• Document: Biznes plan. dla Uczestników Projektów w ramach Poddziałania Adaptacja do zmian
  • Size: 796.53 KB
  • Uploaded: 2019-06-14 06:29:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Załącznik nr 4 do Regulaminu wsparcia na dotację Biznes plan dla Uczestników Projektów w ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 Tytuł projektu/nazwa firmy: „Siła kompetencji” Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-0032/15 1 Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. ul. Łężce 23, 30-614 Kraków, tel. / fax: +48 12 423 66 90 Spis treści I. Identyfikacja wnioskodawcy ....................................................................................... 3 II - Pomysł na biznes – analiza marketingowa ........................................................ 4 1. Produkt ........................................................................................................................... 4 2. Klienci i rynek .............................................................................................................. 4 3. Promocja ........................................................................................................................ 5 4. Główni konkurenci ..................................................................................................... 6 5. Analiza ograniczeń ..................................................................................................... 7 III. Potencjał wnioskodawcy ........................................................................................... 8 1. Identyfikacja potencjału wnioskodawcy ............................................................ 8 IV – Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia ....................... 10 1. Przewidywane wydatki wraz z uzasadnieniem pod względem ekonomiczno - finansowym ....................................................................................... 10 Opis planowanego przedsięwzięcia..................................................................... 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia................................... 11 2. Wykonalność ekonomiczno-finansowa............................................................. 12 Prognoza poziomu cen............................................................................................. 12 Prognoza wielkości sprzedaży............................................................................... 12 Prognoza przychodów ze sprzedaży ................................................................... 12 Koszty............................................................................................................................. 12 3. Prognoza finansowa ................................................................................................ 13 Bilans /prognoza/ ...................................................................................................... 13 Rachunek zysków i strat ......................................................................................... 14 Podsumowanie .................................................................................................................... 16 2 Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. ul. Łężce 23, 30-614 Kraków, tel. / fax: +48 12 423 66 90 Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w biznes planie. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy”. Pozostawienie pustych pól w dokumencie skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. I. Identyfikacja wnioskodawcy Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/ świadczonych usług. Nazwa działalności Planowana data rozpoczęcia działalności Przedmiot i zakres działalności /zgodnie z PKD/ Forma prawna działalności Deklarowane miejsce rejestracji działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza/nie zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT*. Wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości: Termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych uczestnikowi projektu na rozwój przedsiębiorczości.: * Proszę wpisać właściwe. Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. 3 ul. Łężce 23, 30-614 Kraków, tel. / fax: +48 12 423 66 90 II - Pomysł na biznes – analiza marketingowa 1. Produkt Charakterystyk

Recently converted files (publicly available):