• Document: LITERATURA Wprowadzenie do systemów baz danych C.J.Date; WNT Warszawa 2000 Systemy baz danych. Pełny wykład H. Garcia Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom;WNT Warszawa 2006 Wprowadzen...
  • Size: 172.23 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 15:17:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Wykład I LITERATURA Wprowadzenie do systemów baz danych C.J.Date; WNT Warszawa 2000 Systemy baz danych. Pełny wykład H. Garcia Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom;WNT Warszawa 2006 Wprowadzenie do systemów baz danych Ramez Elmasri, Shamkant B.Navathe Helion 2005 SQL ALMANACH opis poleceń języka Kewin Kline, Daniel Kline; Helion 2002 Oracle 9i Kompletny podręcznik użytkownika Michał Lentner; Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2003 SQL leksykon kieszonkowy Jonathan Gennick; Helion 2004 http://wazniak.mimuw.edu.pl 1 Wykład I Podstawowe terminy i pojęcia  dane to fakty (angielski wyraz datum wywodzi się z łaciny i oznacza dokładnie fakt )  dane określona treść i struktura, nadająca się do przechowywania, przesyłania oraz wykonywania działań logicznych bądź matematycznych  z daną związana jest nazwa ( ścisły identyfikator ), typ danej ( struktura prosta, złożona ) oraz wartość  dane o najprostszej strukturze mogą przechowywać wartości numeryczne, alfanumeryczne, logiczne, datowe , multimedialne ( Kilka różnych sposobów traktowania baz danych ) Baza danych to  zestaw danych  model fragmentu świata rzeczywistego  element składowy systemu informatycznego lub jego zasób  algebra BD = < D , O > gdzie struktury danych plus operacje na danych decydują o modelu danych  dane i oprogramowanie umożliwiające dostęp do danych oraz ich zarządzanie Definicja prawna: Baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektro- nicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfi- kacji lub prezentacji jego zawartości Źródło: USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych // Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402. – 2 Wykład I Model danych ( pojęcie niezbyt jednoznaczne, którego znaczenie jest wypadkową takich cech ) Kazimierz Subieta- Słownik terminów z zakresu obiektowości · metajęzyk (pojęcia, terminologia ) do mówienia o danych, systemach baz danych i przetwarzaniu · sposób rozumienia organizacji danych · języki opisu i przetwarzania danych, diagramy struktur danych, języki zapytań · ogólne założenia dotyczące architektury systemu bazy danych · ograniczenia, ideologie lub teorie matematyczne dotyczące struktur danych i dostępu do danych Model danych jako architektura systemów baz danych; obejmuje · język definicji danych · język operowania danymi · więzy spójności i integralności danych · jest odwzorowaniem istniejącej lub projektowanej struktury zbiorów informacji dla konkretnego systemu informatycznego · zastosowany model danych w istotny sposób wpływa na przebieg projektu informatycznego oraz jego efekt końcowy – system informatyczny oparty na bazie danych 3 Wykład I Modele baz danych  prosty ( system plików )  relacyjny ( obecnie najczęściej spotykany )  struktury danych są relacjami w sensie matematycznym ( reprezentacja tabel )  przetwarzanie danych odbywa się w języku wysokiego poziomu ( deklaratywny język SQL )  relacyjno – obiektowy  obiektowy  semistrukturalny Baza danych  spójny zestaw danych i metadanych zbudowany w oparciu o model danych, na którym można wykonywać określone operacje ( aspekt składniowy i operacyjny )  reprezentuje pewien fragment świata rzeczywistego ( aspekt semantyczny )  jest projektowana, tworzona i utrzymywana z punktu widzenia przydatności dla określonych zastosowań i grupy

Recently converted files (publicly available):