• Document: Privacy Reglement. thuis zorg comfort
  • Size: 234.4 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 16:36:00
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Privacy Reglement thuis • zorg • comfort INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Reikwijdte 4 Artikel 3 Opname van de persoonsgegevens in de persoonsregistratie 4 Artikel 4 Verstrekken van de persoonsgegevens 4 Artikel 5 Mededeling van verstrekking 5 Artikel 6 Toegang tot de persoonsgegevens 5 Artikel 7 Beveiliging van de persoonsgegevens 6 Artikel 8 Algemene schriftelijke informatie aan cliënten over opname van de persoonsgegevens 6 Artikel 9 Recht van bezwaar tegen opname van de persoonsgegevens 6 Artikel 10 Recht op inzage van de persoonsgegevens 7 Artikel 11 Recht op een afschrift van de persoonsgegevens 7 Artikel 12 Recht op verbetering, aanvulling of verwijdering van 7 de persoonsgegevens Artikel 13 Bewaartermijnen en de daarop volgende vernietiging van 8 de persoonsgegevens Artikel 14 Klachten inzake de naleving van dit reglement 8 Artikel 15 Looptijd, overdracht en overgang van de registratie 9 Artikel 16 Inwerkingtreding 9 BIJZONDER DEEL I Cliënten 12 II Thuisverpleging, -verzorging en comfortservices 12 BIJLAGEN Bijlage I Vertegenwoordiging van cliënten bij de uitoefening van rechten, krachten een privacyreglement thuiszorg 13 Bijlage II Gebruik van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, zoals omschreven in artikel 4, 5e lid onder e. van het Algemeen Deel 14 https://sterckamsterdam.sharepoint.com/sites/management/Gedeelde documenten/Algemene documenten/Privacyreglement STERCK.docx Page 2 van 14 Januari 2019 ALGEMEEN DEEL ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN LID A PERSOONSGEGEVENS Alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is identificeerbaar indien zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. LID B PERSOONSREGISTRATIE Een onder verantwoordelijkheid van de organisatie aangelegde geautomatiseerde, dan wel niet geautomatiseerde, samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens. De persoonsregistratie waarop dit reglement van toepassing is, zijn nader uitgewerkt in het Bijzonder Deel van het reglement. De artikelen 1 t/m 16 zijn van toepassing op de persoonsregistratie. Het Bijzonder Deel van dit reglement bestaat uit de volgende registraties. I Persoonsregistratie Cliënten II Persoonsregistratie comfortservices en thuiszorg LID C ORGANISATIE STERCK Amsterdam B.V LID D HOUDER De directie van de organisatie is houder en verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement. En is geautoriseerd om gegevens in te voeren dan wel te wijzigen in de persoonsregistratie en/of van de gegevens uit de persoonsregistratie gebruik te maken. LID E BEHEERDER VAN DE PERSOONSREGISTRATIE De functionaris die, onder verantwoordelijkheid van de houder, is belast met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie of een gedeelte daarvan. LID F BEWERKER VAN DE PERSOONSREGISTRATIE Degene, niet in dienst zijnde van de houder, die het geheel of een gedeelte van de faciliteiten onder zich heeft, waarmee de persoonsregistratie, waarvan hij niet de houder is, wordt gevoerd. LID G ZORGVERLENER De zorgverlener is degene die, onder verantwoordelijkheid van de organisatie recht- streeks contact heeft of kan hebben met de cliënt en p

Recently converted files (publicly available):