• Document: OUD-HOORN KWARTAALBLAD VAN DE VERENIGING "OUD-HOORN "
  • Size: 10.96 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 11:37:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

OUD-HOORN KWARTAALBLAD VAN DE VERENIGING " OUD-HOORN " Art1kl"I 2 dl"r statuten. goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 november 1917: "Oud-Hoorn" " Het doel der vereeniging is het behouden van de schoonheid en het m hermnering houden van het verleden der stad Hoorn en hare omgeving". Kwartaalblad van de Vereniging "Oud-Hoorn·: Opgave nieuwe leden e n tevens verspreidingsadres: Gratis voor leden. Losse num mers. alleen voor leden. C. Kuppers verkrijgbaar à f 2.- per exemplaar bij het Botter 39 verspreidingsadres. 1625 DC HOORN tel. 3 39 23 Bestuur: J. M. Baltus. voorzitter A. de Graaf. vice-voorzitter A. G. F. van Weel. secretaris Archiefdienst Weslfriese Gemeenten: mw. E. Millenaar. 2e secretaris Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, W. L. van der Waal. penningmeester Nieuwe Steen 1. tel. 3 12 34. Postadres: Archiefdienst Westfriese Gemeenten leden: Y. J. Hangelbroek Postbus 603 H. W. Saallink 1620 AR HOORN L. P. M. Hoogeveen (archivaris) De studiezaal is geopend van maandag t/m vrijdag van A . Boezaard 9.00-17.00 uur en vanaf februari 1986 iedere eerste en mw. L. Rensema-Brevet derde woensdag van de maand van 19.00-22.00 uur (behalve juli en augustus). Secretariaat: Postbus 346. 1620 AH HOORN Tussen 12.30 en 13.30 uur en ná 16.45 uur kunnen geen stukken meer worden aangevraagd. Contributie: f 20,- per jaar. inclusief toezending van het kwartaalblad. Tarieven: door het archief verricht onderzoek f 10,25 per half uur ; Giro 21 44 888 t.n.v. Pen ningmeester Ver. "Oud-Hoorn" fotokopieën f 0.80. Postbus 346 Eigen onderzoek op de studiezaal en het lenen van 1620 A H HOORN boeken uit de bibliot heek (niet alles wordt uitgeleend) is gratis. Redactiecommissie: J. L. N. Dijkstra Westfries Muse um: R. de Knegt Rode Steen 1, Hoorn (tel. 1 55 97). H. W. Saaltink Geopend: het gehele jaar. Femke Uiterwijk maandag t/m vrijdag van 11.00-17.00 uur. W. Vingerhoed zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur. Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn Redactie-adres: J. L. N. Dijkstra Drukker van dit blad: Rotiusstraat 46 NV Drukkerij Edecea, 1624 GC Hoorn. tel. 1 71 17 Protonweg 32, Postbus 7. 1620 AA Hoorn Volgend nummer en inleverdatum kopij Het volgende nummer (8e jaargang nr. 3) zal verschijnen op 15 september 1986. U wordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterlijk 15 augustus 1986 in te leveren bij het redactie-adres: J. L. N. Dijkstra. Rotiusstraat 46. 1624 GC Hoorn. tel. 02290 - l 71 17. Verantwoording illustraties van dit verschijningsnummer: J. M. Ballus, M. v.d . Zei. H. Koelman. J. J. v. d. Hoek, W. Galesloot. P. A. Jas. F. Uiterwijk. J. L. N. Dijkstra. Archiefdienst Westfriese Gemeenten. Copyright: Gehele of gedeeltelijke overname van teksten en/ of illustraties uit dit blad is alleen toegestaan na toestemming van de auteur of de redactie van "Oud-Hoorn". Bij de omslagtekening: De Cyriacus en Fra11ciscuskerk op het Grote Noord. Zie ook het artikeltje over deze kerk in dit nummer. Bij de omslagillustratie : Een pentekening van de Lutherse Kerk aan het Ramen te Hoorn. anno 1986. Over de Lutherse Gemeente te Hoorn leest u meer in deze uitgave. 34 Bestuursmededelingen Zoals meegedeeld tijdens de voorjaarsledenvergadering is bij het bestuur e

Recently converted files (publicly available):