• Document: 1. Ogólne wiadomości o prawie pracy Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy Praca jako przedmiot regulacji prawnej
  • Size: 1019.52 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 20:01:00
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Prawo Pracy 1 1. Ogólne wiadomości o prawie pracy ............................................................................. 6 1.1. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy ............................................................ 6 1.1.1. Praca jako przedmiot regulacji prawnej .......................................................... 6 1.1.2. Przedmiot prawa pracy ................................................................................... 6 1.1.3. Funkcje prawa pracy ....................................................................................... 6 1.2. Podstawowe zasady prawa pracy ....................................................................... 7 1.3. Zakaz dyskryminacji pracowników ...................................................................... 8 1.4. Źródła prawa pracy ............................................................................................. 8 1.4.1. Układy zbiorowe pracy .................................................................................... 9 1.4.2. Porozumienie zbiorowe .................................................................................. 9 1.4.3. Akty wewnątrzzakładowe ................................................................................ 9 1.5. Stosunek pracy ................................................................................................. 10 1.5.1. Pojęcie, rodzaje i szczególne cechy ............................................................. 10 1.5.2. Strony stosunku pracy .................................................................................. 11 1.5.3. Zdolność do czynności i działań prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy 13 2. Powstanie i zmiana stosunku pracy .......................................................................... 14 2.1. Powstanie stosunku pracy ................................................................................ 14 2.1.1. Zawarcie umowy o pracę .............................................................................. 14 2.1.2. Sposób zawarcia umowy o pracę i forma zawarcia umowy o pracę ............. 16 2.1.3. Rodzaje umów o pracę ................................................................................. 16 2.2. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę ......................................................................................... 17 2.2.1. Powołanie ..................................................................................................... 17 2.2.2. Wybór ........................................................................................................... 17 2.2.3. Mianowanie................................................................................................... 17 2.2.4. Spółdzielcza umowa o pracę ........................................................................ 18 2.3. Nawiązanie stosunku pracy z cudzoziemcem ................................................... 18 2.3.1. Cudzoziemiec z UE ...................................................................................... 18 2.3.2. Warunki zatrudnienia cudzoziemców ............................................................ 19 2.4. Zmiana stosunku pracy ..................................................................................... 19 2.4.1. Porozumienie zmieniające ............................................................................ 19 2.4.2. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy ................................... 20 2.4.3. Zmiana umówionej pracy na podstawie jednostronnych czynności pracodawcy ............................................................................................................... 20 3. Ustanie stosunku pracy ............................................................................................. 21 3.1. Zdarzenia powodujące ustanie stosunku pracy ................................................ 21 3.1.1. Czynności prawne dwustronne (porozumienie stron) ................................... 21 3.1.2. Czynności prawne jednostronne ................................................................... 21 3.2. Wypowiedzenie umowy o pracę ........................................................................ 21 3.2.1. Ograniczenie dopuszczalności wypowiadania umów o pracę przez pracodawcę (ochrona trwałości stosunku pracy) ....................................................... 22 3.2.2. Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem ............................................. 22 3.2.3. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem ............................................... 23 3.2.4. Roszczenia pracownika w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ................................................

Recently converted files (publicly available):