• Document: RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ
  • Size: 65.96 KB
  • Uploaded: 2018-10-13 18:50:03
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych Wprowadzenie 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1. Pojęcie rynków finansowych 1.1.2. Funkcje rynków finansowych 1.2. Regulacja rynków finansowych. Rola państwa Podstawowe pojęcia Pytania Literatura uzupełniająca 2. Klasyfikacja rynków finansowych 2.1. Rynek pieniężny 2.2. Rynek kapitałowy 2.3. Rynek walutowy 2.4. Rynek instrumentów pochodnych 2.5. Rynek pierwotny i wtórny 2.6. Rynek publiczny i rynek prywatny 2.7. Rynek transakcji natychmiastowych i rynek terminowy Podstawowe pojęcia Pytania Literatura uzupełniająca 3. Instrumenty finansowe 3.1. Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych 3.1.1. Pojęcie i forma papierów wartościowych 3.1.2. Rodzaje papierów wartościowych 3.1.3. Emisja papierów wartościowych 3.2. Instrumenty pochodne 3.3. Waluty Podstawowe pojęcia Pytania Literatura uzupełniająca 4. Uczestnicy rynków finansowych 4.1. Emitenci 4.2. Inwestorzy 4.3. Pośrednicy finansowi 4.3.1. Banki 4.3.2. Zakłady (towarzystwa, firmy) ubezpieczeniowe 4.3.3. Fundusze inwestycyjne 4.3.4. Fundusze emerytalne 4.3.5. Pozostałe instytucje finansowe 4.4. Instytucje regulujące i nadzorujące rynek 4.5. Instytucje obrotu instrumentami finansowymi 4.5.1. Giełda papierów wartościowych i rynek pozagiełdowy (OTC) 4.5.2. Depozyt papierów wartościowych 4.5.3. Domy maklerskie 4.5.4. Firmy zarządzające aktywami Podstawowe pojęcia Problemy i pytania Literatura uzupełniająca Część II. Rynki i instrumenty finansowe w Polsce Wprowadzenie 5. Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań 5.1. Instrumenty finansowe według rodzajów 5.2. Instrumenty finansowe według wybranych rynków notowań Podstawowe pojęcia Pytania Literatura uzupełniająca 6. Rynek pieniężny i walutowy 6.1. Rynek bonów skarbowych 6.1.1. Rynek pierwotny 6.1.2. System Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych 6.1.3. Rynek wtórny 6.2. Bony pieniężne 6.2.1. Rynek pierwotny 6.2.2. Dealerzy Rynku Pieniężnego 6.2.3. Rynek wtórny 6.3. Transakcje o charakterze lokacyjnym 6.3.1. Niezabezpieczone lokaty międzybankowe 6.3.2. Lokaty zabezpieczone 6.4. Krótkoterminowe komercyjne papiery dłużne 6.4.1. Krótkoterminowe papiery dłużne banków komercyjnych 6.4.2. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 6.5. Rynek walutowych transakcji natychmiastowych Podstawowe pojęcia Pytania Literatura uzupełniająca 7. Rynek kapitałowy 7.1. Prawne podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego 7.2. Rynek obligacji 7.2.1. Podstawy prawne emisji obligacji 7.2.2. Struktura rynku obligacji 7.2.3. Dług Skarbu Państwa z tytułu obligacji 7.2.4. Zasady emisji oraz rodzaje obligacji skarbowych 7.3. Rynek akcji 7.3.1. Podstawy prawne działania spółek akcyjnych 7.3.2. Struktura rynku akcji Podstawowe pojęcia Problemy i pytania Literatura uzupełniająca 8. Instytucje obrotu papierami wartościowymi 8.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8.1.1. Powstanie i rozwój GPW w Warszawie 8.1.2. Organizacja GPW w Warszawie 8.1.3. Kasowe i terminowe transakcje giełdowe 8.1.4. System giełdowy WARSET 8.2. Instrumenty notowane na GPW w Warszawie 8.2.1. Papiery wartościowe 8.2.2. Instrumenty pochodne 8.2.3. Pozostałe instrumenty finansowe 8.3. Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi 8.3.1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 8.3.2. MTS-CeTO 8.3.3. Firmy prowadzące działalność maklerską. 8.3.4. Firmy zarządzające aktywami Podstawowe pojęcia Problemy i pytania Literatura uzupełniająca Część III. Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce Wprowadzenie 9. Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce Podstawowe pojęcia Pytania Literatura uzupełniająca 10. Sektor bankowy 10.1. Regulacje prawne 10.2. Bank centralny 10.2.1. Zasady działania NBP 10.2.2. Cele i narzędzia polityki pieniężnej 10.2.3. Zasady polityki kursowej 10.2.4. Nadzór bankowy 10.3. Banki komercyjne 10.4. Skonsolidowany bilans sektora bankowego 10.4.1. Bilans Narodowego Banku Polskiego 10.4.2. Bilans pozostałych monetarnych instytucji finansowych Podstawowe pojęcia Problemy Literatura uzupełniająca 11. Fundusze inwestycyjne 11.1. Zasady działania funduszy inwestycyjnych 11.2. Organy funduszy 11.3. Tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze 11.4. Ograniczenia inwestycyjne funduszy 11.5. Szczególne konstrukcje i typy funduszy 11.6. Narodowe Fundusze Inwestycyjne 11.7. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce Podstawowe pojęcia Problemy i pytania Literatura uzupełniająca 12. Firmy ubezpieczeniowe 12.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej 12.2. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej 12.3. Warunki i zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej 12.3.1. Formy zakładów ubezpieczeń 12.3.2. Zasady gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń 12.4. Zakłady ubezpieczeń w latach 2000-2006 12.5. Lokaty zakładów ubezpieczeń w latach 2000-2006 Podstawowe pojęcia Problemy i pytania L

Recently converted files (publicly available):