• Document: sluttrapport for prosjektet Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre Effektiv samhandling og styrket kompetanse
  • Size: 4.77 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 20:13:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Effektiv samhandling og styrket kompetanse slutt rapport for prosjektet Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre 2012 – 2013 utgitt av oslo universitetssykehus ved stab samhandling og internasjonalt samarbeid i samarbeid med oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, bydelene nordre Aker, Østensjø og Bjerke og fastlegene i samme bydeler. Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre 2012 – 2013 Illustrasjonsfoto: Shutterstock Innhold 1 Oppsummering .................................................................... side 3 2 Innledning og bakgrunn ............................................... side 8 3 Prosjektetablering ............................................................ side 10 4 Forbedringstiltakene, årsak og begrunnelse side 16 5 Sjekkliste SAFE ..................................................................... side 22 6 Forhold som påvirker prosjektgjennomføring og implementering side 28 7 Erfaringer fra implementeringsarbeidet ........ side 34 8 Risikovurderinger ............................................................... side 45 9 Systematiske målinger – en løpende evaluering .............................................. side 46 10 Følgeforskning ...................................................................... side 54 11 Konklusjon ............................................................................... side 56 12 Prosjektorganisasjon og deltagere ...................... side 58 ! Vedlegg ...................................................................................... side 60 2 Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre 2012 – 2013 1 Oppsummering Akutt og subakutt funksjonssvikt er alvorlige tilstander som krever rask behandling for å hindre forverring, varig funksjonssvikt eller død. For eldre hjemmeboende personer som har en til flere sykdommer de får behandling for, er risikoen for å utvikle funksjonssvikt høy. Det er derfor av stor betydning at helsepersonell som behandler og følger opp disse pasientene har høy klinisk kompetanse og bruker relevante fagverktøy, for raskt å kunne iverksette nødvendige tiltak. Utvikling fra subakutt til akutt funksjonssvikt kan skje fort, og behandling må derfor iverksettes så raskt som mulig. Ved akutt funksjonssvikt skal alltid pasientene legges inn på sykehus. Ved tidlig oppdagelse av sykdomstegn Prosjektet har hatt en varighet på to år, og vært kan helsepersonell sette inn forebyggende delt inn i to faser. I den første fasen ble kartlegging tiltak slik at tilstanden stabiliseres. gjennomført, prosjektorganiseringen besluttet, arbeidsgrupper satt sammen og tiltak utviklet. Hensikten med etableringen av prosjektet ”Akutt og I den andre fasen har tiltakene blitt implementert. subakutt funksjonssvikt hos eldre” 2012 – 2013, har Den korte prosjektperioden har vist at det er mulig vært å styrke helsetilbudet for multisyke hjemme- å få gjennomført mye på kort tid, men har medført boende eldre, gjennom styrket samarbeid mellom at det er for tidlig å si hvorvidt tiltakene så langt hjemmetjenesten, fastlegene og sykehuset. I tillegg har oppnådd de effektmål man satte seg ved har prosjektet hatt fokus på å styrke den faglige prosjektstart. Dette håper vi følgeforskningen kompetansen om subakutt og akutt funksjonssvikt. (se eget kapittel 10) i større grad kan gi svar på. I denne rapporten vil prosjektet presenteres og alle Prosjektets tre hovedområder har vært: tiltakene beskrives, gjennomgås og begrunnes. Forhold som har påvirket prosjektets utforming Kvalitets- og rutineutvikling i hjemme- u og gjennomføring vil bli belyst.

Recently converted files (publicly available):