• Document: Konfigürasyon Yönetimi
  • Size: 1.69 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 06:19:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Konfigürasyon Yönetimi Konfigürasyon Yönetiminin Tanımı Konfigürasyon: • Mevcut olan veya tasarlanan bir ürünün, teknik dokümanlarda tanımlanan ve daha sonra ulaşılması amaçlanan fonksiyonel ve fiziksel karakteristiğidir. Konfigürasyon Yönetimi : • Ürün veya sistemin ömür devri (yaşam döngüsü) boyunca hem fiziksel hem de fonksiyonel konfigürasyonunun izlenmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Şekil 1. Konfigürasyon Yönetimi Konfigürasyon yönetiminin öncelikli hedefi; Müşteriye teslim edilen ürünün sözleşmede belirtilen çizim ve şartnamelerdeki fonksiyonel ve fiziksel özelliklere sahip olduğunu garanti etmek, Fiziksel konfigürasyonu ürünün tekrar üretilmesine imkan sağlayacak, Beklenmedik operasyon, tamir- bakım ve değiştirme ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir detaya kadar dokümante edildiğinden emin olmaktır. Konfigürasyon Yönetimini Süreçleri Şekil 2. Süreçler Müşteri isteklerinin belirlenmesi, Ürün yapısı ve konfigürasyon birimlerinin belirlenmesi, Konfigürasyon birimlerinin dokümante edilmesi, Konfigürasyon birimlerinin numaralandırılması, Konfigürasyon anahatlarının oluşturulması faaliyetlerini kapsamaktadır. Konfigürasyon Dokümantasyonu: konfigürasyona tabi parçaların fonksiyonel ve fiziksel karakteristiklerini tam olarak tanımlamak için ihtiyaç duyulan, resmi olarak onaylanmış ve dağıtımı yapılmış teknik dokümanları içermektedir. Bu dokümanlar; ürün, proses ve malzeme şartnameleri, teknik resimler, ilgili parça listeleri, akış şemaları ve teknik el kitaplarıdır. Konfigürasyon anahat dokümanlarının oluşturulmasından sonra konfigürasyona tabi parçaya ilişkin değişikliklerin teklif edilmesi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve onaylanması için gerçekleştirilen sistematik işlemler bütünüdür. Konfigürasyon Kontrol Kurulu (Configuration Control Board) kurulur. Konfigürasyon değişiklikleri mühendislik değişiklikleri, sapma ve feragatler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Mühendislik Değişiklik Teklifi Formu- MDT Formu ile yapılır. Sınıf-I ve Sınıf-II olmak üzere ikiye ayrılan mühendislik değişiklikleri, konfigürasyona tabi parçanın veya anahat dokümanının, oluşturulduktan sonra değiştirilmesidir Sınıf-I değişiklikler, ürünün şekil, uyum ve işlevinde değişikliğe yol açan ve değiştirilebilirlik ile lojistik desteği etkileyen değişikliklerdir. Sınıf-II değişiklikler, Sözleşmeyi ve spesifikasyonları etkilemeyen ve Sınıf-I kapsamına girmeyen değişikliklerdir. Şekil 3. Mühendislik Değişiklik Teklifi Formu Konfigürasyon Değişiklik Kontrolü Sapma (Deviation): Sapma, konfigürasyona tabi parçanın üretimden önce, spesifikasyonlarda belirlenmiş olan performans veya tasarım isteklerinden, çizimlerden veya diğer dokümanlardan farklılığına belli sayıda veya belli bir süre için verilen izindir. Sapma ve mühendislik değişiklikleri arasındaki en temel fark; onaylanmış bir mühendislik değişikliğinin, ilgili birimi tanımlayan dokümanlarda revizyonu gerekli kılması; sapmaların, mevcut şartname veya çizimlerde herhangi bir değişikliğe neden olmaması ve anahat dokümanlarını etkilememesidir. Sapma/Feragat İstek Formu (Request for Deviation/Waiver – RFD/RFW) kullanılır. Feragat (Waiver): Feragat, bir konfigürasyon biriminin üretimi veya muayeneye sunulması sırasında belirlenmiş isteklerden ayrıldığının ve olduğu gibi kullan veya yeniden işle kararlarının verilmesine uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, konfigürasyona tabi parçanın belirli bir miktarı için bu şekliyle kabul edildiğini belirten yazılı izindir. Feragatler, anahat dokümanlarını etkilemeyen değişikliklerdir. Feragat ve sapma arasındaki temel fark; sapmanın değişikliğe oluşmadan önce, feragatin ise oluştuktan sonra izin vermesidir. Bir konfigürasyon birimine aynı konuda ikiden fazla sapma ve feragat gerekiyorsa, bu durumda mühendislik değişikliği daha uygundur. Konfigürasyon Durum Değerlendirmesi Şekil 4. Konfigürasyon Durum Değerlendirmesi Konfigürasyon durum değerlendirmesi için bilgi yönetim sistemlerinden yararlanılmalı ve bir veritabanı oluşturulmalıdır. Dokümanların onaylanarak yayınlanmasından itibaren tüm tarihsel bilgi ve değişiklik kayıtları tutulmalı ve değişikliklerin izlenebilirliği sağlanmalıdır. Konfigürasyon listesindeki değişiklikler için konfigürasyon veritabanı güncellenir ve gerektiğinde çıktı alınarak konfigürasyon durumu raporlanır. Konfigürasyon Denetimi Konfigürasyona tabi parçanın, konfigürasyon yönetim personeli tarafından ilgili konfigürasyon dokümanlarına uygunluk bakımından resmi olarak kontrol edilmesi, Hem ürün çizim ve şartnamelerinin talep edilene

Recently converted files (publicly available):