• Document: PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY
  • Size: 9.63 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 11:16:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY Odra – Vistula Flood Management Project PODRĘCZNIK OPERACYJNY PROJEKTU Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły Wrocław 2015 1 Podręcznik Operacyjny Projektu Pożyczka Banku Światowego Nr 8524 POL Rzeczypospolita Polska Republic of Poland BKP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły al. Jaworowa 9-11, Wrocław, Polska PCU Odra Vistula Flood Management roject P Coordination Unit al. Jaworowa 9-11, Wrocław, Poland Podręcznik Operacyjny Projektu został zatwierdzony przez Komitet Sterujący Projektu 28 października 2015 r. Project Operations Manual was approved by the Project Steering Committee on October 28, 2015 Podręcznik Operacyjny Projektu został zatwierdzony przez Bank Światowy 26 października 2015 r. Project Operations Manual was approved by the World Bank on October 26, 2015 Podręcznik Operacyjny Projektu 3 4 Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły Odra – Vistula Flood Management Project Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) jest już trzecim realizowanym w Polsce po powodzi z 1997 roku projektem działań przeciwpowodziowych, wdrażanych przy wsparciu międzynarodowych instytucji finansujących. Został przygotowany w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, jako jego kontynuacja dla dorzecza Odry poszerzona o działania w dorzeczu Wisły. Ma on na celu dalszą poprawę ochrony przed powodzią w dorzeczu Odry, ze szczególnym uwzględnieniem środkowego i dolnego jej odcinka oraz dorzecza Nysy Kłodzkiej, a doświadczenia wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO) mają zostać wykorzystane do przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w dorzeczu Górnej Wisły, z rozpoczynanymi kompleksowymi działaniami inwestycyjnymi ochrony przed powodzią Sandomierza i Tarnobrzega. Wraz z rozbudową i modernizacją infrastruktury hydrotechnicznej w wyniku realizacji Projektu nastąpić ma również wzmocnienie instytucjonalne służb odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, przede wszystkim poprzez rozwój metod i systemu prognozowania zjawisk i zdarzeń sprzyjających powstawaniu zagrożeń powodziowych. Prace nad Projektem ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły zostały rozpoczęte w  2013  r. Zaangażowani w nie byli przedstawiciele Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, konsultanci Biura Koordynacji Projektu OPDO oraz dodatkowo zatrudnieni przez te instytucje specjaliści i eksperci. Wiodącą rolę w przygotowaniu koncepcji Projektu i niezbędnej dokumentacji odegrali pracownicy Banku Światowego: Guy Alaerts oraz Winston H. Yu. Ich wiedza i doświadczenie w przygotowaniu i realizacji dużych projektów w gospodarce wodnej finansowanych ze środków Banku Światowego pozwoliły na sprawne i skuteczne przeprowadzenie prac przygotowawczych w bardzo krótkim okresie czasu, jak na skalę i złożoność planowanych zamierzeń, a w efekcie finalnym, doprowadziło to do podpisania umowy pożyczki pomiędzy Bankiem Światowym i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 10 września 2015 r. Jest to jednak również efekt wytężonej pracy dużego zespołu specjalistów krajowych, jak  i  międzynarodowych, w wyniku której zostały przygotowane opisy poszczególnych komponentów, analizy finansowe, jak i niezbędne dokumenty poprzedzające uruchomienie Projektu finansowanego ze środków Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy. Kluczową rolę w sfinalizowaniu Projektu miało zaangażowanie Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Warunkiem uruchomienia Projektu OPDOW było również przygotowanie Podręcznika Operacyjnego Projektu. Został on opracowany w 2015 r. przez Biuro Koordynacji Projektu, jako końcowy etap przygotowania Projektu do uruchomienia. Końcowa wersja robocza Podręcznika została zweryfikowana przez specjalistów Banku Światowego. Projekt dokumentu został skonsultowany w ramach prac Komitetu Roboczego Projektu OPDO, a jego członkowie wnieśli szereg uwag i poprawek. Tak przygotowany projekt uzyskał w dniu 26 października 2015 r. akceptację Banku Światowego, a  następnie akceptację Komitetu Sterującego Projektu OPDOW w dniu 28 października 2015 r. Dla  zachowania spójności Podręcznika z istniejącymi już wcześniej dokumentami Projektu (Umową pożyczki, Protokołem z negocjacji, Dokumentem Oceny Projektu (PAD), Planem Realizacji Zamówień (PP), Ramowym Planem Zarządzania Środowiskiem i Sprawami Społecznymi (ESMF), Ramowym Planem Pozys

Recently converted files (publicly available):