• Document: Globalny raport konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego
  • Size: 3.9 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 16:16:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Piotr Boguszewski, Departament Analiz Ekonomicznych Dorota Mirowska-Wierzbicka, Departament Stabilności Finansowej Globalny raport konkurencyjności 2017-18 Światowego Forum Gospodarczego (Wyniki wstępne) Warszawa, 27 września 2017 r. Globalny raport konkurencyjności 2017-18 2 Spis treści Globalny raport konkurencyjności – uwagi 1 wprowadzające 2 Procesy globalne – 2017 r. a trendy 3 Świat w 2017 r. 4 Polska 5 W kierunku indeksu GCI 4.0 6 Wnioski końcowe 7 Załączniki Globalny raport konkurencyjności 2017-18 3 1 Globalny raport konkurencyjności – uwagi wprowadzające Globalny raport konkurencyjności 2017-18 4 Założenia metodyczne ▪ Tegoroczny Raport – przygotowany wg ▪ Ostateczna ocena kraju – globalny indeks istotnie zmodyfikowanej metodyki konkurencyjności (GCI) - jest kilkupoziomową stosowanej w ubiegłych latach. sumą ważoną odpowiedzi na poszczególne ▪ Jego podstawą jest ankieta EOS pytania (schemat w Załączniku) i wyników skierowana do członków rad tzw. twardych ocen kraju (głównie niektórych nadzorczych i zarządów przedsiębiorstw charakterystyk makroekonomicznych). W biorących udział w badaniu. sumie wykorzystuje się 150 zmiennych. ▪ Ankietowani są pytani o sytuację w ▪ W procedurę liczenia średnich wbudowany kraju, a nie w konkretnej firmie. jest mechanizm ważenia wyników, ▪ W 2017 r. ankietę przeprowadzono w uwzględniający rezultaty ubiegłoroczne. 148 krajach na próbie ok. 14 000 Wygładza to oceny. respondentów. ▪ Zarówno wiarygodność poszczególnych ▪ Metodyka EOS podlegała kontroli ankiet (Mahalonobis), jak i danych audytorskiej (ostatnia w 2012 r.) krajowych, jest weryfikowana. W tym ▪ W tym roku – indeks liczony jest zarówno roku usunięto ok. 11% ankiet (6% w tradycyjnie, ale także według nowej metodyki 2017 r.) i uwzględniono 137 krajów. Globalny raport konkurencyjności 2017-18 5 Założenia metodyczne c.d. ■ Zmiany metodyki dotyczą głównie dwóch elementów: ■ Kompozycji próby – włączono firmy mikro (1/3 mikro (<=10), 1/3 MSP (>=11 i <250) oraz 1/3 firmy duże (>249) ■ Zniesienie wymogu półpanelu ■ Istotne skutki tych zmian: ■ Wyraźny spadek liczebności prób w wielu krajach – w tym w szeregu wyprzedzających Polskę. Mediana – 83 firmy i zbliżona do wielkości zalecanych (85). ■ Zniesienie półpanelowości – to likwidacja jednego z elementów międzyokresowego wygładzania Rys. 1. Liczebność i dynamika próby a miejsce w rankingu (2017 r.) ■ Nie wiadomo, jak poszczególne kraje dostosowały się do nowych wymagań Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF Globalny raport konkurencyjności 2017-18 6 Założenia metodyczne c.d. * POLSKA ■ Wpływ (mediana) danych „twardych” na większość filarów – dodatni i nieznaczny (<10%) ■ Istnieją jednak dwa filary niezależne, ex definitione, od EOS ■ Wyraźniejszy efekt ujemny jedynie w przypadku otwartości technologicznej (F9) oraz Innowacyjności (F12) ■ Zatem zmiany w formule badania EOS – mają widoczny wpływ na wyniki TWARDE DANE TWARDE EOS DANE GCI EOS EOS Rys. 2. Wpływ twardych danych na wartości GCI poszczególnych filarów (2016 r.) – rozkład po krajach. EOS – scoring na bazie ankiety. PORÓWNYWALNOŚĆ Z WCZEŚNIEJSZYMI RANKINGAMI WYMAGA DALSZYCH BADAŃ Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF Globalny raport konkurencyjności 2017-18 7 Krajowa procedura badawcza ▪ Narodowy Bank Polski od 2009 r. ▪ W obecnym roku - 204 ankiety w współuczestniczy w pracach nad próbie. Próba praktycznie stała w raportem:

Recently converted files (publicly available):