• Document: Tüm Yayýn Haklarý ELS YAYINCILIK LTD. ÞTÝ. ne Aittir. Ýzinsiz Basýlamaz, Çoðaltýlamaz, Kullanýlamaz.
  • Size: 1.74 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 16:27:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

!"#!$%&'()*'+,-.$./01' !/%2$%&')12-.3. (%$4'56'''''*!7%4'8!,%#%9'*!7%3%':;<''''5='>?@3#A3';BBC ELS Yayýncýlýk Ltd. Þti. adýna sahibi Osman Öndeþ  Yayýn Kurulu Baþkaný ve Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Nesibe Öndeþ  Genel Koordinatör Ali Önder Öndeþ  Ýdari Ýþler Müdürü Ömer Reyhan Öndeþ Yönetim Yeri Caferaða Mh. Moda Cd. No:30/4 KADIKÖY - ÝSTANBUL Tel : 0 216 349 18 24 - 345 02 47 Faks : 0 216 349 18 25 e-posta : els@elsyayin.com.tr Basýldýðý Yer Yapým Tanýtým Yayýncýlýk Ltd. Þti. Tel : 0 212 216 51 49 - 50 Tüm Yayýn Haklarý ELS YAYINCILIK LTD. ÞTÝ.’ne Aittir. Ýzinsiz Basýlamaz, Çoðaltýlamaz, Kullanýlamaz. ELS Your Guide to the Summit DEFG8*+H !"#$%&$'"#('()$%* +,*,),-./#$01*/#23$4"5(#(-$ 6"."*$34'/6'/$%&!&#"%3!3*43#3-7 8&#&#$393#:$'/!/; #!"$5"$."$/<)"3!$3!/$%3-/$&!"+"%3!/2/13#3-$=3%3:$".(#(-( 4 5".(#(-(:$".*/43#3-3:$'/!/; #$#&)"*"#(-($>/$6"9$"./'$%* +,*$34'/.313#3-3 B';56'IJC'5K';= # !&$;"64()(-"$."$3!/'/%3!3*43#3-7 Merhaba… Yeni öðretim yýlýna baþlarken, hepinize saðlýk, esenlik ve baþarýlar diliyoruz. Deðerli öðretmenlerinin ve ELS’in katkýlarýyla sistemli çalýþmalarý sonucu 2009 ÖSS-YDS’de baþarýlý olan öðrencilerimizin, onlarý bu baþarýya taþýyan öðretmen ve velilerimizin bizleri arayarak, baþarý ve sevinçlerini bizimle paylaþmasý bizleri çok mutlu etti. Bu yýl da ayný mutluluðu sizlerle paylaþmak en büyük dileðimizdir. 2009-2010 öðretim yýlýnda 16. yýlýna adým atan ELS, bu yıl da sizlere daha iyi ve daha nitelikli ürünler vermeyi amaç edinmiştir. Deðerli ELS Dostlarý, Bildiðiniz gibi, ÖSYM’nin yaptýðý açýklamalara göre, 2010 yýlýndan itibaren sýnav sisteminde bazý deðiþiklikler yapýlmıştır. YDS-İngilizce testinde daha önce 100 olan soru sayısı 80’e indirilmiştir. Sınavın düzeyi ve soru tiplerinde bir değişiklik olmayacağı belirtilmiştir, ancak soru tiplerine göre dağılım konusunda bir açıklama yapılmamıştır. ELS, deneme sınavlarında soru tiplerine göre çeşitli dağılım modelleri kullanarak öğrenciyi, 2010-YDS’de karşılaşacağı farklı bir soru dağılımına hazırlamayı hedeflemektedir. Önümüzdeki yayýn döneminde ELS, bu deðiþiklikleri yansýtacak biçimde yenilenmektedir. Deðerli Öðretmenlerimiz ve Sevgili Öðrenciler, 2009-2010 dönemi ELS-YDS hazýrlýk dergimizin ilk sayýsýnýn daðýtýmýna 04 Eylül 2009 tarihinde baþlanacak ve 28 Mayýs 2010’da 35. sayýmýzýn daðýtýlmasýyla setimiz tamamlanacaktýr. Bu tanıtım sayımızdaki açıklamaların önümüzdeki dönemi planlamanýz için sizlere yardýmcý olacaðýný umuyoruz. Ayrýca, sizlerin olumlu katký ve eleþtirilerinin bizler için çok deðerli olduðunu bilmenizi istiyor ve bu çabalarýnýz için þimdiden teþekkür ediyoruz. Güzel, barýþ içinde ve aydýnlýk bir gelecek dileðiyle… Dostlukla, saygýyla, sevgiyle… ELS Yayýncýlýk ELS-YDS YAYINLARIMIZ NASIL BÝR SÝSTEM ÝÇERÝSÝNDE ÝZLENMELÝDÝR? ?@A$B"5(#2(!(6$ !"*"6$BCA<D#=3!3-2/$E"-(*!(6$F* =*")(#($,9$"+")"."$=*&F!"#.(*.(67  CL'*%,%"'*1#.  5BL'*%,%"'*1#.  GM*N()*' !/%2$%&')12-.'*1#. 8&$4/'!/*$.,-/5$ !"*"6$%3*%3*3#3$'"63F$/./*$#3'/!36'/.3*$>/$%/!!3$%3*$434'/)$39/*343#./ 3-!/#.313#./$01*/#235/:$BCA<D#=3!3-2/$4(#">(#(#$=/*/6'3*.313$.,-/5./$D#=3!3-2/$>/$/.3#.313 %3!=3!/*3$9 6'"#$4/9)/!3$%3*$'/4''/$6&!!"#)"$%/2/*343$6"-"#.(*)"6'".(*7 !"#$%$&'()"*+*%, G7$4(#(;$01*/#2343$E/#,-$HAA$"!"#$4/93)3$5"F)".(1($393#:$CL'*%,%"'*1#.:$%,',# 01*/#23!/*/$E3'"F$/')/6'/.3*7$I#2"6:$JK7$4(#(;'"$.3!$%0!,),#,$4/9)/53$.,+,#/#$01*/#23!/*$393# %&$4/':$434'/)!3$%3*$'/)/!$ !&+'&*)"5($")"9!")"6'".(*7 L$5(!!(6$!34/$434'/)3#./:$.3!$"!"#(#($4/9/#$.,-$!34/$01*/#2343$/463$434'/)./$ !.&1&$=3%3 ./-">"#'"M!($.&*&)."$./13!.3*$9,#6,$4(#">"$E"-(*!"#)"4($393#$0#,#./$,9$5(!$>"*.(*7$H1*/#23$%& ,9$5(!($. 1*&$6"5#"6!"*!"$353$./1/*!/#.3*.313$'"6.3*./:$%3*$I#". !&$!34/43$)/-&#&$3!/$/+3'$+"#4" 4"E3F$ !&*7 -.!"#$%$&'()"*+*%, BCA<D#=3!3-2/$01*/#2343$393#$%&$4/'!/*:$# *)"!$ !"*"6:$G7$4(#(;'"$CL'*%,%"'*1#.:$JK7$4(#(;'" 5BL'*%,%"'*1#. >/$JJ7$>/$JN7$4(#(

Recently converted files (publicly available):