• Document: VAASA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS
  • Size: 22.56 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 14:19:00
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

VAASA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 2010 Vaasan kaupunkisuunnittelu VAASAN KAUPUNKI - KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS VAASAN KAUPUNKI KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU 1 VAASAN KAUPUNKI - KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 2 VAASAN KAUPUNKI - KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS ESIPUHE Tämä kulttuuriympäristöselvitys on tehty osana Vaasan kaupungin yleiskaava 2030 - työtä. Kulttuuri- ympäristöselvitys pyrkii tuomaan esille kaupungin rakennetun ympäristön ajallista kerroksellisuutta, sen mittakaavallista ja tilallista kehittymistä sekä omaleimaisuutta. Tavoitteena on ollut koota yhteen riittävä tietopohja ympäristön arvottamiselle ja määräysten antamiselle yleiskaavassa. Toisaalta työn tavoitteena on tukea yksityiskohtaista kaavoitusta sekä rakennetun ympäristön vaalimista. Selvitys perustuu lähinnä olemassa olevaan inventointiaineistoon. Siinä esitetään kootusti valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti arvokkaita alueita sekä rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Työssä selvitetään kaupunkirakenteen kehitystä, rakennettujen alueiden kaupunkikuvallisia ominaispiirteitä sekä analysoidaan niitä kaupunkikuvan yleissuunnittelun näkökulmasta. Tämän poh- jalta annetaan toimenpidesuosituksia ja esitykset yleiskaavallisille merkinnöille, joilla ohjataan aluei- den säilyttämis- ja muutosprosesseja eri kaavatasoilla ja viranomaistyössä. Työ on laadittu vv. 2007-2010. Työtä ovat kaupunkisuunnittelussa ohjanneet projektipäällikkö, arkki- tehti Marketta Kujala sekä kaavoitusarkkitehti Harri Nieminen. Pääosan kuvista ja historiallisten kart- tojen muokkauksesta on laatinut arkkitehti Esko Aromaa. Arkkitehtiylioppilas Anna Blomqvist on laatinut asuinaluekuvaukset. Tekstin muokkaamisesta vastaa Marketta Kujala. Raportin taitosta ja saattamisesta painokelpoiseen muotoon vastaa kaava-assistentti Leena Kaijasilta. Eri aikoina työhön on osallistunut seuraavia asiantuntijoita eri tahoilta: Kaavoitusinsinööri Ann Holm Kaupunkisuunnittelu Maisema-arkkitehti Christine Bonn Kaupunkisuunnittelu Arkkitehti Timo Viitala Vaasan Talotoimi Tutkija Tuija Mikkonen Museovirasto/Vaasan alueosasto Arkkitehti Maria Kurten Museovirasto/Vaasan alueyksikkö Rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila Vaasan rakennusvalvonta Intendentti Tuula Airola Pohjanmaan museo Maakuntamuseotutkija Kaj Höglund Pohjanmaan museo Maakunta-arkeologi Pentti Risla Pohjanmaan museo Rakennustutkija Anne Majaneva-Virkola Pohjanmaan museo Arkkitehti Eva Sund-Knuuttila Länsi-Suomen ympäristökeskus Arkkitehtiylioppilas Senni Sorri Kaupunkisuunnittelu Kiitämme kaikkia työhön osallistuneita. Vaasassa 31.12.2010 Projektipäällikkö Marketta Kujala Kaavoitusarkkitehti Harri Nieminen 3 VAASAN KAUPUNKI - KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE ............................................................................................................. 3 1. JOHDANTO ........................................................................................ 5 2. LÄHTÖKOHDAT ............................................................................... 6 2.1 Maankohoamisilmiö kaupungin määrittäjänä ................................. 6 2.2 Pohjanmaan synty ja kaupungin perustaminen ............................... 8 2.3 Hallinnollisen alueen muutokset ........................................................ 10 3. KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITYS ............................................ 12 3.1 Asemakaavoitetun alueen laajentuminen ......................................... 12 3.2 Keskustan kaupunkikuva ja muutokset ............................................ 15 3.3 Asuntoalueiden kehitys ....................................................................... 25 3.3.1 Palosaari ......................................................... ...................................... 25 3.3.2 Vaskiluoto .............................................................................................. 30 3.3.3 Västervik ................................................................ .............................. 35 3.3.4 Gerby ................................................................................

Recently converted files (publicly available):