• Document: CHEERLEADINGIN YLEISIMMÄT TAPATURMAT, NIIDEN ENSIAPU JA ENNALTAEHKÄISY
  • Size: 713.49 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 10:29:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

CHEERLEADINGIN YLEISIMMÄT TAPATURMAT, NIIDEN ENSIAPU JA ENNALTAEHKÄISY Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, 24.3.2011 Heini Heikkilä OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna Työn nimi Cheerleadingin yleisimmät tapaturmat, niiden ensiapu ja ennaltaehkäisy Tekijä Heini Heikkilä Ohjaava opettaja Salla Mäkelä Hyväksytty 24.3.2011 Hyväksyjä TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Tekijä Heini Heikkilä Vuosi 2011 Työn nimi Cheerleadingin yleisimmät tapaturmat, niiden ensiapu ja ennaltaehkäisy TIIVISTELMÄ Cheerleading on laji, jossa vaaditaan voimaa, notkeutta, tasapainoa ja saumatonta yhteistyötä. Lajiliiton alaisia harrastajia on jo noin 4000 ja määrä kasvaa jatkuvasti. Cheerleading on pääasiassa tyttöjen ja naisten suosima laji, mutta myös poikien ja miesten määrä on lisääntynyt viime vuosina. HPK Cheer Team on ollut Suomen Cheerleading liiton jäsen vuodesta 2006 ja osallistuu aktiivisesti liiton järjestämiin koulutuksiin ja kilpailuihin. HPK Cheer Teamiin kuulu noin 100 harrastajaa, jotka ovat yli 7-vuotiaita. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon ja millaisia urheiluvammoja kilpacheerleadingissä syntyy. Terveydenhoitajatutkinnon kehittämistehtävänä tutkimuksen pohjalta luotiin ensiapuopas HPK Cheer Teamin valmentajien käyttöön. Cheerleadingissä syntyvistä urheiluvam- moista on vain muutama amerikkalaistutkimus, eikä laji juurikaan esiinny urheiluvammoja käsittelevässä kirjallisuudessa. Suomessa liikuntatapa- turmien määrä on kuitenkin 1,5 kertaistunut viimeisen 23 vuoden aikana ja riskiryhmässä ovat etenkin 15–34-vuotiaat. Kilpailutilanteessa vammoja sattuu yli 20 kertaa enemmän harjoituksiin verrattuna. Tutkimus toteutettiin havainnoimalla kilpailuihin valmistautuvia HPK Cheer Teamin joukkueita syksyn 2008 ja kevään 2009 aikana. Tutkimuk- sessa todettiin, että suurin osa vammoista (93 %) syntyi yli 16-vuotiaiden sekajoukkueessa. Yhteensä vammoja oli vain 14 kappaletta, mutta pään ja kasvojen alueen vammoja oli huolestuttavan paljon, 43 % kaikista vam- moista. Suurin osa vammoista syntyi nousijoille (57 %) ja vammoista 29 % syntyi perusstunteissa. Jotta lajia voitaisiin kehittää turvallisempaan suuntaan, lisätutkimus suo- malaisesta cheerleadingista on tarpeen. Etenkin vammojen ennaltaeh- käisyn kannalta lajiliiton säännöt ja valmentajien koulutus ovat avainase- massa. Avainsanat Cheerleading, liikuntatapaturma, urheiluvamma, ensiapu, ennaltaehkäisy. Sivut 22 s + liitteet 41 s. ABSTRACT Hämeenlinna Degree Programme in Nursing Public Health Nursing Author Heini Heikkilä Year 2011 Subject of Bachelor’s thesis The Most Common Accidents in Cheerleading, their First Aid and Prevention ABSTRACT Cheerleading is a sport that requires strength, flexibility, balance, and seamless collaboration. There are about 4000 enthusiasts in the Finnish Cheerleading Association and the number is constantly increasing. Cheer- leading is a sport mainly preferred by girls and women, but the number of boys and men has also increased. HPK Cheer Team has been a member of the Finnish Cheerleading Association since 2006 and actively participates in the trainings and the competitions offered by the association. HPK Cheer Team has about 100 members over the age of 7. The aim of this thesis was to determine how many and what kind of inju- ries occur in competitive cheerleading. Based on the results of the re- search, a first aid book was developed for the coaches of HPK Cheer Team. Only few American studies have looked at cheerleading related in- juries and only some literature can be found from this topic. However, in Finland sports related injuries have increased 1.5 times in the last 23 years and particularly people aged 15–34-years are in the risk group. In competi- tion situation, injuries occur over 20 times more often than in practice

Recently converted files (publicly available):