• Document: Taşlar bilgisi Taşları neden inceleriz?
  • Size: 2.63 MB
  • Uploaded: 2019-04-15 19:19:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Taşlar bilgisi Taşları neden inceleriz ? Bilindiği gibi dünya iç içe geçmiş kürelerden oluşmakta ve en dıştaki küreyi katı olan kabuk veya litosfer (= Taşküre) meydana getirmektedir. Bu kürenin yapısını ise taşlar oluşturur. Bu nedenle; - Yer şekillerinin meydana gelişi ve evrimlerinde rol oynayan faktörlerden biri de yapıdır (Yer şekilleri = Yapı+Etmen ve Süreçler+Zaman) . Yapı denilince de taşların litolojik ve tektonik özellikleri anlaşıldığından bu özelliklerin bilinmesi ve incelenmesi gerekir. - Toprağın özelliği ile taşların yapısı arasında ilişki vardır. - Madenlerin oluşumu taşlarla ilgilidir. - Yeraltı suları - Depremler - Arazi Kullanımı - Bitki örtüsünün yetişme koşulları v.b. konular doğrudan veya dolaylı olarak taşlarla ilgilidir, dolayısıyla taşları tanımamızı gerektirmektedir. Yerkabuğunu meydana getiren, bir veya birkaç mineralin bir araya gelmesiyle oluşmuş genellikle katı ve inorganik cisimlerdir.Sıvı olanı da vardır.Örneğin civa.Taşlar Petrografi biliminin inceleme konusunu oluşturur. Yerkabuğunu meydana getiren kayaçların, % 65’i mağmatik, % 27’si metamorfik, %8’i ise tortul kayaçlardan meydana gelmektedir. Kayaç Döngüsü Kayaçlar bir kaç mineralin birleşmesi ile meydana gelmiştir. Bu nedenle mineralleri bilmek gerekir. Bu gün dünya üzerinde 2000 civarında mineral vardır. İşte bu 2000 civarındaki mineralin bir kısmı kayaçların yapısını teşkil etmektedir. MİNERALLER Mineraller, kayaçların yapıtaşlarıdır. Mineraller bir araya gelerek, kayaları oluşturur. Aşağıda çeşitli tanımlar vardır. Mineral, jeolojik süreçler sonunda oluşan, bir element ya da kimyasal bileşiktir ve normal koşullar altında kristalli bir biçimi vardır. (Nickel, 1995) Mineraller, doğal olaral oluşan inorganik maddelerdir, bunların, kesin bir kimyasal bileşimleri ve fiziksel özellikleri vardır(Donoghue, 1990) Mineral, doğal olarak oluşan, inorganik olarak meydana gelen, kesin bir kmyasal bileşimi olan ve düzenli bir atomik yapısı bulunan homojen bir katıdır(Mason, 1968) İnorganik dünyada meydana gelen her kimyasal bileşik, kesin bir moleküler düzene ve kristallenme yapısına sahiptir ve iyi tanımlnmış fiziksel özellikleri vardır, bunlar mineralleri meydana getirirler. (Brush, 1898) Öz olarak Mineraller, genellikle fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşmuş veya meydana gelmiş basit veya karmaşık bileşimdeki daha çok inorganik bileşiklerdir. Bu bileşikler genelde katı halde bulunur. Sadece civa sıvı halde bulunur. Minerallerin meydana gelmesinde ise buharlaşma, soğuyarak katılaşma ve süblimasyon olayları etkili olur. Süblimasyon bir cismin katı halden doğrudan gaz haline geçmesi olayıdır. Mineralller, kimyasal olarak birbirine bağlı atomların belirli bir düzende birarada bulunmalarıyla oluşurlar ve bu birarada bulunmanın sonucunda kristalli bir yapıya kavuşurlar. İyonik bileşikler için, atomların içyapısı ve düzeni, oszökonusu iyonların boyutları ile ilgilidir. 1-Minerallerin Şekilleri ve Mineral Sistemleri 6 tane kristal gurubu bulunmaktadır. Bunlar ; 2- Minerallerin Sertlik Derecesi : Her mineralin sertliği birbirinden farklıdır. Sertlik özelliği minerallerin tanınmasında bir kriter oluşturur. Bazı mineraller sert bazıları ise yumuşak özellik gösterirler. Sertlik derecesine göre mineraller on grup altında toplanmaktadır. Sertlik derecesinin ifadesi ve uygulaması Alman bilim adamı MOHS tarafından ortaya konulmuştur. Bu nedenle Mohs ölçeği denilen bir ölçek mevcuttur. Bu ölçeğe göre sertlik derecesi 1 olan mineraller en yumuşak, sertlik derecesi 10 olan mineral ise en sert minerali teşkil eder.Sertliği bir öncekinden fazla olan mineral kendinden önce gelen minerali çizer. Dolayısıyla minerallerin nispi sertliğini birbirine sürtmek suretiyle anlamak mümkündür. Sertlik derecesi Mineralin cinsi 1 Talk, kaolin, grafit 2 Jips (alçıtaşı), kaya tuzu, antrasit 3 Kalsit (kireç taşı), dolomit 4 Flüorit (Menekşe rengi) 5 Apatit 6 Ortoklas (Gri - beyaz et rengi ) 7 Kuvars (Beyaz- renksiz) 8 Topaz (Sarı – pembe) 9 Korendon ( Pembe – mavi) 10 Elmas (Soluksarı – renksiz- yeşil) Yeryüzünde kayaçların içerisinde en çok kaolin , ortoklas ,jips, kaya tuzu , dolomit ve kuvars mineralleri bulunur. Bu minerallerin içinde yer aldığı kayaçların sertlik derecelerini bazı basit araçlar yoluyla ölçmek mümkündür. Örne

Recently converted files (publicly available):