• Document: Marketing Międzynarodowy
  • Size: 635.32 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 20:40:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

2015-02-24 Marketing Międzynarodowy wykład specjalnościowy dla II roku MSM Podstawowe decyzje w marketingu międzynarodowym – struktura zajęć Decyzja Wybór o rozpoczęciu produktów działalności do sprzedaży za granicą za granicą Sposoby organizowania Szukamy międzynarodowej rynków działalności zagranicznych marketingowej dla naszych firm produktów Programowanie Wybieramy działalności strategie wejścia marketingowej na rynki na rynkach zagraniczne zagranicznych 1 2015-02-24 Warunki zaliczenia • Test zaliczeniowy 40% – termin 15.04.15, godz. 10:15, w dwóch grupach, każda grupa ok. 30 min, możliwość zwolnienia „gdy praca rokuje” • Praca 60% (20%/ 40%) – termin oddania 8.04.15, wydruk na zajęcia, elektroniczna wersja mailem Rozkład ocen • do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zdobycie z testu połowy możliwych do zdobycia punktów!!! - 51-60% dst - 81-90% bd+ - 61-70% dst+ - 91-100% bdb - 71-80% db Materiały do zajęć • Literatura: E. Duliniec Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004 lub 2009 W. Grzegorczyk Marketing na rynku międzynarodowym, Kraków 2009 S. Hollensen, Global Marketing, Prentice Hall, Europe 2007 2 2015-02-24 Wykład I Motywy i fazy internacjonalizacji działalności marketingowej przedsiębiorstw Plan wykładu I • Marketing międzynarodowy a działalność marketingowa firmy • Identyfikacja motywów internacjonalizacji przedsiębiorstw • Model E-P-R-G 3 2015-02-24 Ryzyko – podstawowa różnica 1 • duże zróżnicowanie kulturowe • wysokie zadłużenie zagraniczne • niestabilna sytuacja ekonomiczna • niestabilne rządy • problemy wymiany międzynarodowej (związane z kwestią wymienialności waluty danego kraju, stabilność kursów) • rządowe ograniczenia dla nowowchodzących firm zagranicznych 7 Ryzyko – podstawowa różnica 2 • cła i inne bariery w handlu międzynarodowym • korupcja • piractwo technologiczne • wysokie koszty adaptacji działań marketingowych • trudności w pozyskaniu wiarygodnej informacji rynkowej 8 4 2015-02-24 Internacjonalizacja • Wszelkie decyzje prowadzące do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa lub państwa • Wymiar makro – państwo • Wymiar mikro - firma 9 Przyczyny wejścia na rynki zagraniczne • Przyczyny proaktywne – Mocne strony – Szanse rynkowe • Przyczyny reaktywne – Słabe strony – Zagrożenia rynkowe 5 2015-02-24 Motywy proaktywne 1 • Oczekiwania osiągnięcia zysku z działania na rynkach międzynarodowych • Świadomość dysponowania unikatowym asortymentem produktów • Posiadanie przewagi technologicznej • Szczególna wiedza o zagranicznym rynku zbytu lub kliencie Motywy proaktywne 2 • Oczekiwane korzyści podatkowe • Oczekiwane korzyści skali i efekty doświadczenia • Osobiste zaangażowanie kierownictwa • Zmniejszenie uzależniania się od jednego rynku geograficznego 6 2015-02-24 Motywy reaktywne 1 •

Recently converted files (publicly available):