• Document: De informatiearchitectuur als scharnier
  • Size: 749.9 KB
  • Uploaded: 2019-02-12 17:37:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

In De informatiearchitectuur als scharnier In acht hoofdstukken worden alle De informatiearchitectuur Boterenbrood, Hoek, Kurk   beschrijven de auteurs een onafhankelijke aspecten van de informatiearchitectuur aanpak voor het definiëren van een informatiearchitectuur. In deze tweede, herziene druk zijn de laatste inzichten op behandeld, vanaf de definitie tot een beschrijving van bekende frameworks. De kern vormt de gedetailleerde als scharnier het gebied van informatiearchitectuur aanpak Scorpio, die de lezer aan de Van strategie naar informatievoorziening verwerkt. Van TOGAF en ArchiMate zijn hand van een stappenplan, modellen, uitgebreide beschrijvingen toegevoegd technieken en basisformulieren vanuit Frank Boterenbrood, Jan-Wijnand Hoek, Jeroen Kurk en is de relatie met de methode van de de strategie van een organisatie tot auteurs toegelicht. Daarnaast biedt deze een informatiearchitectuur leidt. Ten uitgave met PRINCE2 een handvat voor slotte geeft het boek best practices en De informatiearchitectuur als scharnier de projectmatige vervaardiging van een aanbevelingen voor de toepassing van informatiearchitectuur. Scorpio. Het boek beschouwt de informatiearchitectuur als de pen van De informatiearchitectuur als scharnier het scharnier dat de bedrijfsvoering is gericht op studenten Business IT & en de informatievoorziening Management in het hoger onderwijs verbindt. De verbinding naar de en is daarnaast onmisbaar voor de bedrijfsvoering is de verankering met professionele informatiearchitect. de strategische variabelen, processen en ontwerpvariabelen. De verbinding met de informatievoorziening is de verankering in de applicatie- en communicatiearchitectuur. Frank Boterenbrood is coördinator van en docent aan de opleiding Business IT & Management aan Windesheim. Daarvoor was hij bij de financiële dienstverlening en retail werkzaam als informatiearchitect. Jan Wijnand Hoek is programmamanager bij het Medisch Spectrum Twente. Daarnaast is hij geaccrediteerd PRINCE2-trainer en werkt hij voor verschillende onderwijsinstanties en bedrijven vanuit zijn bedrijf PMKM. Jeroen Kurk is informatiemanager bij PGGM Vermogensbeheer. Eerder bekleedde hij IT-functies als adviseur en manager bij diverse ondernemingen in de financiële dienstverlening. 978 90 395 2711 5 123 / 982 9 *uklpdo #bxmyyb* Tweede druk De informatiearchitectuur als scharnier Van strategie naar informatievoorziening Tweede druk Frank Boterenbrood Jan-Wijnand Hoek Jeroen Kurk Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service © 2013 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv. 1e druk 2005 (onder de titel Informatievoorzieningsarchitectuur als scharnier) 2e druk 2013 Zetwerk: Redactiebureau Ron Heijer, Markelo Omslagontwerp: Studio Bassa, Culemborg Omslaguitvoering: Carlito’s Design, Amsterdam ISBN 978 90 395 2711 5 NUR 123 / 982 Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv en de auteur. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van arti- kel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postb

Recently converted files (publicly available):