• Document: NS-9416 Standarden som forsvant?
  • Size: 5.18 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 18:22:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

NS-9416 – Standarden som forsvant? Henrik Rye Jakobsen TEKSET 2016, 2. februar 2016 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Akvakulturloven § 10 Miljønormen Akvakultur skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte. Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Historikk Forekomst av rømt smolt og postsmolt Flere studier har lenge vist forekomst av rømt smolt og postsmolt i elver Eksempel fra Salvassdraget: – 29% og 19% av rømt oppdrettslaks i 2004 og 2005 rømt som smolt eller postsmolt ”Spredning i tilbakeberegnet lengde ved rømming tyder på at de kommer fra flere ulike rømmingstilfeller, og ikke fra én stor rømming” (s. 11). Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Dagens regulering Akvakulturdriftsforskriften § 5. Generelle krav til forsvarlig drift: «Driften skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig». § 37. Plikt til å forebygge og begrense rømming, 3. ledd: «Landbasert akvakulturanlegg skal ha egnet innretning for å hindre at fisk rømmer gjennom avløpet eller på annen måte. Innretningen skal minimum bestå av en dobbel sikring eller annen likeverdig rømmingssikring…» § 39. Gjenfangst etter rømt fisk: «Det skal straks foretas gjenfangst av fisk som er rømt». Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Historikk Tiltak • Settefiskoffensiven i 2007 og kontrolloffensiven i 2012/2013 – Fulgt opp på en god måte av næringen, bl.a. med innføring av dobbeltsikring • Men det ble også funnet at enkelte hadde: – Dårlig fundamentering på kar – Utfordringer knyttet til dimensjonering av områdesikring – Manglende fastmontering av primærsikring og manglende sekundærsikring – Fisk i avløpskum og i trommelfilter Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Historikk Fortsatt forekommer det smoltrømming Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Historikk El-fiske i elver nær settefiskanlegg på Vestlandet 2015 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no NS-9416:2013 Landbasert akvakulturanlegg for fisk Publisert 1. januar 2013 og sammenstilt av en komité bestående av næring, forvaltning, leverandører og interesseorganisasjoner. «Formålt med standard er å redusere risikoen for rømming av fisk fra landbaserte akvakulturanlegg». Utviklet i hovedsak med tanke på prosjektering, bygging og drift av nye akvakulturanlegg, og skal sørge for at anlegg er rømningssikkert i alt fra fundamentering til levering av fisk i brønnbåt/bil. Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no NS-9416:2013 Vesentlige krav Standarden stiller krav til blant annet: – Risikovurdering – Prosjektering – Fundament – Komponenter som er relevant for rømming og rømningsfare – Utførelse, montering og dokumentasjon – Krav til drift, ettersyn, vedlikehold og endring Standarden omfatter alle typer landbaserte anlegg for fisk, ikke bare settefisk av laks og regnbueørret. Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Er NS-9416 den glemte standarden?! Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Forskriftsfesting av NS-9416 Fiskeridirektoratet jobber etter bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet med forslag til forskriftsfesting av NS-9416. Intensjonen med forskriftsforslaget er at denne skal gå i takt med øvrige forskrifter og standarder ved prosjektering og tilstandsanalyse av bygg og konstruksjoner. Forskriften vil bli gjeldende for både nye og eksisterende akvakulturanlegg på land for fisk. • Innfasingsordning for eksisterende anlegg. Vil kreve en tilstandsanalyse av alle anlegg i drift Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Forskriftsfesting av NS-9416 Fiskeridirektoratet vil utarbeide retningslinjer for tilstandsfastsettelse som sier hvordan tilstanden skal: - Registreres - Dokumenteres - Vurderes - Rapporteres Utgangspunktet er NS 3424:2012 - Tilstandsanalyse av byggverk. Innhold og gjennomføring. - Tilstandsgrad og konsekvensgrad - Overordnet tilstandsklasse - Referansenivå - Akseptnivå - Gjenværende brukstid Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Skisse til ordning Nye anlegg Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Skisse til ordning Eksisterende anlegg Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Skisse til ordning Livet i havet – v

Recently converted files (publicly available):