• Document: İNFORMATİKA. 555 test
  • Size: 8.61 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 19:33:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI İNSTİTUTU Rəsmiyyə Mahmudova Rəhilə Həsənova İNFORMATİKA 555 test Bakı – 2015 1 Mahmudova R.Ş., Həsənova R.Ş. “İnformatika. 555 test”. Bakı. “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 234 səh. Vəsait doktorant və dissertantlara tədris olunan İnformatika fənninin dərs proqramına uyğun olaraq hazırlanmışdır və onların doktorluq imtahanlarına hazırlaşmasına kömək məqsədi daşıyır. Həmçinin orta və ali təhsil müəssisələrinin şagird, tələbə və müəllimləri də bu vəsaitdən istifadə edə bilərlər. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur. Elmi redaktor: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zərifə Cəbrayılova ISBN: 978-9952-434-65-1 © “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015 2 MÜNDƏRİCAT I. MS Windows əməliyyat sistemi ............................................... 4 II. MS Word mətn redaktoru ...................................................... 61 III. MS PowerPoint təqdimat redaktoru ................................... 115 IV. MS Excel elektron cədvəl redaktoru .................................. 144 V. MS Access verilənlər bazası ............................................... 201 VI. MS Publisher proqramı ...................................................... 212 VII. Antivirus proqramları ....................................................... 216 VIII. Arxivator proqramları ..................................................... 218 IX. Tərcümə proqramları ......................................................... 220 X. İnternet ................................................................................ 222 Cavablar ................................................................................... 229 3 I. MS Windows əməliyyat sistemi 1. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil? A) MS Dos B) MS Publisher C) Mac OS D) Linux E) Windows 2. Windows 7 nədir? A) Tətbiqi proqram B) Əməliyyat sistemi C) Qrafik redaktor D) Brauzer E) Antivirus 3. Pəncərənin 1, 2, 3 rəqəmləri ilə göstərilmiş hissələri necə adlanır? 1 2 3 A) 1 – tapşırıqlar paneli, 2 – menyu sətri, 3 – ünvan sətri B) 1 – ünvan sətri, 2 – menyu sətri, 3 – vəziyyət sətri C) 1 – ünvan sətri, 2 – alətlər paneli, 3 – tapşırıqlar paneli D) 1 – menyu sətri, 2 – vəziyyət sətri, 3 – başlıq sərlövhəsi E) 1 – başlıq sərlövhəsi, 2 – xətkeş, 3 – dil paneli 4 4. Tapşırıqlar panelindəki pəncərələrin birindən digərinə keçmək üçün hansı düymələrdən istifadə olunur? A) Win + Tab; Win + Shift + Tab B) Win + “→”; Win + “←” C) Ctrl + Esc; Win + P D) Win + Pause E) Alt + Tab; Ctrl + Tab 5. Windows əməliyyat sistemi hansı tip proqramlara aiddir? A) Tətbiqi proqramlar B) Sistem proqramları C) Xidməti proqramlar D) Arxivatorlar E) Antiviruslar 6. Aşağıdakılardan hansı Windows əməliyyat sisteminin versiyasıdır? A) Windows Office B) Windows 2002 C) Windows 5 D) Windows Dos E) Windows 8 5 7. İnterfeys nədir? A) Əməli yaddaşa müraciəti sürətləndirən yaddaş B) Əməliyyat sisteminin yüklənməsini təmin edən, fərdi kompüterin daimi yaddaşında yerləşən proqramlar toplusu C) İstifadəçi ilə kompüterin qurğuları və proqramları arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edən vasitə və qaydalar toplusu D) Kompüterin xarici yaddaşında informasiyanın fayllar şəklində göstərilməsi və onlarla iş sistemi E) Sərt diskin işini optimallaşdıran və ona müraciətin sürətini artıran utilit 8. Şəkildə hansı menyu əks olunmuşdur? A) Sistem menyusu B) Əsas menyu C) Kontekst menyu D) Dialoq pəncərəsi E) Standart menyu 6 9. Mac OS əməliyyat sistemi hansı firmanın istehsalı olan kompüterlərdə daha çox istifadə olunur? A) Acer B) HP C) Sony D) Apple E) IBM 10. D: diskinin kontekst menyusundan xüsusiyyətlər pəncərəsi açılmışdır. D: diskində boş sahənin həcmi nə qədərdir? A) 198 MB B) 34.3 MB C) 164 MB D) 130 MB E) 129.7 MB 7 11. Faylın adı ... tərəfindən, genişlənməsi isə ... tərəfindən verilir? A) Prosessor, kompüter B) İstifadəçi, prosessor C) Əməliyy

Recently converted files (publicly available):