• Document: Smärta, trötthet och utmattning vad har de gemensamt?
  • Size: 422.12 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 10:08:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Smärta, trötthet och utmattning – vad har de gemensamt? Indre Bileviciute-Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, ME/CFS-rehabilitering, Danderyds sjukhus AB 2015-05-21 Upplägg – Långvarig smärta - fibromyalgi – Stressrelaterat utmattningssyndrom – Myalgisk encefalomyelit/ Kroniskt trötthetssyndrom ME/CFS – Gemensamma mekanismer – Behandling och rehabilitering Fibromyalgi (FM) (M79.7) – Fibromyalgi – ett komplext smärttillstånd, diagnostiseras utifrån ACR- 90 kriterier och smärtanalys – Diagnosen är etablerad internationellt sedan 90-talet – Prevalens 2-4% – Kraftig kvinnlig dominans, förekommer även hos unga personer – Hos många börjar med lokalt smärttillstånd som går över till generaliserat sådant – Hos en del patienter (ca 20%) börjar som generaliserat smärttillstånd efter infektion eller psykisk påfrestning – Patienter har påverkad med fortfarande relativt bra aktivitetsnivå (t ex promenerar, tränar, jobbar hel/deltid) 3 Smärtrelaterade symtom vid fibromyalgi - Sömstörningar - Affektiva symtom: - nedstämdhet - ångest - Kognitiv svikt - Störningar i känsel/domningar - Yrsel - Tinnitus - Subjektiv synförändring 4 Utmattningssyndrom eller Stressrelaterad psykisk ohälsa (F43.8A) – Diagnosen etablerades i Sverige 2003 via Socialstyrelsen – Fysiska och psykiska utmattningssymtom relaterade till stressfaktorer sedan minst 2 veckor tillbaka – Påtaglig brist på psykisk energi med förläng återhämtning – Minst 4 av följande symtom: – Kognitiva svårigheter – Stresskänslighet – Känslomässig labilitet eller irritabilitet – Sömnstörningar – Trötthet – Autonoma fysiska symtom (ökad ljudkänslighet, hjärtklappningar, yrsel, värk) – Symtom påverkar och nedsätter funktion och aktivitet (pat går i väggen) 5 Myalgisk encefalomyelit/ Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) (G93.3) – Prevalensen varierar mellan 0.1-0.6% enligt Kanadakriterier – Högre prevalens (2.6%) om Fukudakriterier/CDC används – Personer drabbas oftast i åldern mellan 20-40 år med kvinnlig dominans, cirka 6:1 – ME/CFS förekommer också hos barn och ungdomar, där sambandet med insjuknande i akut infektionssjukdom ofta är tydligt, särskilt körtelfeber (EBV). Prognos förefaller bättre för barn. 6 Myalgisk encefalomyelit/ Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) – ME/CFS (myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome), oförklarlig trötthet med en rad symptom (=syndrom) – Kännetecknas av långvarig trötthet (> 6 månader), ansträngningsutlöst försämring (post-exertional malaise), sömnsvårigheter, kognitiva svårigheter, långvarig smärta, autonomisk, endokrin och immundysfunktion. – Vissa sjukdomstillstånd utesluter ME/CFS (GAD, obehandlad sömnapné, axell-II problematik, obehandlad somatisk sjukdom) Myalgisk encefalomyelit/ Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) – Tillstånd som kan finnas vid FM och ME/CFS: fibromyalgi, rastlösa ben, EDS (Ehlers-Danlos syndrom), TMD (Tempomandibular Joint Dysfunction), IBS (Irritable Bowel Syndrome), allergier, prostatit, interstitial cystit, överaktiv urinblåsa, ortostatisk intolerans. – Behandlad utmattningssyndrom dock utan resultat kan finnas som samsjuklighet vid FM och ME/CFS – För att få diagnos ME/CFS krävs en uttalad nedsättning av funktion och aktivitet i jämförelse innan insjuknandet – Oberoende instans Institute of Medicine (IOM) i USA har granskat befintliga forskningspublikationer och kommit fram till förslag om ett nytt namn SEID (Systemic exertion intolerance disease) då namnet ME/CFS är missvisande. Man kommer att föreslå diagnostik kit. Man minskar på exkluderande tillstånd. Ändringar kommer dock att ta tid i anspråk. 9 Gemensamma mekanismer bakom långvarig smärta, stress och trötthet. Klinisk bild – Dysfunktion i stressregleringssystemet (Hypothalamus-pituitary-adrenal axis) – Dysfunktion i autonoma nervsystemet (hjärtreglering, tarmmobilitet, yrsel, intolerans mot värme/kyla) – Dysfunktion i högre hjärnfunktioner (minnes- och koncentrationssvårigheter, simultaneous kapacitet) – Dysfunktion i perception och intryck (smärta, ömhet, ljud- och ljuskänslighet) – Bristande reglering av emotioner (ångest/oro eller svårigheter att beskriva sina känslor) – Dysfunktion i sömnregleringsfunktioner (insomnia, rastlösa ben, uppvaknandet) – Immunologisk dysfunktion (infektionskänslighet, ont i halsen, ömma lymfkörtlar) – Uteslutningsdiagnos, diagnostiska inga markörer, obehandlad somatisk sjukdom utesluter diagnosen Modell för insjuknandet i ME/CFS. Predisponerande faktorer och sjukdomar, t.ex. långvarig stre

Recently converted files (publicly available):