• Document: MODEL KLASYCZNY A MODEL KEYNESOWSKI
 • Size: 77.81 KB
 • Uploaded: 2019-01-13 15:25:37
 • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Temat 5: MODEL KLASYCZNY A MODEL KEYNESOWSKI W poprzednich tematach zakładaliśmy stałość cen w gospodarce oraz istnienie rezerw czynników wytwórczych (prezentowaliśmy ujęcie keynesowskie). Obecnie uchylimy to załoŜenie. Przejdziemy od skrajnego modelu keynesowskiego do równie skrajnego modelu przeciwstawnego — modelu klasycznego. Poziom cen przeciętna cena wszystkich dóbr wytwarza- nych w gospodarce. Nominalna podaŜ pieniądza Realna podaŜ pieniądza = —————————————— Poziom cen 1/10 MAKROEKONOMICZNA KRZYWA POPYTU Makroekonomiczna krzywa popytu globalnego (MDS – macroeconomic demand schedule lub AD – aggregate demand) opisuje róŜne kombinacje poziomu cen oraz dochodu realnego (produkcji), przy których rynek dóbr oraz rynek pieniądza znajdują się w równowadze. Makroekonomiczną krzywą popytu globalnego wyprowadza- my bezpośrednio z modelu IS–LM. LM1 ~ P1 1. ZałóŜmy, Ŝe poziom cen jest równy Rn P0 . 2. Przy cenach P0 znamy wielkość real- LM0 ~ P0 nej podaŜy pieniądza, a co za tym E1 idzie – połoŜenie krzywej LM. R1 3. Dochód zapewniający równowagę na rynku dóbr i pieniądza wynosi Y0 E0 (przy cenach P0). R0 4. Na dolnym rysunku zaznaczamy punkt E0, któremu odpowiada po- ziom cen P0 i dochód Y0, a co za tym IS idzie – równowaga na rynku dóbr i pieniądza. 5. ZałóŜmy, Ŝe ceny wzrosły do pozio- Y1 Y0 Dochód mu P1. P (produkcja) 6. Wzrost cen spowodował zmniejsze- nie realnej podaŜy pieniądza. Krzy- wa LM przesunęła się w lewo do po- łoŜenia LM1. 7. Analogicznie jak poprzednio, na dol- E1 nym rysunku zaznaczamy punkt E1, P1 któremu odpowiada poziom cen P1 i dochód Y1, a co za tym idzie – rów- nowaga na rynku dóbr i pieniądza. E0 8. Powtarzając ten zabieg dla wielu P0 poziomów cen otrzymamy szereg punktów na dolnym rysunku (takich AD jak E0 lub E1), które po połączeniu utworzą makroekonomiczną krzywą Y1 Y0 Dochód popytu globalnego. (produkcja) 2/10 PRZESUNIĘCIA KRZYWEJ POPYTU GLOBALNEGO Restrykcyjna polityka pienięŜna lub fiskalna: Spadek popytu globalnego. Krzywa AD przesuwa się w lewo (AD0 AD1). Ekspansyjna polityka pienięŜna lub fiskalna: Wzrost popytu globalnego. Krzywa AD przesuwa się w prawo (AD0 AD2). Poziom cen (P) AD2 AD0 AD1 Dochód (produkcja) Czynniki przesuwające krzywą LM lub IS w prawo zwiększają popyt globalny. Czynniki przesuwające krzywą LM lub IS w lewo zmniejszają popyt globalny. 3/10 MODEL KLASYCZNY A MODEL KEYNESOWSKI MODEL KLASYCZNY MODEL KEYNESOWSKI 1. Okres analizy Długi Krótki 2. Ceny i płace Giętkie Sztywne 3. Wykorzystanie czynników produkcji Pełne Niepełne 4. Krzywa globalnej podaŜy (AS – aggregate supply) P P AS P* AS Y* Produkcja (Y) Produkcja (Y) W modelu klasycznym produkcja W modelu keynesowskim ceny są jest na poziomie produkcji poten- sztywne. Bez względu na wielkość cjalnej (Y*), zapewniającej pełne produkcji poziom cen w gospo- wykorzystanie czynników produk- darce je

Recently converted files (publicly available):