• Document: nummer3 23e jaargang, 15 september 2001 Tiltll idlh rnl.llm meir l(ul1. : Hoe Hoorn groeide dankzij 100 jaar woningwet Pieter Botman voorspelde het al in 1904 Verslag ledenvergadering apri...
  • Size: 12.22 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 14:39:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

nummer3 23e jaargang, 15 september 2001 Tiltll idlh rnl.llm meir l(Ul1. : • Hoe Hoorn groeide dankzij 100 jaar woningwet • Pieter Botman voorspelde het al in 1904 • Verslag ledenvergadering april 2001 • 'Luxe sterke speel- goederen' vervaardigd door de firma Wester OUD HOOJRN Kwartaalblad van de Vereniging Oud INHOUD Hoorn. Losse nummers, voorzover voorradig ver- krijgbaar tegen betal ing van f 10,- per stuk Hoe Hoorn groeide dankzij 100 jaar woningwet"""""""""""""""""""""""""" 91 voor leden en f 12,50 voor niet-leden. Van de bestuurstafel".".""."."""""".""".""."".".""."."."".""."." .. "."".".""."."."".""."."" 103 Vereniging Oud Hoorn: Pieter Botman voorspelde het al in 1904"""""""""" """".""""""."""""".""""""" 107 Onder de Boompjes 22 162 1 GG Hoorn Verslag voorjaarsledenvergadering Oud Hoorn""""""""""""""."""""".""""""" 110 Tel. 0229-273570 Luxe, sterke, ambachtelijke speelgoederen"".""""""""""""""""""""""""""""""" 112 Tevens voor opgave nieuwe leden Het Statenlogement in Hoorn""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".""""" 118 Openingstijden verenigingsgebouw: 'Plaquette-sneeuwbal' niet te stuiten"""""""."""""""""""""""""""""""""""""""". 120 dinsdag, donderdag en Lezers schrijven"."".""."."".".".""."".".""""."".".".""."."".".""."."""."".""."."."".""."."". 121 zaterdag 10.00-16.00 uur Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval".""""""""""."""""""""""."."".".""."" 124 Bestuur: A.G.F. van Weel, voorzitter Men vraagt ons"".""."".".".".""".".""."".".""""""".".""""""""""".""""""."""""" ..""".". 129 Mevr. P.M. Huisman, secretaris Kent u Hoorn ook zo?"""""".""""."""""""""".""""."."."".".""""".""."""""""""""."". 134 F.L. van Ierse!, penningmeester Hoe Hoorn veranderde""".""."."".""""."""".""."."".""."""""".""""""."""""""".""". 136 L.P.M. Hoogeveen, archivaris A. Boezaard Mevr. M. Faber-Zwart Bij de voorplaat: J. Rietvink Italiaanse Zeedijk omstreeks 1902. Een buurt met veel kleine zelfstandigen en P.R. Kleintjes Mevr. MA Veerman-Boon ongeschoolde arbeiders. De woonomstandigheden van deze gezinnen zijn, ook M.J. Moeskops in Hoorn, slecht. Bij de landelijke woningtelling van 1899 heeft Hoorn 222 een- kamerwon ingen, bewoond door meer dan twee personen. In 25 daarvan Contributie Oud Hoorn: minimaal f 45,- per jaar. incl usief toezen- wonen meer dan 6 personen. In 3 tweekamerwoningen wonen in elk meer ding van het kwartaalblad. dan twaalf volwassenen en kinderen. Lidmaatschap voor het leven door: Op de foto van rechts naar links de nummers 38, 40 en 42. Later vernummerd a. een éénmalige bijdrage van naar 54, 56 en 58. minimaal f 1.260,-, indien het lid 45 jaar of ouder is, of door: b. een éénmalige bijdrage van Foto's en illustraties: minimaal f 900,- , indien het lid ArchiefdtienstWestfriese Gemeenten, Henk Overbeek, Hillebrand Peerdeman, 55 jaar of ouder is. Giro 72 29 54 t.n.v. Jan Plukkel, Femke Uiterwijk, Ton van Weel, Frans Zack. Vereniging Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22, 162 1 GG Hoorn Volgend nummer en inleverdatum kopij: Redactiecommissie: Het volgende nummer (23e jaargang nr. 4) zal omstreeks 15 december 2001 L.P.M. Hoogeveen, verschijnen. U wordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterlijk H.A. Lansdaal, H.W Saalt ink, 1 november a.s. in te leveren bij het redactie-adres: F. Uiterwijk. Grote Oost Femke Uit erwijk, F.L. Zack 98-100 1621 BZ Hoorn. Redactie-adres: F. U iterwijk, Grote Oost 98- 100 162 1 BZ Hoorn, tel. 0229-2 10220 Ereleden: Mr. Dr. B.R. Canneman, oud-bu rgemeester t Westfries Museum: H. Krijgsman, oud-bestu ursl id t Rode Steen 1, Hoorn (tel. 0229-280022). Geopend: het gehele jaar; maandagi/m vrij- C. Kuppers, oud-administrateur t dag van 11.00 -17.00 uur; zaterdag en zondag van 14.00- 17.00 uur. D. Breebaart, oud-voorzitter Stichting Bureau: A chterom 2-4, 162

Recently converted files (publicly available):