• Document: ORHUN ABİDELERİ Prof. Dr. Muharrem Ergin
  • Size: 4.41 MB
  • Uploaded: 2019-04-15 16:25:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ORHUN ABİDELERİ Prof. Dr. Muharrem Ergin Boğaziçi Yayınları Boğaziçi Yayınları No: 95 Kırldkinci Baskı Eylül 2009 İstanbul al BOĞAZİÇİ VAYINIARI Boğaziçi yayınları A.Ş. Prof. Dr. İsmail Gürkan Cad. Ortaklar Han 34410 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel.: (0212) 520 70 76 Fax.: (0212) 526 09 77 P K ' 1397 Sirkeci - İSTANBUL ISBN: 975-451-017-4 Baskı: SEÇİL OFSET 100, Yıl Mahallesi MAS-SİT Matbaacılar Sitesi 4. Cadde No:77 Bağcılar-İstaribul Tel: (0 212) 629 06 15 BU KİTAP Bu kitap Türk Tarihi ve edebiyatının en eski temelidir. Bu kitap aynı zamanda Boğaziçi Yayınları’mn neşrettiği ilk kitaptır. Bugün ise elin­ izde bu kitabın 27 ncı baskısını tutuyorsunuz. Yayınevi olarak müteşekkiriz. Yayınevimiz bu baskıyı itina ile ve aslına nokta virgül sadık kalmak üzere yenilenmiştir. 60 gr. Enzo kâğıt kullanılmış, resimler renklendirilmiştir. En mühimmi de, rahmetli Prof. Dr. Muharrem Ergin’in hayrulhalefi ve hocası gibi bir “Orhun Abideleri” uzmanı olan Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya bu baskıyı gözden geçirerek Göktürkçe metinlerle bugünkü dildeki metinleri karşılıklı say­ falar haline getirmiş, böylelikle öğrenciler açısından büyük bir pedagojik kolaylık sağlanmıştır. Böylece, Türk okullannda haklı olarak pek büyük bir ilgi gören bu İlmî eser, lâyık olduğu mükemmeliyete kavuşturulmuştur. Sayın Sertkaya’ya ve dizgide titizlik gösteren arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunarız. VI MUHARREM ERGİN PROF. DR. MUHARREM ERGİN (Hayatı ve eserleri) Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA Muharrem Ergin, Haydar Ergin ile Naime (nüfus kaydında Hanım) Ergin'in oğlu olarak 1339/1923'te Ahıska vilâyetinin Ahılkelek kazasına bağlı Gögye köyünde doğdu. 1920'li yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin sınırları içeri­ sinde kalan bu bölgede yaşayan Tiirkler kendilerine T e r e k e m e veya K a r a p a p a k adım vermiş­ lerdir. Ancak Türkiye'de "Mesket Türkleri" adı ile tanınmaktadırlar. Timür devrinde Semerkand'dan göçen bu Türkler iki yüzyıl kadar İran'da Sulu düz. > Sulduz bölgesinde yaşamışlar sonra Ahıska vilâyetine gel­ mişlerdir. İşte Muharrem Ergin bu Terekeme Türkle­ rinin beylerini teşkil eden K e m a l o ğ u l l a r ı adlı bir âileye mensuptur. Osmanlı idaresi bu beyler âile- sine fermanla beylik de vermiştir. ORHUN ABİDELERİ VE Terekeme Türkleri 19. yüzyılın sonlarında kendilerini Türk-Ermeni mücadelesinin içerisinde buldular. Birinci Dünya Savaşı esnasında bu Türk- Ermeni mücadelesi en had safhaya ulaştı ve savaştan sonra sınırlar belirlendiğinde sınırın Sovyet tara­ fında kalan Terekemeler artık bu topraklarda kalma­ nın güvenilir ve doğru olmadığını görerek Türkiye­ 'ye göç etmeye karar verdiler. Daha önceleri kışın Türkiye'de Kars civarında, yazın Ahıska vilâyetinde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Kemaloğulları, küçük Muharrem'in doğu­ mundan üç yıl sonra Türkiye'ye temelli göçü gerçek­ leştirmişlerdir. Devlet bu beyler ve reayasına Türki­ ye'de yerleşim bölgesi olarak Muş vilâyetinin Bula­ nık kazasını seçmiştir. Muharrem Ergin'in sülâlesi­ nin Gögye'den Bulanık'a göçleri bir buçuk yıl kadar sürmüş ve 1926 yılında tamamlanmıştır. Göç eden dört kabile mensubudur. Altı kabilenin mensupları ise orada kalmıştır. Muharrem Ergin'in âile arasındaki adı Behram- 'dır. Yaşlılar onun kendi aralarında Behram diye ça­ ğırırlar. Ancak nüfus kaydında adı Muharrem Ergin- 'dir. Ergin âilesi 11 çocuklu kalabalık bir âiledir. Babası Haydar'ın ilk eşi Zöhre'den İbrahim, Mah- yıldız, Celîl, Kamil ve Enver adlı beş çocuğu olmuş­ tur. İbrahim ve kız kardeşi Mahyıldız âilenin Gürcis­ tan'da kalan tarafında yaşadılar. İbrahim Veteriner Profesör oldu. İbrahim ağabeyi ve Mahyıldız ablası vefat etmişlerdir. vm MUHARREM ERGİN Annesi Naime'nin ilk eşi Ali'den Bahri ve Mihriban adlı iki çocuğu vardı. Sonra babası Haydar ile annesi Naime evlendiler ve bu evlilikten de Bahri, Yıldız, Muharrem ve Fahrettin doğdu. Muharrem Ergin ilk tahsilini Bulanık İlk Oku- lu'nda yapmıştır. İlk okulu bitirince en yakın yer olan Muş vilâyeti merkezinde orta okul açılmış, böylece Muharrem Ergin orta tahsiline devam etmek fırsatını bulmuştur. Orta okul sıralarında bu sefer lise ihtiyacı hasıl olmuş, Muharrem Ergin bu ihtiya­ cını da devlet parasız y

Recently converted files (publicly available):