• Document: Ressurshefte om argumenterende skriving
  • Size: 1003.46 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 11:02:17
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Ressurshefte om argumenterende skriving Ressursheftet er ment som en veiledning til lærere for å videreutvikle undervisningen i argumenterende skriving. Her finnes også oppgaver som lærerne kan ta med direkte ut i klasserommet. Hva er argumenterende skriving? Hva trenger elever å vite om argumenterende skriving? Argumenterende tekster har til hensikt å For å skrive gode argumenterende tekster, trenger påvirke eller overbevise leseren om noe. elevene god kunnskap om emnet de skal skrive om. I Ofte argumenterer vi bare for vårt eget tillegg må elevene ha kunnskap om tekststruktur og syn, vi presenterer argumenter bare for språkføring i en argumenterende tekst. De trenger én side av saken, men en kunnskap om hvordan språkbruk og oppbygging av argumenterende tekst kan bli enda mer teksten bidrar til å overbevise leseren. Elevene trenger å troverdig hvis vi viser fram både for- og utvikle en forståelse for at de språklige valgene de tar motargumenter. Dette ressursheftet bestemmes av formål og mottaker for teksten. viser hvordan vi kan drive opplæring i denne formen for argumenterende skriving på ungdomstrinnet. Kompetansemål i norsk etter 10. trinn: Eleven skal kunne  skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder  skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium  gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på. Kompetansemål i norsk etter vg1 og vg2 Elevene skal kunne  gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål  tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv ~ Eksplisitt skriveopplæring gir aktiv læring hhhlælæringlæring~ Språkbasert undervisning: Å bruke språket som meningsskapende verktøy Å utvikle seg faglig handler om å uttrykke seg på en språklig relevant måte innenfor de ulike fagene. I Kunnskapsløftet er skriving definert som én av fem grunnleggende ferdigheter som er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv (LK06, 2014) For første gang i norsk skolehistorie var det slått fast at det å forstå, lære og utøve et fag ikke kan ses uavhengig av det å skape mening med språket […]. Reformen innebærer et gjennomslag for at fagenes grunnleggende mål er at elevene settes i stand til å utøve fagrelevant skriving, lesing og muntlighet.” (Kjell Lars Berge, 2005) Gjennom synlig og eksplisitt undervisning i fagenes språk og sjangrer, forbedres elevenes muligheter for utvikling og læring. Ved at læreren er tett på elevene gjennom hele skriveprosessen, fra førskrivefasen til sluttføringen av teksten, får elevene hjelp til å forstå hvordan tekstene er bygd opp og hvordan de selv kan konstruere disse tekstene. Dette ressursheftet viser hvordan læreren kan gå fram for å gi elevene eksplisitt skriveopplæring ved å bygge stillaser for elevenes skriving. Stillasbyggingen består i å gi elevene tekstlige forbilder og eksempler, de får modellert ulike støttestrukturer som skriverammer og tekstbinderarkiv og de får hjelp til å bygge ut enkle setninger til mer komplekse setningsstrukturer. Gjennom hele skriveprosessen foregår det en kontinuerlig samtale om tekst og skriving, noe som er med på å utvikle elevenes metaspråk – et språk til å samtale om tekster. I enhver skrivesituasjon har elevene ulike behov for støtte og utfordring. Dette skriveopplegget stiller høye krav og forventninger til alle elevenes prestasjoner. Den tilpassede opplæringen ligger i at elevene får støtte og veiledning gjennom hele skriveprosessen slik at de mestrer mer enn de ville ha gjort uten denne støtten. For eksempel vil noen elever på ungdomstrinnet ha stor nytte av skriverammer som hjelp til å se for seg oppbygging av teksten, mens andre elever er kommet så langt i skriveutviklingen at de ikke lenger trenger denne formen for støtte.

Recently converted files (publicly available):