• Document: Een hermeneutisch-communicatief concept vakdidactiek godsdienst
  • Size: 3.13 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 18:42:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Een hermeneutisch-communicatief concept vakdidactiek godsdienst Onveiligheidsgevoel in onze samenleving als aanknopingspunt voor een godsdienstpedagogische reflectie vanuit christelijk perspectief Prof. Dr. Didier Pollefeyt Centrum Academische Lerarenopleiding Faculteit Godgeleerdheid, K.U. Leuven Opbouw 1. Aanzetten tot een hermeneutische-communicatieve godsdienstpedagogiek 2. Van godsdienstpedagogiek naar didactische handelingsstrategieën 3. Toepassing op het thema ‘onveiligheidsgevoel’ 4. Van het vak godsdienst naar de identiteit van de katholieke school Deel I Hermeneutisch- communicatieve godsdienstpedagogiek Geloofscommunicatie in beeld? Is ‘de zaaier’ van Van Gogh een goed beeld voor geloofscommunicatie vandaag?  Positief:  Zaaier gelooft in de kiemkracht van het zaad  Geloofscommunicatie vereist inzet èn geduldig wachten  Geloofsgroei ligt niet helemaal in onze eigen macht (water en zon)  Kritisch:  Beeld van eenrichtingsverkeer: de zaaier (geloofsverkondiger) zaait en de grond (mensen) ontvangt  Er is geen echte dialoog of activiteit/initiatief vanuit de mensen zelf: wat bij de mensen leeft heeft niet echt invloed op het zaad of de zaaier: het is vooral de grond die goed moet zijn en worden bewerkt  De grond is enkel receptief, bovendien is de grond mooi omgeploegd om het zaad te ontvangen: is dit een realistisch beeld van de huidige situatie? Is er niet eerder sprake van een heel complex en rotsig landschap waardoor de geloofsverkondiger zich een weg moet banen?  Het schilderij toont een mooie, schitterende zon (God?) die de geloofsgroei voedt: is dit een realistisch beeld van de huidige situatie? Is er niet eerder sprake vandaag van een ‘Godsverduistering’?  Hoe vandaag een onderscheid maken tussen gewas en onkruid, tussen goede grond en slechte grond?  Wie is er verantwoordelijk als het zaad zich niet ontwikkelt tot mooie gewassen?  Wat met de kwaliteit van het zaad? Belangrijke theologische verschuivingen voor een hedendaagse godsdienstpedagogiek 1. Van monocorrelatieve naar multicorrelatieve godsdienstdidactiek 2. Van inductieve-deductieve naar abductieve hermeneutiek 3. Van gesloten naar open traditiebegrip 4. Van correlatief naar anti-correlatief didactisch opbouwwerk 5. Van de mens als ‘religieus wezen’ naar de mens als ‘hermeneutisch wezen’ Geloofscommunicatie tussen christendom & cultuur Christendom Cultuur 2010 Catechismus Creatieve uitwisseling hermeneutiek inductie én deductie 1990 correlatie Inductie 1970 (van ervaring naar geloof) Christendom=cultuur Deductie 1950 (van geloof naar ervaring) 1. Van monocorrelationair naar multicorrelationair model Godsdienstpedagogische impact van de radicalisering van het bewustzijn van de pluraliteit van de levensbeschowelijke werkelijkheid: = herpositionering van de hermeneutiek in de godsdienstpedagogiek  Jaren zestig: • hermeneutiek en monocorrelationaire didactiek  Jaren negentig: • hermeneutiek en multicorrelationaire didactiek  Jaren zestig: • hermeneutiek van de tekst  Jaren negentig: • hermeneutiek van het actieve subject • hermeneutiek van de context Monocorrelationaire godsdienstdidactiek  Stelling: ‘de traditionele correlatiedidactiek wordt nog steeds gedragen door een verborgen ontologische agenda’ Correlatie (‘de ware christen is de ware mens, de ware mens is de ware christen’): = via de ‘ervaring’ de ware betekenis van de ‘traditie’ onthullen en via de ‘traditie’ de diepere, ware betekenis van de ervaring aan het licht brengen = ‘traditie’ en ‘ervaring’ verwijzen niet alleen naar elkaar, maar zijn op een dieperliggende wijze structureel (‘ontologisch’) met elkaar verbonden (monocorrelatie)  Achtergrond:  de correlatiedidactiek werkt(e) omwille van de aanwezigheid van de christelijke traditie als achterliggende, hoewel stilaan wegeroderende algemene christelijke achtergrond van de westerse cultuur en van het vak rooms-katholieke godsdienst Monocorrelatiedidactiek  Succes van de Topf-Deckel Korrelationsdidactiek  Niet: juistheid ontologische presuppositie  We

Recently converted files (publicly available):