• Document: Åbningsreplik
  • Size: 8.42 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 08:34:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Forord/ Åbningsreplik Endnu engang ser et årsskrift dagens lys, og der er grund til at sige tak til alle, der har bidraget hertil. En tak til Bernd Engelbrecht, der har givet opsætningen et journalistisk check, og til Herbert Alsen, der fortsat trykker hæftet for os. Sidste år slettede vi dem, der i de forudgående fem år ikke havde betalt. Det gør vi også i år. Fortsat er 5€/ 40 dkr. et beskedent beløb for at være med i kredsen omkring Duborg-Samfundet. Skolen nærmer sig sin 100 års dag, og vi i Duborg-Samfundets arbejdsudvalg overvejer, hvordan vi kan være med til at markere dette. 2020 bliver markeret ved utallige arrangementer, og et skolejubilæum bliver en mindre begivenhed i den store sammenhæng, men dog er folkeafstemningen og grænsedragningen direkte årsag til etableringen af Dansk Skoleforening og danske skoler. Har du eller får du ideer hertil, så send eller mail dem venligst til os. Atter i år er der bidrag fra tidligere elever. Svend Kjems beskriver skolegang under krigen. Dette mørke kapitel i Tysklands historie spejles også i Harald Dirks´ bidrag, mens de to sidste indlæg er i en lysere tone med aktuelle oplevel- ser og erfaringer. I rubrikken ”set og sket” kan man se, hvor meget tidligere Duborg-elever fylder i dagens Sydslesvig. Duborg-Skolen har fortjent sin ombygning og renovering, men med beklagelse må man konstatere, at arbejdet trækker ud, mens vi nærmer os 2020. En gammel Duborg-elev Holger Schreiber har grundlagt en facebook-gruppe om feriebørn... og han tager dermed et vigtigt emne op. Vi kan kun opfordre alle, der har en historie at fortælle, om at kontakte ham. Hans facebook-grup- pe hedder ”flensborg feriebørn” og svaret på spørgsmål om medlemsskab er ”1919”. Det giver adgang til alt materiale, og man kan direkte deltage og kom- mentere. Rigtig mange sydslesvigske børn og unge har i årenes løb haft stor glæde af deres feriehjem og ferieværterne og deres børn. Det er kontakter, der ofte holder hele livet og giver en ægte samhørighed med danske i Danmark. Vi fra arbejdsudvalget ønsker god fornøjelse med læsningen. Erik Jensen, fmd. for arbejdsudvalget 1 Beretning for skoleåret 2017-18 Af rektor Ebbe Benedikt Rasmussen Om året der gik, vil jeg kort nævne et par centrale ting: Ved skoleårets start var der fastansat 12 lærere og 49 magistre, i alt 61. Dertil kom 3 magistervika- rer fra A.P. Møller Skolen, 1 pædagogikums-kan- didat og 2 lærervikarer. Samlet altså 67 ansatte undervisere. I løbet af året er 2 fastansatte magi- stre, samt 1 vikar fra A.P. Møller Skolen fratrådt, mens yderligere 2 lærervikarer er kommet til. I løbet af skoleåret har vi taget afsked med 3 fastansatte magistre, der er gået på pension. Det drejer sig om lektor Jens Carsten Sindholt, der gik på pension pr. 1.8.17, lektor Jens Overgaard, som gik på pension pr. 1.10.17, og lektor Knud Schmidt, som gik på pension pr. 1.4.18. På lærerområdet blev Tue Küssner pr. 1.8.17 konstitueret som viceskoleleder på Ejderskolen i Rendsborg. Det er endnu uvist, om og hvornår han vender tilbage til skolen igen. Men indtil videre tager han endnu et år på Ejderskolen. Derudover fratrådte en enkelt magistervikar pr. 1.8.17, nemlig Jonas Chahboun. Jeg vil gerne bringe en stor tak til disse nu tidligere ansatte for et fortræffeligt arbejde i skolens tjeneste. Held og lykke til alle i fremtiden. Pr. 1.8.17 har der været 1 fast ansættelse som gymnasielærer, nemlig Anders Seeberg Bruun i matematik og filosofi. Han er overflyttet fra A.P. Møller Sko- len. Desuden blev Ida Marie Deichmann, efter at have været magistervikar det foregående år, ansat i en 1-årig pædagogikums-stilling i biologi og idræt, et pædagogikums-forløb, hun for kort tid siden har bestået med bravour. Hun blev derefter tilbudt fast stilling på Haderslev Katedralskole, hvilket hun tog imod. Efter et år som lærervikar blev Bibiana Röll fastansat som lærer pr. 1.8.17. Derudover har der været 4 ansættelser som lærervikar: Jonas Noack og Jonas Voss pr. 1.8.17, Wolfgang Schönbeck pr. 1.12.17 og Fabian Unmack pr. 1.3.18. Ved næste års skolestart forventes bemandingen at være nogenlunde uændret. 2 Skoleforeningen har dog bebudet besparelser, som kan betyde, at der bliver plads til 2-3 færre gymnasielærere, men det klarer vi uden afskedigelser. Ved skoleårets start var elevtallet 531. Det er nu 7. år i træk, at elevtallet er stort set uændret – d.v.s. mellem 530 og 540 elever. Studentertallet i 2017 var stort set uændret fra året før med 107 dimittender. Alt tyder på, at stu

Recently converted files (publicly available):