• Document: Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
  • Size: 7.96 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 17:44:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy Bezpieczne przejścia i dojścia Pracodawca jest obowiązany na terenie zakładu pracy wykonać i oznakować zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami: drogi komunikacyjne i transportowe drogi i przejścia dla pieszych dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa 3 Przykłady oznakowań nieupoważnionym wstęp wzbroniony Jeżeli oznakowanie o którym mowa wyżej nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób 6 Otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami, a jeżeli jest to niemożliwe - właściwie ogrodzone i oznakowane 7 Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) powinny być pomalowane barwami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami. 8 Oznakowane drogi Na drogach - w miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych w szczególności przed bramami, drzwiami i przejściami, należy ustawić barierki lub zastosować inne skuteczne środki ochrony Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście. Wysokość dojścia na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2m. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą. Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny być śliskie, a w miejscach, w których może występować zaleganie pyłów - powinny być ażurowe. Przejścia pomiędzy maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość, co najmniej 0,75 m Jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić, co najmniej 1 m Pracodawca jest obowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń. Drogi ewakuacyjne oraz dojścia do nich prowadzące nie mogą być zastawiane. 15 Drogi ewakuacyjne Drogi i wyjścia ewakuacyjne, a także ich trasy, należy oznakować w sposób dobrze widoczny i trwały. Znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej powinny być wykonane z materiałów fotoluminescencyjnych, jeżeli nie jest konieczne zastosowanie oświetlenia awaryjnego. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej Wyjście ewakuacyjne (tabliczka umieszczona nad wyjściem) Oznakowanie w pomieszczeniach (przykład) Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bhp Instrukcje powinny wskazywać czynności przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy sposoby bezpiecznego wykonywania pracy zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki do udzielenia pierwszej pomocy Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być oznakowane

Recently converted files (publicly available):