• Document: Nasjonale turistveger næringsutvikling og FDV
  • Size: 3.47 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 09:37:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

i Nasjonale turistveger – næringsutvikling og FDV Hamar, 18.02.2014 Helge Stikbakke, Statens vegvesen, Turistvegseksjonen Helge Stikbakke, Turistvegseksjonen, Statens vegvesen Hensikt: • Styrke Norge som reisemål i den internasjonale konkurransen om turistene Mål: • Bidra til økt næring og bosetting i distriktene Nasjonal turistveg RONDANE Næringsutvikling - hva har vi gjort i Rondane? • Bygget Sohlbergplassen, Strømbu rasteplass og 5-6 andre tiltak • Stimulert til samarbeid om + Skapt stier, fiskeplasser mm optimisme • Planbistand til mange og stolthet bedrifter • Hatt god dialog med næringen Næringsutvikling - hva har vi gjort i Rondane? • Bygget Sohlbergplassen, Strømbu rasteplass og 5-6 mindre tiltak • Stimulert til samarbeid om stier, • fiskeplasser mm Planbistand til mange bedrifter + Skapt • Hatt god dialog med næringen optimisme og stolthet Næringsutvikling - hva har vertskommunene gjort? • Samarbeidet • Opprettet og skaffet finansiering til reiselivskoordinator/næringsprosjekt for å hjelpe reiselivsaktørene • Vært engasjerte støttespillere til Statens vegvesen/nasjonale turistveger Næringsutvikling - hva har næringen/bedriftene gjort? • Samarbeidet fra dag en i utviklingen av NT Rondane • Dannet bedriftsnettverk med fokus på produktutvikling og egenskolering (vertskap, områdekunnskap, mat), samt felles markedsføring • Etablert Rondanevegen SA (samvirkeforetak) etter at offentlige næringsprosjekt ble avsluttet Trafikk Geo Special nr 4 2013 Nasjonal omtaleverdi 2012: 70 millioner kroner (2011; 26 mill. kr). Det vanskelige - drift og vedlikehold Oppmerksomhet skaper forventninger Attraksjonens særpreg og kvalitet:  Vakre kjøreturer i unik norsk natur  Nyskapende arkitektur  Utfordrende kunst  God informasjon (kart, bilder, historier) Denne må støttes av  Godt vertskap  Gode kommersielle reiselivsprodukter  Høg kvalitet på drift og vedlikehold  Riktig kvalitet på alle veginvesteringer Høg kvalitet i alle ledd når turisten er der er avgjørende !! l turistveg OTEN Nasjonal satsing – mange aktører 9 fylker 4 vegregioner 69 kommuner Mange andre offentlige virksomheter 35 destinasjonsselskaper/reiselivslag Et stort antall private aktører 28 driftskontrakter som følges opp av Statens vegvesen Nasjonalt grep og klare linjer er nødvendig for å sikre ensartet kvalitet En attraksjon -18 veger - 9 fylker 6 % av riks- og fylkesvegene i turistvegfylkene 4 % av riks- og fylkesvegene i Norge Samlet Km Km lengde riksveg fylkesveg Nasjonale turistveger 2000 500 1500 Riksveg og fylkesveg i 33500 7000 26500 9 turistvegfylker Nasjonale turistveger i 6,0 7,1 5,7 % av sum veglengder Attraksjonens innhold 10 store attraksjoner 130 rasteplasser/utsiktspunkter 15 kunstverk 15 ferjeleier 50 tiltak ved bedrifter og attraksjoner + utsiktsrydding + turistveginformasjon (skilt, tavler, web) Av 220 konkrete tiltak er ca. halvparten gjennomført. Steilneset (Varanger) Steilneset (Varanger) Stegastein (Aurlandsfjellet) Rock on top of another Rock (Valdreslflye) Jektvik (Helgelandskysten) Senjatrollet (Senja) Kvassheim fyr (Jæren) Drift og vedlikehold Tre parter er involvert: Ansvar for drift og vedlikehold Attraksjonseier (vegdirektøren) ● Forvalte attraksjonen/merkevaren Nasjonal turistveg ● Finansiere vedlikehold, reparasjoner og fornyelser av turistvegutstyr og -bygg Vegeier (Fylket for FV , Staten for RV) ● Vegeier med normalt ansvar for drift og vedlikehold av vegområde og kjørearealer på alle stoppunkter Vegadministrasjon (Statens vegvesen med regioner og fylkeavdelinger) ● Utføre drift, vedlikehold og forvaltningsoppgaver for vegeier Viktige vegeieroppgaver handlar om: God kvalitet på driftsoppgavene: – Renhold og søppeltømming/søppelfjerning – Klipp og stell av grøntarealer – Siktrydding og kantslått – Tilstanden på trafikkskilt God kvalitet på vedlikeholdet av: – Vegdekkene – Kantene på kjøre- og parkeringsarealene – Utsiktsrydding (skogrydding) Oppfylling av etablerte standarder sikrer slik kvalitet! Standard for drift og vedlikehold ● De faglige standardene for drift og vedlikehold av riksveger skal oppfylles fullt ut både for riks- og fylkesveger med turistvegstatus (håndbok 111). ● Dette gjelder både vegene og alle typer stopp- punkter med tilhørende utstyr. forts: standard for drift og vedlikehold ● For turistveg-stoppene med sine særskilte installasjoner utarbeides det i tillegg egne driftsmanualer som fanger opp de elementer og forhold som ikke dekkes av håndbok 111. ● Disse innarbeides i områdenes driftskontrakter. Dette må til for at str

Recently converted files (publicly available):