• Document: System ubezpieczeń społecznych Dr Karolina Stopka 1system Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne jako: idea, instytucja stanowiąca kolejną fazę rozwojową, istniejący stan rzeczy...
  • Size: 886.55 KB
  • Uploaded: 2021-05-04 16:41:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

System ubezpieczeń system ubezpieczeń społecznych społecznych Dr Karolina Stopka 1 Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne jako: • idea, Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych • instytucja stanowiąca kolejną fazę rozwojową ubezpieczeń społecznych, • istniejący stan rzeczy. 2 Zabezpieczenie społeczne w ujęciu polityki społecznej System podziału dóbr, przepisy prawa jedną Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych z metod jego realizacji. 3 Zabezpieczenie społeczne w ujęciu nauki prawa Zbiór instytucji i urządzeń prawnych 1) których celem jest zabezpieczenie jednostki przed skutkami różnego rodzaju ryzyka Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych socjalnego, prowadzącego do utraty (zmniejszenia) zdolności do pracy lub zwiększenia kosztów utrzymania; 2) opartych na różnych technikach realizacji. 4 Ryzyko socjalne - zdarzenie losowe (przyszłe, niepewne, niezależne od woli jednostki Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych i szkodliwe) oraz - zdarzenia z nimi zrównane. 5 Techniki zabezpieczenia społecznego Metody organizacyjno – finansowe realizacji zabezpieczenia społecznego: Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych 1) ubezpieczeniowa, 2) zaopatrzeniowa, 3) pomocowa. 6 Technika ubezpieczeniowa • odpłatny charakter świadczeń (składka), • odrębny fundusz, • standaryzacja potrzeb i schematyzm świadczeń, Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych • roszczeniowy charakter prawa do świadczeń, • prawo do świadczeń powstaje ex lege, • prawo do świadczenia, jego wysokość i wypłata są gwarantowane ustawowo. 7 Technika zaopatrzeniowa • prawo do świadczeń opartych na kryterium zasług lub potrzeb, • roszczeniowy charakter, Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych • finansowane ze środków publicznych, • standaryzacja i schematyzm świadczeń, • system administrowany przez urzędy publiczne (państwowe lub samorządu lokalnego). 8 Technika pomocowa - subsydiarność, - indywidualizacja, Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych - świadczenia na poziomie minimum egzystencji, - uznaniowość, - finansowanie ze środków publicznych. 9 Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP 1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. 2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy 10 określa ustawa. Założenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych - „systemowość” ubezpieczeń społecznych, - „kompleksowość”, Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych - powszechność, - ograniczony zakres przedmiotowy, - obowiązkowy charakter ubezpieczeń społecznych, - większe powiązanie świadczeń (ich wysokości) ze 11 składką. założenie „systemowości” ubezpieczeń społecznych - unormowania z zakresu ubezpieczeń społecznych mają stanowić Polityka społeczna i system

Recently converted files (publicly available):