• Document: Oskriven exklusiv bolagsstämmokompetens
  • Size: 552.87 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 09:30:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Juridiska Institutionen Juristprogrammet Examensarbete, 30 högskolepoäng HT 2011 Oskriven exklusiv bolagsstämmokompetens ʹ !"#$%&'()(*+,#("(-./ Författare: Jonas Öqvist H andledare: Rolf Skog Ä mne: Bolagsrätt Innehållsförteckning A bstract................................................................................................................................. 4# För kortningar ....................................................................................................................... 5# 1# Inledning ....................................................................................................................... 6# 1.1# Bakgrund .................................................................................................................... 6# 1.2# Syfte ........................................................................................................................... 6# 1.3# Metod och material ..................................................................................................... 6# 1.4# Avgränsning ................................................................................................................ 8# 1.5# Disposition .................................................................................................................. 9# 2# Terminologi ................................................................................................................. 10# 3# Problemet .................................................................................................................... 11# 4# K omparativ utblick..................................................................................................... 13# 4.1# Norden ...................................................................................................................... 13# 4.2# Tyskland ................................................................................................................... 15# 4.3# Frankrike................................................................................................................... 18# 4.4# Storbritannien ........................................................................................................... 19# 4.5# Förenta staterna ......................................................................................................... 21# 5# A nalys: Osk riven exklusiv bolagsstämmokompetens i svensk rätt ........................... 23# 5.1# Den traditionella argumentationslinjen: Extraordinära förvaltningsåtgärder ............... 23# 5.1.1# Vad skulle en oskriven skyldighet för styrelsen att förelägga stämman extraordinära förvaltningsåtgärder innebära? .................................................. 23# 5.1.2# Vilken funktion fyller ett krav på stämmobehandling av extraordinära förvaltningsåtgärder? ........................................................................................ 26# 5.1.3# Existerar det en oskriven skyldighet att underställa stämman extraordinära förvaltningsåtgärder? ................................................................. 28# 2 5.2# Den andra argumentationslinjen: Analog tolkning av bolagsstämmans legala exklusiva kompetens ..................................................................................................... 33# 5.2.1# Vad skulle analog tolkning av stämmans exklusiva kompetens innebära? .......... 33# 5.2.2# Vilken funktion fyller analog tolkning av exklusiv stämmokompetens? ............... 35# 5.2.3# Kan exklusiv stämmokompetens tillämpas analogt? ........................................... 37# 6# Diskussion de lege ferenda: L agreglering av k rav på stämmobehandling? ............. 38# 6.1# Är en bestämmelse i lag en lämplig lösning? ............................................................. 38# 6.2# Bestämmelsens innehåll ............................................................................................ 40# 6.2.1# Förslag 1: Styrelsens legala kompetens innefattar uttryckligen samtliga förvaltningsåtgärder.......................................................................................... 40# 6.2.2# Förslag 2: En gräns för stämmobehandling anges i lag ..................................... 41# 7# Sammanfattande slutsatser ........................................................................................ 43# K äll- och litteraturförteckning ........................................................................................... 44#

Recently converted files (publicly available):