• Document: ÖVERGIVNA BÅTAR. 2. Båt på land. 3.Båt på land VAD ÄR DET SOM GÄLLER? Drivande, sjunken eller på strand. Ägaren okänd. Ägaren känd
  • Size: 447.62 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 13:34:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ÖVERGIVNA BÅTAR VAD ÄR DET SOM GÄLLER? Svensk lag reglerar hanteringen av övergivna båtar enligt rådande förhållanden. Här visas en kortfattad översikt. Fullständig information finns hos Båthistoriska Riksförbundet på www.bhrf.se 1. Båt i sjön – Drivande, sjunken eller på strand Var? Saltsjön Insjö Kategori Sjöfynd Hittegods Åtgärd Anmälan till tull eller Anmälan till Polis. kustbevakning. Skall Tillfaller anmälaren utannonseras. Tillfaller efter viss tid. anmälaren efter viss tid. Lag Fyndlagstiftningen Fyndlagstift- 1918:163 ningen 1938:121 2. Båt på land – Ägaren okänd Var? Marina/Båtklubb/Övrigt Kategori Hittegods Åtgärd Anmälan till Polis. Tillfaller anmälaren efter viss tid. Lag Fyndlagstiftningen 1938:121 3.Båt Båt på land – Ägaren känd Var? Marina/ Båtklubb Marina/ Båtklubb ILLUSTRATION: GÖRAN DURGÉ Avtal1 Ja Nej Kategori Rätten att sälja saker Handräckning som inte har hämtats. Åtgärd Försäljning2 Ansökan om handräckning hos kronofogden.3 Lag Konsumenttjänstlagen Handräckningslagen 50 § till lagen (1985:982) 13 § (UB 3:4) 1) Ja = Avtal med båtägaren finns men har upphört 3) Nej = Avtal med båtägaren saknas § Kronofogden kan förordna om försäljning av egendom som svaranden inte tar hand om. 2) Försäljning på offentlig auktion kan genomföras efter att: § För uttryckligen pantsatta föremål kan kronofogden i beslutet ange • förvaringstiden har utlöpt att betalning ska utgå ur föremålet, dvs för en båt att den ska • båtägaren har anmanats hämta sin båt inom en tid av säljas och betalning tas ur köpeskillingen. minst tre månader, och att den tiden har förflutit. § Klubb/varv som har retentionsrätt enligt näringsidkarlagen kan Överskott efter täckning av klubbens/varvets fordringar ska åberopa denna får att få båten såld. redovisas till båtägaren. FLYTTNING OCH FÖRSÄLJNING AV ÖVERGIVNA BÅTAR D ENNA REDOGÖRELSE HAR STÄLLTS SAMMAN TILL FÖRMÅN FÖR GAMLA BÅTAR SOM FÖRFARS PÅ MÅNGA BÅTVARV. M ÅNGA HAR INTRESSE ATT BLI AV MED OBJEKTEN , ANDRA ÖNSKAR ATT TA HAND OM DEM . D ESSA MÖJLIGHETER KAN KOMMA IFRÅGA : 1. K ATEGORIER erfordras att förvaringstiden har utlöpt (det är alltså viktigt att Det rör sig dels om upphittade föremål utan känd ägare, dels avtalet anger förvaringstidens slut och inte tillåter avtalet att om ”felparkerade” båtar utan avtalsförhållande till markägaren löpa vidare), att båtägaren därefter har anmanats hämta sin men slutligen och framför allt om båtar tillhöriga uppläggare båt inom en tid av minst tre månader, och att den tiden har med avtal som inte hör av sig och lämnar sina båtar kvar. De förflutit. Försäljningen får ske under hand eller efter under- flesta objekten finns på land, men en del kan finnas i sjön. rättelse till båtägaren på offentlig auktion, och eventuellt över- skott efter täckning av klubbens/ varvets fordringar ska redo- 2. F YND visas till båtägaren. Båtar som hittas drivande, sjunkna eller på strand faller under Som nämnts ifråga om SXK:s praxis kan även vanlig fyndlagstiftningen. Hittas de i ”saltsjön” eller vatten med seg- handräckning användas, och det är en mer tveklös väg för att lingsbar förbindelse med saltsjön ska de egentligen behandlas få bort en båt. Även här krävs att avtalet visas ha upphört. enligt sjöfyndslagen (1918:163), annars enligt hittegodslagen Ansökan ska avse betalningsföreläggande i förening med hand- (1938:121); dessutom har polisen fått för sig att båtar som på räckning enligt handräckningslagen 13 §, och förvararens betal- något sätt är förtöjda inte ska ses som ”övergivna” och därmed ningskrav ska vara angivna i

Recently converted files (publicly available):