1.sınıf tüccarların kazançları bilanço esasına tabidir. Her türlü ticaret şirketleri (adi şirket hariç), kollektif şirket ile adi komandit şirket Yevmiye defteri: günlük işlemlerin tarih sırasıyla madde madde yazıldığı defter Defteri Kebir: Kayıt edilen işlemlerin usulüne göre hesaplara dağıtılması Envanter defteri: İşletmenin sahip olduğu mal ve eşyanın alacakların ve borçların ayrıntılı olarak yazıldığı defter Amortisman: Meydana gelen aşınma ve ekipmanın parasal değeri. Amortisman ayırma yöntemleri üçe ayrılır Reeskont: Alacakların henüz tahsil edilmeden vergiye tabi tutulması bu etkiyi hafifletmeyi amaçlayan bir uygulama Özsermaye=Aktif toplamı - Borçlar Ünite 2- Ticari Kazançlar (İşletme Hesabı Esası, Basit Usul, Esnaf Muaflığı), Zirai Kazançlar İşletme usulü: Bu usulde yer alan 2. sınıf tüccarlardır. - Dönem başı mal => Gider tarafına, Dönem sonu mal => Gelir tarafına yazılır İşletmenin usulünün bilanço esasına göre farklılıklar: Dönem giderleri içinde borçlarda yer alır, Satış geliri içinde alacaklarda yer alır, Şüpheli ticari alacaklar için karşılık ayıramazlar. Bu alacakları gider kaydederek yok edebilirler. Basit Usul: Geliri sınırlı olan bakkal, kasap gibi küçük ticaret erbabıyla tamirci, terzi gibi küçük sanat erbabı için. Basit usulde vergilendirilenler Şubat ayında beyanname vermekle yükümlüdürler. 2 taksit ile ödenir Basit usulden yararlanamayacaklar: Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerde komandite ortaklar, sarraflar, her türlü ilan ve reklam işiyle uğraşanlar, gayrimenkul alım-satımı, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı Basit usulde ticari kazancın tespiti: Hasılat-(giderler+satılan emtianın satış bedeli) Esnaf muaflığı: Ticari kazançlarda belirlenen şekil suretle çalışanların gelir vergisinden muaf olması esası getirilmiştir Esnaf muaflığından yararlananlar: Hayvanlarla veya bir adet hayvan arabasıyla nakliyecilik yapanlar. Gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşarak tüketiciye satanlar %20 stopaj Stopaj oranları: Zirai mahsullerde %4 (borsaya kayıtlı ise yarısı %2) Hayvansal ürünlerde %2 (borsaya kayıtlı ise yarısı %1) Zirai kazançta indirilecek giderler: Gübre, fide, yem, ilaç ve benzeri giderler, çalışanlara ödenen ücret primler, tedavi ve ilaç giderleri, makinelerin çalıştırılması ile ilgili giderler, zirai araç amortismanları Öztüketim: İşletmede üretilen mahsullerin teşebbüs sahibi ile eşi ve velayeti altındaki çocukları tarafından tüketilen ürünler masraf olarak yazılabilir Zirai kazanç sahipleri: Geçici vergi ödemezler. Beyannameleri izleyen yıl Mart ayında verirler. Zirai kazançları %75 ve daha yüksek olanların ödeme zamanı Mart-Temmuz yerine Kasım-Aralık olarak belirlenmiştir. Ünite 3- Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve iratlar Ücretlerde Stopaj: Temel yöntem stopaj usulü ile vergilendirmedir. Stopaj oranı %15 ile %35 arasında değişmektedir. Asgari geçim indiriminde brüt ücret: Mükellefin kendisi %50, çalışmayan eş: %10, 1. ve 2. çocuk: %7,5, izleyen çocuklar için: %5 Sanayi kesiminde çalışan ve 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarı %25 SMK (Serbest meslek kazancı) tespiti gerçek usulde yapılır. Yıllık beyanname verirler. %20 stopaj. Sakatlık indirimi: Özürlü serbest meslek erbabı ile bak

Recently converted files (publicly available):