• Document: PODSTAWOWE POZIOMY KOMUNIKOWANIA - intrapersonalne, interpersonalne, grupowe i międzygrupowe, organizacyjne (instytucjonalne), masowe
  • Size: 295.75 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 12:59:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

POJĘCIE KOMUNIKOWANIA - przemieszczanie się ludzi i przedmiotów w przestrzeni, dzięki środkom lokomocji takim, jak: pociąg, samochód, samolot - oraz przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy ELEMENTY PROCESU KOMUNIKOWANIA - nadawca - przekaz (treść+forma) - kanał – droga, jaką przekaz przechodzi od nadawcy do odbiorcy - odbiorca - kontekst sytuacyjny – warunki, w jakich dochodzi do procesu - szumy - reakcja a sprzężenie zwrotne CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE PRZEBIEG PROCESU KOMUNIKOWANIA:  zakłócenia zewnętrzne, związane z otoczeniem zewnętrznym procesu komunikowania: nieodpowiednia temperatura (upał lub chłód), uszkodzony odbiornik, przerwa w nadawaniu fal radiowych czy telewizyjnych;  zakłócenia wewnętrzne, czyli uczucia i predyspozycje psychiczne uczestników procesu komunikowania, np. ból zęba, głód, zmęczenie czy roztargnienie, stereotypy i uprzedzenia wobec uczestników sytuacji komunikacyjnej;  zakłócenia semantyczne jako efekt zamierzonego (lub nie) błędnego użycia przez nadawcę znaków i kodów, ograniczającego możliwości pełnego zdekodowania komunikatu przez odbiorcę. ROLA KOMUNIKOWANIA W ŻYCIU SPOŁECZNYM - komunikowanie jako niezbędny proces nawiązywania kontaktów międzyludzkich - komunikowanie jako mechanizm, dzięki któremu istnieją i rozwijają się stosunki między ludzkie - komunikowanie jest podstawowym czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju człowieka jako istoty społecznej - tworzenie wspólnego obszaru doświadczeń - przekazywanie doświadczenia zbiorowego PODSTAWOWE POZIOMY KOMUNIKOWANIA - intrapersonalne, interpersonalne, grupowe i międzygrupowe, organizacyjne (instytucjonalne), masowe RODZAJE KOMUNIKOWANIA - komunikowanie bezpośrednie (kiedy dochodzi do bezpośrednich interakcji pomiędzy nadawcą a odbiorcą) – interakcja bezpośrednia - komunikowanie pośrednie (kiedy komunikowanie zachodzi za pośrednictwem dodatkowego środka komunikowania – medium) – interakcja pośrednia - komunikowanie jednokierunkowe - komunikowanie dwukierunkowe - interakcja pośrednia, np. za pomocą listów - i quasi-interakcja pośrednia za pomocą mediów masowych - komunikowanie interaktywne – pośrednie, dwukierunkowe (za pomocą głównie Internetu), aktywna rola odbiorcy w procesie poszukiwania i przetwarzania informacji ETAPY TWORZENIA I ODBIERANIA PRZEKAZU - percepcja rzeczywistości przez nadawcę; - kodowanie, tzn. przekładanie myśli i uczuć na komunikat; - dekodowanie, czyli odczytywanie kodów zawartych w komunikacie oraz przypisanie im określonego znaczenia; - oraz interpretacja, określenie czy znaczenia odczytanego kodu są dla odbiorcy znaczące ze względu na jego potrzeby, oczekiwania czy styl życia. TRZY TYPY KOMUNIKOWANIA (CELE) - komunikowanie informacyjne - cel: wzrost świadomości i wiedzy indywidualnej jednostki; dzielenie ideami, wyjaśnianie, instruktaż, jak należy postępować w określonych sytuacjach; kreowanie wzajemnego porozumienia; brak intencji wpływu - komunikowanie perswazyjne - cel: wykształcenie nowych postaw, zachowań lub zmiana już istniejących; w sposób dobrowolny, tj. bez stosowania jakichkolwiek środków przymusu - komunikowanie prowokujące do określonych zachowań – propaganda - odwołuje się do informacji i perswazji jako środków psychologicznego oddziaływania; promuje zdecydowanie interes nadawcy, nie zawsze zgodny z interesem odbiorcy SYSTEM KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO - ogół relacji komunikacyjnych, polegających na tworzeniu gromadzeniu oraz odbieraniu informacji między uczestnikami systemu, którym jest ogół społeczeństwa SYSTEM KOMUNIKOWANIA MASOWEGO A PUBLICZNEGO - komunikowanie polityczne: wyborcze i propagandowe – formułowanie oferty politycznej i przekonywanie do jej słuszności - komunikowanie komercyjne - obejmuje wszelkie formy oddziaływania masowego przedsiębiorstw, w celu kreowania własnego wizerunku i/lub sprzedaży produktów - komunikowanie społeczne - obejmuje wszelkie działania służące rozwiązywaniu ważnych kwestii i problemów społecznych KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE - komunikowanie formalne zachodzące w określonej przestrzeni komunikacyjnej (informacyjnej) mające na celu przekazanie i wymianę informacji o publicznym zastosowaniu oraz podtrzymanie więzi społecznych przez odpowiedzialne za ten proces instytucje publiczne KAMPANIA KOMUNIKACYJNA - ma na celu spowodowanie specyficznych i pożądanych skutków u relatywnie dużej liczby osób w określonym czasie, w konsekwencji kompleksowych, zorganizowanych działań komunikacyjnych - kampanie polityczne: wyborcze i propagandowe (cel: realizacja partykularnych interesów partii, ugrupowań politycznych lub ich liderów); - kampanie komercyjne: o kampanie public relations (cel: kształtowanie wizerunku instytucji społecznych, przedsiębiorstw czy osób); o kampanie reklamowe (cel: sprzedaż produktów) - oraz kampanie społeczne (cel: realizacja interes

Recently converted files (publicly available):