• Document: Evcil Hayvanlarda KLİNİK MUAYENE
  • Size: 4.37 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 18:05:17
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Evcil Hayvanlarda KLİNİK MUAYENE ve TEŞHİS Konya, 2011 A HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 3 1 Klinik Muayene GĠRĠġ ANAMNEZ Tam bir klinik muayene; anamnez, hay- vanın bulunduğu ortamın değerlendirmesi Klinik muayenenin üç kısmından en ve hayvanın fiziksel muayenesinden ibaret- önemlisi olabilir. tir. Bunlardan herhangi birinin yetersiz Anamnez, teşhise önemli bir anahtardır ve oluşu hatalara neden olabilir. Hayvanın bu yüzden doğru ve tam olmalıdır. Bunun- muayenesi, tam araştırmanın sadece bir la birlikte, çeşitli faktörler anamnezin kali- kısmını temsil eder. Hayvan sahibinin veya tesini etkileyebilir: zaman yeterli olmayabi- bakıcısının dikkatli sorgulanması (diyet, lir, özel durumlar hayvan sahibi tarafından yeni aşılama veya cerrahi işlem ya da gru- fark edilmeyebilir veya yanlış anlama söz ba başka hayvanların katılması hakkında) konusu olabilir. Yanlış yönlendirmeden diyagnoz yönünden ip uçları olabilecek kaçınmak için hayvan sahibinin hayvanla önemli bilgi sağlayabilir. Bununla birlikte ilgisi dikkatle sorgulanarak anemnezin bazı durumlarda da (örneğin sığırlarda doğruluğunu değerlendirmek gerekir. kurşun zehirlenmesinde) hayvanın adama- Anamnezde sorulacak sorular türlere, bir kıllı muayenesi ve hayvan sahibinin dik- ve sürü halinde bulunuşa veya etkilenen katli sorgulanması gerekli bulguyu ortaya hayvan sayısına göre değişir. Küçük hay- çıkarmaya yetmez: sadece ortamın fiziksel van kliniğinde bir kedi veya köpek sahi- kontrolü bu bilgiyi sağlayabilir. Bu yüzden, binden anamnez almak, önemli oranda klinik muayenenin bir kısmının ihmali di- hayvan sahibinin durumu tanımlama kabi- ğerlerini değersiz kılabilir ve teşhiste hata- liyetine bağlıdır. Çiftlikte anamnez almak ya neden olabilir. Köpek ve kedilerde hay- çok daha zor olabilir, çünkü bir sürü hay- vanın ortamı nadiren araştırılsa da bu bilgi van söz konusu olabilir, birçok hayvan et- anamnezden elde edilebilir. Klinik muaye- kilenebilir ve ortamın sorgulanması nede ve sonradan diyagnoz ve prognozda anamnezin değerlendirilmesinin önemli bir hataları en aza indirmek için anamnez, or- kısmıdır. Bununla birlikte çoğu defa vete- tam ve hayvanın tam bir muayenesinde riner, ortamı ve aksi taktirde sorulma ih- her sorumlu çaba sarf edilmelidir. Zor va- timali olmayan ve anamnez hakkında kalarda, klinisyen yeni bilgi etmek için ek önemli sorulara öncülük edebilen başka anemnez almak ve hayvanı yeniden mua- hayvanları gözler. Küçük hayvan pratis- yene etmek zorunda kalabilir. Bununla bir- yenleri nadiren hayvanın bulunduğu ev or- likte, hayvan ilk getirildiğinde uygun bir tamını değerlendirme gereği duyarlar. anamnez ve klinik muayene için zaman Anamnez sadece teşhis ihtimallerini değil harcamak teşhis için etkinliği artırır ve aşı- imkanlarını da akla getirmelidir. rı test maliyetinden kaçınmayı sağlar. 4 Klinik Muayene lirliğine göre cevapları tartmak gerekir. Hayvan sahibinin tanımını dikkatle Belirti olmaması sadece onun olup olma- dinle dığını soruşturarak belirlenebilir. Anem- Hayvanlar klinik durumlarını tanımlayamaz ve nez için hayvan sahibinin basitçe ve mü- bizim için onları hayvan sahibinin tanımlaması temadiyen sorgulanması eksikliğe neden gerekir. olur. 5. Liderlik rolü üstlenilir ve mantıklı soru- lar sorulur. Cevaplar dikkatle değerlendi- Anamnez rilir ve doğrulamak için hayvan sahibinin Anamnez baş öneme sahiptir ve muayenenin bu dediği tekrarlanır ve sonra uygun ek so- kısmı için yeterli zaman harcanmalıdır. Ayrıca rular sorulur. Bu aktif dinleme işlemidir. bu zaman hayvanı yabancıların varlığına adapte Hayvan sahipleri hayvanın anormallikle- etmeyi de sağlar. rinin gidişatı ile genellikle ilgilenmez. Oy- sa olayların zamanlaması önemlidir. Anamnezi tamamlamak ve doğrulamak için Anamnez alma metodu mantıksal bir sistem arzu

Recently converted files (publicly available):