• Document: ETAP PISEMNY. Czas trwania egzaminu 120 minut. Liczba punkt6w do uzyskania: z czfsci I -50 pkt.
  • Size: 4.79 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 20:56:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Zaw6d: kucharz malej gastronomii Arkusz zawiera Symbol cyfrowy zawodu: 512[05] informacje prawnie Wersja arkusza: X chronione do momentu EGZAMIN rozpocz~cia egzaminu POTWIERDZAJ1\CY KW ALIFlKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY l Instrukcja dla zdaj'lcego 1. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron. Ewentualny brak stron 1ub inne usterki zglos przewodnicz~cemu zespolu nadzoruj~cego. 2. Do arkusza dol~czonajest KARTA ODPOWIEDZI, na kt6rej: - wpisz symbol cyfrowy zawodu, - zamaluj kratk~ z oznaczeniem wersji arkusza, Czas trwania - wpisz sw6j numer PESEL, egzaminu - wpisz swoj~ dat~ urodzenia, - przyklej naklejk~ ze swoim numerem PESEL w oznaczonym 120 minut miejscu na karcie. 3. Arkusz egzaminacyjny sklada si~ z dw6ch cz~sci. Cz~sc I zawiera 50 zadan, cz~sc II 20 zadan. 4. Za kaZde poprawnie rozwi~zane zadanie uzyskasz 1 punkt. 5. Aby zdac etap pisemny egzaminu, musisz uzyskac co naJmllleJ 25 punkt6w z cz~sci I i co najmniej 6 punkt6w z cz~sci II. Liczba punkt6w 6. Czytaj uwaznie wszystkie zadania. do uzyskania: 7. Rozwi~zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dlugopisem lub z cZfsci I -50 pkt. pi6rem z czamym tuszem/atramentem. 8. Dla kaZdego zadania podane s~ cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Z cZfsci II - 20 pkt. Odpowiada im nast~puj~cy uklad kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: 9. Tylko jedna odpowiedzjest poprawna. 10. Wybierz wlasciw~ odpowiedz i zamaluj kratk~ z odpowiadaj~c~jej liter~ - np. gdy wybrales odpowiedz "A": 11. Staraj si~ wyraznie zaznaczac odpowiedzi. Jezeli si~ pomylisz i bl~dnie zaznaczysz odpowiedz, otocz j~ k6lkiem i zaznacz odpowiedz, kt6r~ uwazasz za poprawn'l:, np. 12. Po rozwi~zaniu testu sprawdz, czy zaznaczyles wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziles wszystkie dane, 0 kt6rych mow a w punkcie 2 tej instrukcji. Pami~taj, ze oddajesz przewodnicz'lcemu zespolu nadzoruj'lcego tylko KART~ ODPOWIEDZI Cz~sc I A. reguluj'lc'l. B. budulcow'l. C. witaminow'l. D. energetyczn'l. A. rodzaj obr6bki cieplnej. B. rodzaj obr6bki wst~pnej. C. zmi~kczanie p61produktu. D. spos6b wykonczenia potraw. A. jablka, olej, chleb. B. sliwki, maslo, ryby. C. smalec, makaron, jaja. D. pomidory, maliny, makrela. A. por, szczaw. B. cebula, szpinak. C. cykoria, czosnek. D. czosnek, szczypiorek. A. wi'lz'lc'l. B. smakow'l. C. reguluj'lc'l. D. rozluzniaj'lc'l. A. drozdZy. B. gor&ccegopowietrza. C. pary wodnej. D. proszku do pieczenia. Po otwarciu nowych opakowan liscie laurowe majeranek nalezy przechowywac w szczelnie zamkni~tych A. szklanych sloikach. B. torebkach foliowych. C. torebkach papierowych. D. plastikowych pojemnikach. A. zelaza. B. wapma. C. witaminy B6. D. witaminy C. A. zelaza. B. bialka. C. blonnika. D. witaminy C. A. wzd~cia. B. biegunk~. C. popraw~ apetytu. D. szybk&cprzemian~ materii. A. energetyczne. B. witaminowe. C. budulcowe. D. regulujqce. SeIer przeznaczony na sur6wk~, niewlasciwie zabezpieczony przed dzialaniem czynnik6w zewn~trznych, ulega A. zbryleniu. B. zagrzamu. C. zjelczeniu. D. A. zepsuclU. B. wysychaniu. C. porosni~ciu. D. zaplesnieniu. A. mycie, rozdrabnianie. B. obieranie, plukanie. C. gotowanie, przebieranie. D. sortowanie, mycie. A. obieranie. B. sortowanie. C. przebieranie. D. rozdrabnianie. A. peklowanie. B. griUowanie. . C. pamerowame. . D. rozdrabnianie. A. tarki, wilka. B. malaksera, tarkio C. noza, kutra. D. szatkownicy, noza. A. bemar. B. patelnia. C. piekarnik. D. mikrofa16wka. A. w pucharkach metalowych. B. w kompotierkach szklanych. C. w plastikowych miseczkach. D. w filizankach porcelanowych. Na opakowaniu frytek mrozonych umleszczona jest informacja 0 dozwolonym terminie przechowywaniu produktu w zaleznosci od temperatury otoczenia (dane zawarte w zamieszczonej tabeli). W jakiej temperaturze nalezy przechowywac frytki mrozone przez okres 2 miesi~cy? A. 2 DC B. - 6 DC C. -12 DC D. - 18 DC Na opakowaniu ryzu zamieszczona jest data produkcji: 05.01.2009 r. oraz termin waznosci - 18 miesi~cy od daty produkcji. Okresl dat~ przydatnosci do spozycia tego produktu. A. 05.01.2009 r. B. 05.01

Recently converted files (publicly available):