• Document: Rastvori i osobine rastvora
  • Size: 1.06 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 19:50:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Rastvori i osobine rastvora U srpskom jeziku reč rasvor predstavlja homogenu tečnu smešu. U engleskom reč solution predstavlja više od toga – smešu dva gasa, legure (homogene smeše dva metala)... Na ovom predavanju ću uglavnom pričati o tečnim rastvorima Rastvori i osobine rastvora Kod rastvora postoje dva bitna pojma: Rastvarač – supstanca koja je u višku i koja je istog agregatnog stanja kao i smeša Rastvorena supstanca – supstanca koje je u manjku Primer 1: Smeša dobijena mešanjem 25 g soli i 100 g vode -rastvarač je voda -rastvorena supstanca je so Rastvori i osobine rastvora Primer 2: Smeša dobijena mešanjem 20 g alkohola i 80 g vode -rastvarač je voda -rastvorena supstanca je alkohol Primer 3: Smeša dobijena mešanjem 60 g alkohola i 40 g vode -rastvarač je alkohol -rastvorena supstanca je voda Rastvori i osobine rastvora Primer 4: Smeša dobijena mešanjem 60 g vode i 100 g šećera -rastvarač je voda -rastvorena supstanca je šećer jer je smeša tečna Rastvori i osobine rastvora Proces rastvaranja Rastvor nastaje kada se rastvorena supstanca ravnomerno rasporedi unutar rastvaraša. Međumolekulske interakcije su ključne prilikom proučavanja rastvora i ključne za rastvaranje Između molekula svih čistih supstanci (u kondenzovanoj fazi) posoje međumolekulske interakcije. Takođe i u rastvoru postoje međumolekulske interakcije između molekula rastvarača i rastvorene sustance. Rastvori i osobine rastvora Proces rastvaranja Do rastvaranja jedne supstance u drugoj će doći onda kada je jačina međumolekulskih interakcija između rastvarača i rastvorene supstance slična jačini međumolekulskih interakcija između molekula čistog rastvarača i čiste rastvorene supstance. Na primer kuhinjska so (NaCl) će se rastvoriti u vodi jer su jon-dipol interakcije između jona (Na+ i Cl-) i molekula vode jače nego jon-jon interakcije (jonske veze) između samih jona u kristalnoj rešetci i vodoničnih veza i dipol- dipol interakcija u samoj čistoj vodi. Rastvori i osobine rastvora Proces rastvaranja Hidratisani Na+ i Cl- jon Rastvori i osobine rastvora Energetske promene prilikom rastvaranja Posmatramo samo entalpiju ∆H i to u fazama. Šta imamo na početku tj. pre rastvaranja? NaCl u kristalnoj rešetci – jonska veza → Čistu vodu – H veza i dipol-dipol interakcije → Rastvori i osobine rastvora Energetske promene prilikom rastvaranja Posmatramo samo entalpiju ∆H i to u fazama. Prvo što treba da uradimo je da rasturimo jonsku vezu u NaCl i da dobijemo zasebne nevezane jone. To troši energiju ∆H1 > 0 Rastvori i osobine rastvora Energetske promene prilikom rastvaranja Posmatramo samo entalpiju ∆H i to u fazama. Drugo što treba da uradimo je da rasturimo H-veze i dipol- dipol interakcije između molekula vode i napravimo šupljine u koje će se smestiti joni To troši energiju ∆H2 > 0 Rastvori i osobine rastvora Energetske promene prilikom rastvaranja Posmatramo samo entalpiju ∆H i to u fazama. Treće j ostalo samo da sad pomešamo te dve stvari (rastureni NaCl i vodu sa šupljinama) Ovde se oslobađa energija jer nastaju jon-dipol interakcije ∆H3 < 0 Rastvori i osobine rastvora Energetske promene prilikom rastvaranja Ukupna energetska promena prilikom rastvaranja će biti: ∆Hrastvaranja = ∆H1 + ∆H2 + ∆H3 Ukoliko je ∆Hrastvaranja negativno tada se so rastvara egzotermno uz zagrevanje rastvora. Primer je MgSO4 Ukoliko je ∆Hrastvaranja pozitivno tada se so rastvara endotermno uz hlađenje rastvora. Primer je NH4NO3 Rastvori i osobine rastvora Energetske promene prilikom rastvaranja Rastvori i osobine rastvora Energetske promene prilikom rastvaranja Iz ovoga možemo zaključiti šta će se u čemu rastvarati. Jonska jedinjenja će se rastvarati spontano u vodi jer je voda polarna i nastale jon-dipol interakcije mogu da kompenzuju energiju koja se troši na kidanje jonske veze U nepolarnim organskim rastvaračima (koji nemaju ili imaju mali dipol) jonska jedinjenja se neće spontano rastvarati jer su jon-dipol interakcije isuviše male (ako ih uopšte ima) da bi kompenzovale za kidanje jonse veze Rastvori i osobine rastvora Energetske promene prilikom rastvaranja Iz ovoga možemo zaključiti šta će se u čemu rastvarati. Jonska jedinjenja će se rastvarati spontano u vodi jer je voda polarna i nastale jon-dipol interakcije mogu da kompenzuju energiju koja se troši na kidanje jonske veze U nepolarnim organskim rastvaračima (koji nemaju ili imaju mali dipol) jonska jedinjenja se neće spontano rastvarati jer su jon-dipol interakcije isuviše male (ako ih uopšte ima) da bi kompenzovale za kidanje jonse veze Rastvori i osobine rastvora Energetske promene prilikom rastvaranja Istom logikom nepolarna jedinj

Recently converted files (publicly available):