• Document: Dylematy etyczne pracowników socjalnych Pod redakcją Marty Sokołowskiej
  • Size: 1.43 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 06:20:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Dylematy etyczne pracowników socjalnych Pod redakcją Marty Sokołowskiej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dylematy etyczne pracowników socjalnych Pod redakcją Marty Sokołowskiej Warszawa 2013 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ra- mach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Pro- gram Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Eu- ropejskiego Funduszu Społecznego. Redakcja: Marta Sokołowska Recenzent: dr Joanna Staręga-Piasek Korekta: Marcin Teodorczyk © Copyright by Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013 ISBN 978-83-61638-83-4 Wydanie I Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Tel.: 22  237 00 00, Faks: 22  237 00 99 Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane z podaniem źródła Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Skład: www.transdruk.pl 3 Spis treści Wstęp ....................................................................................................................................... 4 Dylematy etyczne – różne spojrzenie................................................................................... 5 O relacji pomagania w pracy socjalnej.................................................................................... 5 Relacja pomocy............................................................................................................... 5 Klient – pracownik socjalny, czyli o perspektywie partnerstwa w pracy socjalnej i jego . etycznym komponencie................................................................................................. 8 Relacja w pracy socjalnej.............................................................................................. 10 Źródła i rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej oraz możliwości ich rozwiązywania...................................................................................................................... 16 Istota dylematu etycznego w pracy socjalnej........................................................................ 16 Źródła i rodzaje dylematów etycznych......................................................................... 18 Typologia dylematów etycznych w pracy socjalnej...................................................... 24 Rozwiązywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej............................................. 33 O dylematach etycznych w pracy z ludźmi......................................................................... 47 Wstęp ...........................................................................................................................................47 Czym w praktyce jest dylemat?..................................................................................... 49 Autoteliczne podejmowanie dylematu........................................................................ 51 Im mniej..., tym więcej.................................................................................................. 59 Władać, czy współpracować......................................................................................... 64 Ludzie są różni.............................................................................................................. 76 Opisy dylematów etycznych i ich interpretacja................................................................. 79 Doświadczenia polskich pracowników socjalnych (Magdalena Adamczyk, Monika Grzęda, Wojciech Kulawiak, Magdalena Netter, Justyna Piątek, Anna Sobczak, Jadwiga Życka)...... 79 1. Przykład pierwszy..................................................................................................... 79 2. Przykład drugi........................................................................................................... 85 3. Przykład trzeci........................................................................................................... 92 4. Przykład czwarty....................................................................................................... 96 5. Przykład piąty........................................................................................................... 98 6. Przykład szósty.......................................................................................................104 7. Przykład siódmy.....................................................................................................105 8. Przykład ósmy................................................................................................

Recently converted files (publicly available):