• Document: 4. Sınıf İç Hastalıkları Hematoloji Öğrenci Ders Notları
  • Size: 1.02 MB
  • Uploaded: 2019-06-12 17:08:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 4. Sınıf İç Hastalıkları Hematoloji Öğrenci Ders Notları Bu notlar Dr. Dilek Kürkçü tarafındna 2005-2006 öğrenim yılında ders sırasında tutulmuş notlardır. Fotokopi olarak temin edilebilen bu notlar Cansu Önal (0101080113) ve Mehtap Kıray (0101080352) tarafından bilgisayar ortamına aktarılmış olup Prof. Dr. Melih Aktan tarafından gözden geçirilip İstanbul Tıp Fakültesi web sitesine konmuştur. 08.05.2012 2 HEMOLİTİK ANEMİLER Otoimmün Hemolitik Anemiler Edinsel anemiler içinde özellikle sıcak antikorlarla oluşan otoimmün hemolitik anemiler en sık görülenidir. Genellikle her yaşta görülebilir. B ve T lenfositleri arasındaki denge bozulur. B lenfositleri artar, otoantikorlar oluşur. Otoimmün hemolitik anemilerin sınıflandırılması I. Sıcak antikorlarla oluşan otoimmün hemolitik anemiler (IgG’ye karşı)  Primer (idyopatik)  Sekonder  Lenfoproliferatif hastalıklar (KLL, lenfoma)  Kollajen doku hastalıkları (SLE)  Diğerleri (tümörler ve çeşitli hastalıklar)  İlaçlar  α-metildopa (otoantikor) tipi: α-metildopa kullananların %10’unda hemolitik anemi görülür.  Penisilin (hapten) tipi  Kinidin (immün kompleks) tipi: İlaç kesilince Coombs testi aylarca pozitif kalır. II. Soğuk antikorlarla oluşan otoimmün hemolitik anemiler 1. Soğuk aglütinin hastalığı  Primer (idyopatik)  Sekonder (Özellikle sifilizin çok olduğu dönemlerde görülmüştür.) Akut: Mikoplazma enfeksiyonu, Enfeksiyöz mononükleoz Kronik: Lenfoproliferatif hastalıklar 2. Paroksismal soğuk hemoglobinürisi  Bu vakaların %98’inde Coombs testi pozitiftir.  Otoimmün hemolitik anemide sferositoz görülür. (Sferositoz: Eritrositlerin santral solukluğunu kaybetmesi.) Coombs testi: Eritrositlerin yüzeyindeki antijenlerle birleşen antikoru içeren serumdur. (polivalan*IgG’yi, komplemanın 3. komponentini tanır.+/monovalan) Otoimmün hemolitik anemide IgG tipi antikor vardır. Eritrositler alınır, serum fizyolojik ile yıkanır. o 37 C’ye yakın ısıda Coombs serumu ile karıştırıldığında Coombs testi pozitifse eritrositler kümeleşir. Buna direkt Coombs testi denir, otoimmün hemolitik anemi tanısı için yeterlidir. İndirekt Coombs testi: Eritrositlerin yüzeyine bağlanmamış, hastanın serumunda dolanan antikorları gösterir. Hasta serumu alınır, donör eritrosit ayrıştırılır, hastanın serumu ile bir saat inkübe edilir, Coombs serumu ilave edilince eritrositler kümeleşir. Özellikle G1 ve G3 ile kaplı eritrositler dalaktan geçerken makrofajlarca tanınır, birleşme olur, eritrositin membranı bozulur. Ortasındaki solukluğu kaybolmuş eritrositler (sferositler) görülür. Kompleman bağlanmamış olanları yalnız dalak makrofajları tanır. Kompleman bağlanmış olanlar ise dalak ve karaciğer makrofajları tarafından tanınır. Bu nedenle (sıcak antikorlarla oluşanlarda) dalak ve karaciğer büyük olabilir. Soğuğa maruz kalınca IgM antikorlar aktive olur ve bunlar dolaşımı engeller, mutlaka kompleman bağlar, bu vücudun soğuk yerlerinde (parmak ucu, burun gibi) siyanoz yapar. Buna akrosiyanoz denir. Hemolitik Anemiye Sebep Olan İlaçlar 3 Mekanizma Hapten İmmün kompleks Otoantikor Örnek Penisilin Stibofen Metildopa Coombs + + + Anti IgG + + (nadir) + Anti C3d + (nadir) + - İndirekt Coombs (ilaç-) - - + İndirekt Coombs (ilaç+) + + Sonuç ilaçla değişmez Diğer ilaçlar Sefalotin Kinin Mefenamik asit Sefalotin Kinidin L-dopa Sefaloridin Fenasetin Prokainomid Ampisilin Hidr

Recently converted files (publicly available):