• Document: Legemiddellære for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere
  • Size: 405.34 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 15:06:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Legemiddellære for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere omtanke solidaritet samhold Kompendium til bruk ved kurs i legemiddel­håndtering Cand.pharm Agnes Gombos 4. utgave 2011 Kompendiet er utviklet på oppdrag av Fagforbundet Seksjon helse og sosial. LEGEMIDDELLÆRE Forord Legemiddelhåndtering er en omfattende arbeidsoppgave i helsetjenesten. De aller fleste som får hjelp hjemme, i omsorgsboliger og andre botiltak, i sykehjem og i sykehus får også hjelp med sine legemidler. Legemiddelhåndteringen er så omfattende at det ikke er nok bare å benytte utdannede sykepleiere vernepleiere til å håndtere dette, også mange hjelpe­ pleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere blir involvert. Samtidig er legemiddelbehand­ ling i våre dager ofte kompleks og det kan få alvorlige følger for en pasient dersom noe gjøres feil. Med andre ord, legemiddelhåndtering i kommunehelsetjeneste og i sykehus, krever kompetente folk. Fagforbundet har i mange år påtatt seg et ansvar for å gi sine medlemmer materiale til bruk i opplæring i legemiddelhåndtering, noe dette heftet er et eksempel på. Jeg har hatt gleden av å stå ansvarlig for heftet siden 2005. Denne utgaven er skrevet etter at ny forskrift for legemiddelhåndtering ble vedtatt våren 2008 (Forskrift om legemiddelhåndtering i virk­ somheter som yter helehjelp; Legemiddelhåndteringsforskriften). Etter denne forskriften 1 skal ikke hjelpepleiernes/omsorgsarbeidernes/helsefagarbeidernes ha bemyndigelse fra legen til oppgaver innenfor legemiddelhåndteringen. Forskriften stiller krav til virksomhe­ ten og dens leder skal ha skriftlige rutiner og prosedyrer for hvilken kompetanse man skal ha for å håndtere legemidler, og en navngitt liste over hvem som har denne kompetansen. Det skal også framkomme beskrivelse av hvilke oppgaver som skal gjøres. Legens ansvar blir fortsatt å påse at pasienten får rett legemiddelbehandling, og lege skal fungere som medi­ sinsk rådgiver i forhold til helsetjenesten. Forskriften gir mange utfordringer, spesielt på kompetansesiden. Det er utrolig viktig at virksomhetsleder forstår viktigheten av at de ansatte har rett kompetanse. Som hjelpe­ pleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider er du underlagt helsepersonelloven. Du har på denne bakgrunn også et eget ansvar for å vedlikeholde din kompetanse, og du skal ikke gjøre oppgaver som er utenfor ditt kompetanseområde. Sørg derfor for at du får den opp­ læringen du skal ha slik at du føler deg sikker nok til å utføre oppgavene du blir bedt om. Vår anbefaling er at det gjennomføres en opplæring som bygger på hjelpepleierutdanning/ omsorgsfagsutdanning/helsefagarbeiderutdanning. Opplæringen bør inneholde generell og spesiell legemiddellære. I tillegg til dette bør det gjennomføres praksisopplæring på arbeidsstedet. Materialet i dette heftet er ment å fylle behovet i en slik opplæring. Gjennom­ført opplæring bør være grunnlaget for virksomhetsleder til å vurdere om du skal utføre oppgaver innenfor legemiddelhåndteringen. I denne utgaven av heftet er del 3 gjennomgått og justert noe, men heftet er nærmest like­ lydende med forrige utgave. Stor takk til cand.pharm Frank Jørgensen for nyttig bidrag i forbindelse med del 3 av heftet. Jeg håper heftet fortsatt vil være nyttig. Svelvik, 22.08.2011 Agnes Gombos Cand. pharm Innhold DEL 1 1.1. Legemiddellovgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Legemiddelgrupper og resepttyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 DEL 2 2.1 Legemiddelformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2 Hva skjer med legemidlene i kroppen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.3 Legemiddelbruk og feilbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 2.4 Avvikshåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.5 Oppbevaring og holdbarhet av legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 DEL 3 Spesielle legemidler 3.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.2 ATC-systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.3. Legemiddelgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recently converted files (publicly available):